.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển sản phẩm, giải pháp công nghệ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ Công ty VNPT Technology lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Bảy, 21/11/2020|10:19

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ tạo ra những thời cơ và thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội. Các xu hướng công nghệ như băng rộng cố định, băng rộng không dây, công nghệ 5G, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp ngành dọc ứng dụng IoT đang phát triển mạnh. Thị trường dịch vụ sản xuất (EMS) tiếp tục phát triển và đang mở ra nhiều cơ hội cho các công ty trong ngành điện tử trên thế giới. Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành nhiều văn bản quan trọng nhằm chủ động thúc đẩy cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, đặc biệt là nhưng vấn đề liên quan để việc phát triển hạ tầng số, chuyển đổi số, an toàn thông tin và công nghiệp ITC.

Đại hội Chi bộ Khối Nghiên cứu phát triển lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2022.
Đại hội Chi bộ Khối Nghiên cứu phát triển lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2022.

Công ty VNPT Technology là một đơn vị trụ cột của Tập đoàn VNPT trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp. Đảng bộ Công ty VNPT Technology luôn xác định phải có những đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ Tập đoàn VNPT lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển các sản phẩm, giải pháp công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường của Tập đoàn VNPT. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VNPT Technology lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đưa ra là “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển sản phẩm, giải pháp công nghệ của Công ty VNPT Technology”.

Với vai trò là một trong những đơn vị then chốt thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, Chi bộ Khối nghiên cứu phát triển, trực thuộc Đảng bộ VNPT Technogly luôn xác định phải có những chiến lược cụ thể, góp phần thúc đẩy công ty trở thành doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực công nghệ công nghiệp của Tập đoàn VNPT, nghiên cứu phát triển các sản phẩm, giải pháp công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Chi bộ Khối nghiên cứu phát triển đã xác định phương hướng và mục tiêu chung tổng quát của chi bộ trong giai đoạn 2020-2022 như sau là:

(1) Kiện toàn tổ chức nghiên cứu phát triển đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, bao gồm: Kiện toàn chức năng nhiệm vụ và quy trình làm việc của các trung tâm R&D; kiện toàn, áp dụng đồng bộ và triệt để quy trình phát triển sản phẩm; trao quyền đi đôi với trách nhiệm cho đội ngũ làm sản phẩm;

(2) Xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên trong khối nghiên cứu phát triển tăng cường cả về chất và lượng thông qua các hoạt động tuyển dụng, đào tạo có kế hoạch bài bản cho cả ngắn và dài hạn; đánh giá đúng và kịp thời trình độ và đóng góp của từng CBNV; tăng cường chia sẻ kiến thức, kỹ năng và thông tin, tạo ra các giá trị mới và sáng tạo;

(3) Quán triệt tổ chức công việc chuyên môn theo các dự án, áp dụng triệt để quy trình. Cam kết đúng tiến độ và chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu kinh doanh và thị trường theo đúng chiến lược của công ty.

Để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu phát triển các sản phẩm giải pháp và giải pháp công nghệ, đáp ứng được chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, Chi bộ Khối nghiên cứu phát triển nhận thấy cần phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng bằng các biện pháp cụ thể sau đây:

Thứ nhất: Tăng cường vai trò của Đảng trong việc định hướng chiến lược hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm và giải pháp công nghệ.

Cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng trong việc định hướng chiến lược hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm và giải pháp công nghệ, trong đó xác định rõ các sản phẩm mục tiêu bao gồm các sản phẩm chủ lực, các sản phẩm lõi, cũng như các sản phẩm mở rộng. Đảng ủy cần chỉ đạo hoàn thiện và liên tục cập nhật chiến lược phát triển Công ty cho phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ, với môi trường kinh doanh, trong đó đặc biệt chú trọng đến chiến lược phát triển sản phẩm công nghệ của Công ty. Cụ thể bằng việc xây dựng và triển khai nghị quyết chuyên đề về phát triển sản phẩm công nghệ của Công ty. Bên cạnh đó, cần có sự đồng bộ và tham gia tích cực của các đơn vị liên quan trong việc xây dựng các kế hoạch sản phẩm ngắn/trung/dài hạn, gắn chặt chẽ với các mục tiêu kinh doanh ở các giai đoạn khác nhau. Ngoài ra, cần định hướng, tổ chức hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm hướng tới những mô hình kinh doanh đa dạng, mở rộng chuỗi giá trị, ví dụ như làm ODM, OEM,...

