.
.
Hướng dẫn tuyên truyền Kết luận Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025
Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Kết luận số 11-KL/TW, ngày 13/7/2021 về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025. Thực hiện Hướng dẫn số 22-HD/BTGTW, ngày 19/8/2021của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyên Kết luận Hội nghị Trung ương 3, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền.
.
Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới
Ngày 20/9, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 24-HD/BTGTW về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.
.
Định hướng công tác lý luận của Đảng trong thời gian tới
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác lý luận là nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy đảng về vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu lý luận; từ đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác nghiên cứu lý luận theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
.
Kế hoạch số 58-KH/BTGTW thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05
Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại công văn số 1568/CV-VPTW, ngày 18/8/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc ký ban hành văn bản, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch số 58-KH/BTGTW.
.
Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK về
Ngày 31/8/2021, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã ký ban hành Kết luận số 60-KL/ĐUK về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK về "Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới". Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận.
.
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII
Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 57 - KH/BTGTW về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương giới thiệu nội dung Kế hoạch.
.
Tăng cường hướng dẫn phòng, chống Covid-19
Ngày 13/8/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản số 3082/BTTTT-CBC về việc tăng cường hướng dẫn phòng, chống Covid-19.
.
Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
Sau 9 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ và nghiêm túc; kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã kết thúc tốt đẹp và hoàn thành chương trình đề ra. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đăng tải nội dung Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.
.
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 của Đảng bộ Khối
Ngày 10/8/2021, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 23-KH/ĐUK về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 của Đảng bộ Khối.
.
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 21-HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021). Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trân trọng giới thiệu nội dung Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền.
.
.
.
.
.
.