.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

Vai trò của đảng viên trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0

Thứ Bảy, 21/11/2020|09:56

Theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”.

Người đảng viên có vị trí và vai trò rất quan trọng - là chiến sĩ, người xây dựng, người lãnh đạo và là người phục vụ. Chúng ta có thể thấy vai trò chiến sĩ của người đảng viên ở vị trí người chiến sĩ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu và chiến đấu vì lợi ích nhân dân. Không những vậy, đảng viên còn là người tiên phong, gương mẫu trước quần chúng nhân dân; có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách đó.

Vai trò của đảng viên tham gia xây dựng Đảng tại cơ sở

Mỗi đảng viên trong Đảng bộ bộ phận Trung tâm VNPT-IT khu vực 2 (VNPT-IT2) luôn ý thức xây dựng Đảng tại cơ sở là nhiệm vụ của mình bên cạnh ý thức tự rèn luyện nâng cao chất lượng đảng viên. Chất lượng của từng đảng viên góp phần tạo nên chất lượng của Chi bộ, Đảng bộ. Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh sẽ tạo điều kiện để đảng viên thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ, giữ vững tư cách người đảng viên. Vì vậy, đảng viên VNPT-IT2 luôn nêu cao trách nhiệm xây dựng Đảng bộ, Chi bộ.

Để hiện thực hóa nhiệm vụ, vai trò này, đảng viên VNPT IT2 không ngừng phấn đấu rèn luyện bản thân:

Một là, đảng viên luôn đóng góp tích cực cho Đảng bộ, Chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ sở, đơn vị: Không ngừng học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh hoa văn hóa của nhân loại, những kiến thức mới của thời đại,… từ đó góp phần cùng tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Bên cạnh đó, đảng viên luôn nắm vững và nghiêm túc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những chủ trương, chỉ thị từ Đảng ủy Tập đoàn VNPT và Đảng ủy Công ty VNPT IT; nắm và hiểu rõ tình hình thực tế tại đơn vị mình và  những vấn đề đang đặt ra cần khẩn trương giải quyết. Ngoài ra, đảng viên thường xuyên nghiên cứu, tư duy, đề xuất các giải pháp hiệu quả phủ hợp thực tế, có tính khả thi khi triển khai tại Đảng bộ, Chi bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Điều quan trọng là đảng viên luôn gương mẫu thực hiện nghị quyết và chấp hành sự phân công của Đảng bộ, Chi bộ; tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ do Đảng bộ, Chi bộ đề ra; nghiêm túc nâng cao nhận thức, kiên định những quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng.

Hai là, gương mẫu, tự giác rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị; phẩm chất, đạo đức cách mạng; khắc phục chủ nghĩa cá nhân; Không làm những việc trái với quy định của Đảng, xa lạ với bản chất người đảng viên; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực; đấu tranh với những nhận thức lệch lạc, mơ hồ, những biểu hiện thiếu kiên định về tư tưởng chính trị, giúp đồng chí nhận rõ và khắc phục những nhận thức, tư tưởng không đúng; phát huy tự do tư tưởng, thảo luận, tranh luận tìm ra chân lý. Thực hiện đúng quyền được phát biểu ý kiến, được bảo lưu ý kiến và chấp hành nghị quyết của Đảng. Không  truyền bá những quan điểm trái với quan điểm, đướng lối của Đảng.

Ba là, đảng viên đóng góp tích cực xây dựng Đảng bộ, Chi bộ vững mạnh về tổ chức, thực hiện  nguyên tắc tập trung dân chủ: Phát huy dân chủ, tích cực thỏa thuận và tham gia quyết định các chủ trương, nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ, đồng thời thực hiện đúng nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng quyết định của tổ chức; thường xuyên rèn luyện, tự giác đặt mình trong sự quản lý của Chi bộ, Đảng bộ; tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt Chi bộ, tuân thủ kỷ luật của Đảng; thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình; chăm lo, giữ gìn đoàn kết nội bộ,...

