.
.

Hội nghị quán triệt, triển khai, hướng dẫn các văn bản của Trung ương và Đảng ủy Khối về Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020 – 2025) và các văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Thứ Hai, 25/11/2019|09:47

Ngày 19/11, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai, hướng dẫn các văn bản của Trung ương và Đảng ủy Khối về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2020 – 2025) và các văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư đảng ủy trực thuộc và cán bộ, chuyên viên tham mưu thực hiện công tác tổ chức, công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy trực thuộc.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu 
khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu đại biểu nghiêm túc tiếp thu các nội dung phổ biến tại Hội nghị; đồng thời nghiên cứu thật kỹ và thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung văn bản của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương và của Đảng ủy Khối về công tác cán bộ, công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Nhiệm vụ chuẩn bị nhân sự cấp ủy cho nhiệm kỳ mới là một trong những công tác quan trọng. Các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương và của Đảng ủy Khối về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2020 – 2025), tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là kim chỉ nam để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. 

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, Báo cáo chính trị của cấp ủy trình Đại hội bảo đảm đánh giá đúng, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 sát với tình hình thực tế để tổ chức thực hiện có hiệu quả, bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với doanh nghiệp; cân đối hài hòa giữa nội dung xây dựng Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy hoạt động của cơ quan đơn vị. Báo cáo kiểm điểm của BCH, BTV phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua. Kiểm điểm của cấp ủy phải bám sát quy chế làm việc, kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội; kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, đề ra kế hoạch, lộ trình, giải pháp phù hợp để sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới. 

Bí thư Đảng ủy Khối lưu ý, Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền là phương thức, giải pháp, bộ công cụ để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng Đảng, công tác cán bộ. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp là công việc quan trọng nhằm đánh giá đúng và đầy đủ kết quả công tác của các tổ chức đảng và đảng viên trong các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối; qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị.
Đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã quán triệt, triển khai các nội dung: Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về mội số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 81-KH/ĐUK, ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Đồng thời quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức chạy quyền; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Kế hoạch số 84-KH/ĐUK, ngày 04/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và tham gia ý kiến vào dự thảo lần 2 của Hướng dẫn một số nội dung về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

TH

.
.
.
.