.
.

Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư về đổi mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị

Thứ Năm, 30/04/2020|02:21

Ngày 16/4/2020, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 44-CT/TW "về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị".

Toàn văn Chỉ thị xem tại đây.

P.V

 

 

.
.
.
.