Ngoài những điều trên đảng viên tại Đảng bộ luôn thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người Đảng viên ĐCSVN như quy định trong Điều lệ Đảng.

Vai trò của đảng viên trong Cách mạng Công nghệ 4.0 (CMCN 4.0)

Ngày 04/05/2017, Chỉ thị 16/CT-TTg được ban hành. Trong đó có viết "Về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4" đã xác định "Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa - vật lý - sinh học với sự đột phá của Internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với đặc điểm là tận dụng một cách triệt để sức mạnh lan tỏa của số hóa và công nghệ thông tin. Làn sóng công nghệ mới này đang diễn ra với tốc độ khác nhau tại các quốc gia trên thế giới, nhưng đang tạo ra tác động mạnh mẽ, ngày một gia tăng tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, dẫn đến việc thay đổi phương thức và lực lượng sản xuất của xã hội….” . Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cũng đặt ra những thách thức mới đối với doanh nghiệp, như: "Yêu cầu về đổi mới công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin; đẩy mạnh khoa học phân tích và quản lý và xử lý dữ liệu lớn tạo ra tri thức mới, hỗ trợ việc đưa ra quyết định và tạo lợi thế cạnh tranh. Yêu cầu về đổi mới mô hình quản lý, sản xuất, tối ưu hóa mô hình kinh doanh, thiết lập chuỗi cung ứng và hậu cần thông minh trong mạng lưới chuỗi giá trị toàn cầu". Chỉ thị của Thủ tướng đã nêu ra 06 giải pháp, trong đó, có giải pháp "Xây dựng chiến lược chuyển đổi số, nền quản trị thông minh, ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ số, nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh, đô thị thông minh …".

Là những người trẻ có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh công nghệ thông tin, đầy nhiệt huyết, trách nhiệm và nhạy bén, đảng viên Đảng bộ VNPT-IT2 ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong thời kỳ CMCN 4.0; chủ động thay đổi tư duy, phong cách quản lý và làm việc, đồng thời có cách nhìn đột phá. Cán bộ, đảng viên VNPT-IT2 hiểu rằng thế giới ngày nay là một thế giới thay đổi vô cùng nhanh chóng. Cuộc CMCN 4.0 đã, đang diễn ra với tốc độ nhanh đến mức trước đó hầu hết tất cả chúng ta đều không tưởng tượng được và chúng ta đều biết sự tiến bộ của khoa học học – công nghệ của thế giới không hề có ý định dừng lại để chờ đợi bất kỳ ai một giây phút nào.

Thế giới đang thay đổi nhanh chóng, hơn ai hết, đảng viên trong đơn vị là những người tiên phong thay đổi để theo kịp thời đại vì một thực tế khắc nghiệt rằng nếu chúng ta không thay đổi nhanh chóng, chúng ta chậm chạp, trì trệ,… đồng nghĩa với việc chúng ta tụt hậu sau thế giới hàng thập kỷ, có khi là cả thế kỷ. Điều đó có nghĩa là đảng viên chúng ta khẩn trương thay đổi, tiến lên phía trước để thoát khỏi sự trì trệ, chậm chạp và nguy cơ tụt hậu ngày càng xa. Đảng viên ý thức được để theo kịp thế giới chúng ta cần đổi mới tư duy, tư duy tổng thể toàn cầu, tư duy tiến cùng thời đại, tư duy kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại, mà trong đó nguồn lực, động lực quan trọng nhất là tri thức và sáng tạo. Tri thức và sáng tạo dựa trên nền tảng của khoa học – công nghệ  cao - nền tảng của cuộc CMCN 4.0. Cán bộ, đảng viên luôn ý thức phải không ngừng trao dồi tri thức và ứng dụng tri thức vào công việc hàng ngày của mình; bắt kịp và dám chấp nhận những khái niệm mới, tư duy mới có khi trái ngược với những gì mà chúng ta đã từng theo đuổi trong quá khứ.

