.
.
Ngày 30/12/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch số 203-KH/BTGTW về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hoá Việt Nam (1943 - 2023).
.
Ngày 18/01/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 91-HD/BTGTW về tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/03/1923 - 01/03/2023).
.
Ngày 12/01/2023, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 12-HD/BTGĐUK về Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023.
.
Ngày 04/11/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 76- HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023).
.
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 81-HD/BTGTW và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023).
.
Ngày 21/11/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 80-HD/BTGTW nhằm hướng dẫn báo chí tuyên truyền kết quả 1 năm thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức ngày 24/11/2021; những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
.
Ngày 02/11/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/1/1973 - 27/1 2023).
.
Ngày 03/10/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 70-HD/BTGTW về tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước.
.
Ngày 03/10/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Công văn số 3936-CV/BTGTW và Đề cương tuyên truyền về kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc 1952.
.
Ngày 07/10/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 71-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972 - 12/2022).
.
.
.
.
.
.