Thứ hai: Phải cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng về hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm và giải pháp công nghệ để tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động của các cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty.

Chiến lược sản phẩm và giải pháp công nghệ của Công ty trong giai đoạn 2020- 2025 và những giải pháp thực hiện tại báo cáo chính trị cần phải được triển khai thành các chương trình, kế hoạch cụ thể thông qua các chương trình công tác năm và các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động cụ thể của Đảng ủy Công ty. Những chương trình công tác, nghị quyết chuyên đề và chương trình hành động này cần phải được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các chi đảng bộ trực thuộc và các đảng viên thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, cùng với việc giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, vướng mắc, lo lắng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động để thông qua đó tháo gỡ để ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động của Công ty. Bên cạnh đó, cần phải thực hiện nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề này. Nếu thực hiện được như vậy, hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm và giải pháp công nghệ của Công ty trong giai đoạn tới sẽ có được sự chuyển biến tích cực.

Thứ ba: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty, đặc biệt là nguồn nhân lực R&D, trong bối cảnh cạnh tranh nguồn nhân lực ngày càng khốc liệt.

Cần xây dựng cơ chế chính sách để có thể tạo ra nguồn lao động dồi dào, thu hút được nhiều nhân tài. Cụ thể là việc xây dựng chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ phù hợp và cạnh trạnh với thị trường, tạo động lực và giữ chân người lao động. Bên cạnh chính sách tiền lương rõ ràng minh bạch và cạnh tranh, cũng cần có các chế độ phúc lợi hấp dẫn cho những cán bộ chủ chốt như: mua các gói bảo hiểm cho người thân, làm việc với ngân hàng để có chính sách bảo lãnh vay vốn, hỗ trợ lãi suất cho các lao động trẻ có nhu cầu mua nhà, mua xe. Xây dựng các cơ chế thưởng theo dự án, khuyến khích làm việc hiệu quả, tối ưu được chi phí cho công ty. Song song với đó cần đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tuyển dụng và thu hút nhân tài để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cả về lượng và chất.

Cùng với đó, cũng phải xây dựng các chương trình và công cụ để đào tạo linh hoạt và hiện đại nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ nhân viên, đặc biệt là đội ngũ NCPT: đào tạo chuyên môn, quản lý dự án, đào tạo về công nghệ và thị trường. Với các hình thức đào tạo khác nhau: ngắn hạn, dài hạn, trực tuyến,v.v,…

Để tạo ra một môi trường làm việc năng động sáng tạo và gắn kết, nhất thiết phải xây dựng văn hóa công ty, xây dựng bộ quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp tại công ty tạo sự gắn bó và chia sẻ trong nội bộ công ty.

Cuối cùng, cần kiện toàn bộ tiêu chí đánh giá cho các vị trí công việc, từ đó làm cơ sở triển khai đánh giá hiệu quả công việc một cách định lượng, đặc biệt là hiệu quả hoạt động NCPT.

Các hoạt động này cần được triển khai thành nghị quyết cụ thể về việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực và được thực hiện và giám sát thực hiện một cách nghiêm túc.

Cuối cùng, Chi bộ Khối nghiên cứu phát triển kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống của Chi bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết chi bộ đã đề ra, góp phần xứng đáng cùng Đảng bộ Công ty VNPT Technology thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong thời kỳ mới.

Lý Quốc Chính

Bí thư Chi bộ Khối nghiên cứu phát triển, Giám đốc Công nghệ Công ty cổ phần VNPT Technology

.
.
.
.