Đảng viên chủ động đổi mới tư duy, đổi mới phương thức quản lý và đổi mới phong cách làm việc dựa trên nền tảng công nghệ cao, có hệ thống tri thức, lý luận mới và tinh thần sáng tạo. Đó là tư duy tích hợp, gắn với sản phẩm thông minh, trí tuệ nhân tạo, Internet kết nối vạn vật... là sự tích hợp và hội tụ của các công nghệ và sự tương tác của chúng trên các lĩnh vực vật lý, số hóa và sinh học. Do đó, việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài là cơ sở trực tiếp để đổi mới tư duy đột phá vào một nguồn lực mới, khâu quan trọng của CMCN 4.0.

Một tư tưởng tiến bộ của lực lượng đảng viên tại đơn vị luôn tâm niệm và thực hành đó là trí tuệ con người luôn phải được cập nhật và phát triển, do đó phải học, học nữa, học liên tục, học mãi, và đặc biệt là vận dụng vào công việc, là chia sẻ tài nguyên tri thức cho đồng đội, cho cộng đồng.

Nhận thức rõ cuộc CMCN 4.0 là cuộc cách mạng của sự hội tụ từ nhiều công nghệ và lĩnh vực công nghệ cao. Để áp dụng được thành quả của CMCN 4.0, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn nỗ lực hết mình góp phần phát triển khoa học - công nghệ. Nắm bắt thời cơ và thuận lợi, hạn chế, loại bỏ khó khăn, thách thức; đẩy nhanh ứng dụng công nghệ cao và hiện đại vào công việc hàng ngày, vào định hướng của đơn vị, định hướng của Công ty VNPT IT và Tập đoàn VNPT. Nắm bắt cơ hội tốt và thị trường tiềm năng để tiếp cận và tiếp nhận các công nghệ cao, hiện đại từ đối tác trong và ngoài nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó là những khó khăn, thách thức không hề nhỏ, vì vậy phải chủ động biến khó khăn thành thuận lợi, biến thách thức thành cơ hội thể hiện được năng lực và bản lĩnh của người đảng viên VNPT-IT2.

Đảng viên phải gương mẫu, nêu gương: Tính gương mẫu của đảng viên được thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi dù ở cương vị, vị trí công việc nào. Tính gương mẫu được chính bản thân người  đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện thông qua quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ mới có được. Và phải được thể hiện cụ thể trong giải quyết các mối quan hệ xã hội, tác nghiệp hàng ngày, quan hệ đồng chí, đồng nghiệp; trong lao động sản xuất, công tác dù khó khăn, gian khổ đến mấy cũng vượt qua.

Mỗi đảng viên luôn nắm rõ, nắm vững để nói, viết và làm theo chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị. Đảng viên  xung kích, đi đầu trong việc tự nguyện đảm nhận những công việc mới, công việc khó do tổ chức giao cho. Thường xuyên rèn luyện nâng cao trình độ chuyện môn, năng lực công tác và nhận thức chính trị. Muốn nâng cao tính tiền phong, người đảng viên phải có kiến thức chuyên môn cần thiết và nhận thức chính trị cơ bản. Nhận thức chính trị giúp mỗi đảng viên hiểu rõ lý tưởng cộng sản, ý nghĩa chính trị của từng việc làm cụ thể, để kiên định mục tiêu cách mạng, tự giác đi đầu trong mỗi hành động. Tự giác rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh, nhất là đảng viên có chức, có quyền.

Chủ động, tích cực, sáng tạo trong thực hiện mọi nhiệm vụ. Đảng viên VNPT-IT2 là người lao động giỏi, tận tâm, trung thực, sáng tạo với năng suất, chất lượng cao; kết hợp được lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể, lợi ích đơn vị; góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của  đơn vị. Đảng viên có phong cách làm việc khoa học, thái độ đúng đắn với lãnh đạo và quần chúng và là người nêu gương trong mọi tình huống. Thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, không “dĩ hòa vi quý”, không thỏa hiệp, bao che cho cái chưa tốt, chưa tiến bộ của đồng nghiệp, đồng chí mình. Trung thực và cầu thị trong phê và tự phê bình. Mạnh dạn nhận khuyết điểm và tìm giải pháp khắc phục để bản thân Đảng viên ngày càng tốt hơn.

