.
.

Cán bộ, đoàn viên Khối DNTW học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 01/06/2017|16:50

Ngày 31/5, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối tổ chức Lớp học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” và “6 bài học lý luận chính trị” cho cán bộ, đoàn viên Khối DNTW.

Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối truyền đạt
Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối truyền đạt nội dung "6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên".

Tham dự lớp học có đại diện các ban, đơn vị Đảng ủy Khối cùng hơn 70 cán bộ chủ chốt các cấp bộ Đoàn trực thuộc Đoàn Khối DNTW.

Trong thời gian một ngày, lớp học đã tập trung tìm hiểu quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nhận diện các biểu hiện và sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về vấn đề này.

Đồng chí Lê Văn Long - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối giới thiệu chuyên đề
Đồng chí Lê Văn Long - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối giới thiệu chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” 

Từ đó nghiên cứu, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng trên các mặt công tác: Tăng cường giáo dục, tuyên truyền, xây dựng tinh thần chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời tổ chức học tập, thảo luận, liên hệ và lựa chọn những việc làm theo của tập thể và cá nhân cán bộ, đoàn viên thanh niên, công chức, viên chức, người lao động, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực phát triển doanh nghiệp bền vững.

1.jpg
Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận cho cán bộ, đoàn viên tham gia Lớp học tập.

Lớp học cũng đã tham gia các nội dung học tập lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên, gồm: Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam – người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Trường học XHCN của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên phấn đấu trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.  

P.V

.
.
.
.