Là Đảng viên VNPT-IT2 tôi rất tự hào khi được làm việc, sinh hoạt trong một môi trường chuyên nghiệp, đoàn kết và nhân văn. Qua phân tích vai trò của Đảng viên VNPT-IT2 trong công tác xây dựng Đảng tại cơ sở và trong cuộc CMCN 4.0, tôi nhận thấy ở vai trò nào, người Đảng viên VNPT-IT2 cũng thể hiện vai trò người chiến sĩ kiên cường trên mọi mặt trận, là những người lao động giỏi, lao động sáng tạo, là người tiên phong, nêu gương trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống dù ở vị trí công việc nào.

Để bản thân ngày càng hoàn thiện hơn, xứng đáng hơn trong Đảng bộ VNPT-IT2, tôi luôn nâng cao hơn nữa tính chủ động trong công việc, vận dụng một cách cụ thể, phù hợp vào lĩnh vực công việc chuyên môn được phân công, phụ trách. Sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành công việc, hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân trong từng công việc cụ thể khi được lãnh đạo đơn vị phân công để thực hiện. Hoàn thành công việc đúng tiến độ với chất lượng cao. Không bằng lòng với kết quả của ngày hôm nay mà chủ quan, lơ là trong việc nghiên cứu, học hỏi từ lãnh đạo và đồng nghiệp. Công bằng, khách quan hơn nữa trong điều phối, đánh giá công việc trong nhóm.

Thứ hai, tôi xây dựng cho mình một phương pháp làm việc khoa học, linh hoạt hơn. Xây dựng kế hoạch cụ thể cho công việc của tôi và cả nhóm, có lịch làm việc cụ thể cho tuần, tháng, quý một cách phù hợp để khi triển khai công việc sẽ đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch và đạt chất lượng cao, đồng thời có thể tiếp nhận thêm các công việc phát sinh đột xuất phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị, hỗ trợ cho các TTKD – VTT trong khu vực. Khi nhận công việc mới, tôi phải quyết liệt tranh thủ thời gian, dồn tâm sức nhiều hơn nữa để triển khai thực hiện và giải quyết một cách khoa học, dứt khoát, chủ động sắp xếp để triển khai, không để việc khác hay người khác chi phối khi đã có kế hoạch làm việc của cá nhân và nhóm. 

Thứ ba, tôi chủ động dành thêm nhiều thời gian nghiên cứu, đề xuất và sáng kiến trong triển khai thực hiện công việc chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tạo sự đổi mới thực sự trong tư duy, phương pháp làm việc nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc, đặc biệt là công tác chuyên quản các địa bàn theo phân công của Ban lãnh đạo. Ngoài ra, phải tự giác nghiên cứu, cập nhật thông tin, nắm vững nội dung công việc chuyên môn trên lĩnh vực được giao, tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo.

Thứ tư, để hoàn thành tốt vai trò của người Đảng viên trong cuộc CMCN 4.0, tôi không ngừng học tập, trao dồi bản thân, nỗ lực phấn đấu để có được năng lực và các kỹ năng; sáng tạo trong công việc; lập luận khoa học, logic; nhạy bén và sâu sắc trong nhận thức; truyền cảm hứng; có đủ sức khỏe thể chất, tinh thần tốt nhất để làm việc và cống hiến nhiều hơn cho đơn vị; ứng xử linh hoạt, khéo léo và chính xác trong mọi tình huống; học tập chủ động, rèn luyện cho mình có kỹ năng làm việc nhóm; đàm phán - thương lượng; phân tích hệ thống; kỹ năng phán đoán và ra quyết định chính xác; quản lý thời gian;...

Nguyễn Thị Giang Thanh, Phòng Tiếp thị Bán hàng - Triển khai VNPT

Trung tâm VNPT-IT khu vực 2 (VNPT-IT2)

 

.
.
.
.