.
.

Chức năng nhiệm vụ

Căn cứ Quyết định số: 400- QĐ/ĐUK ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

 
1. Chức năng của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
Ban Tuyên giáo là cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ trong công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa doanh nghiệp; về thực hiện chủ trương thông tin tuyên truyền, đào tạo, nghiên cứu khoa học và một số lĩnh vực xã hội trong Đảng bộ Khối; đồng thời là cơ quan chuyên môn- nghiệp vụ về lĩnh vực tuyên giáo của Đảng ủy Khối.
 
2. Nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
 
2.1- Tham mưu, đề xuất
 
- Tham mưu đề xuất việc học tập, quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng thuộc lĩnh vực thành nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện trong Đảng bộ. Tham gia chuản bị văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối.
 
- Nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối, đề xuất nội dung, biện pháp giải quyết tư tưởng; các giải pháp đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch; uốn nắn nhận thức lệch lạc về chính trị, tư tưởng, về phát triển doanh nghiệp.
 
- Tham mưu về việc tổ chức báo cáo các chuyên đề kinh tế- xã hội, tư tưởng, văn hóa, khoa học, giáo dục, an ninh, quốc phòng... liên quan đến hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty. Giúp Ban Thường vụ định kỳ giao ban với lãnh đạo các báo, tạp chí trong Khối.
 
- Chủ trì và phối hợp nghiên cứu các chuyên đê, đề án, đề tài khoa học trong lĩnh vực tuyên giáo.
 
- Tham gia xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối. Theo dõi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu, ứng dụng khoa học- công nghệ, bảo vệ môi trường của các tập đoàn, tổng công ty, đơn vị.
 
- Phối hợp phát hành các tài liệu phục vụ học tập nghị quyết của Trung ương; chủ trì biên soạn thông tin nội bộ, tài liệu hướng dẫn sinh hoạt chi bộ hàng tháng.
 
2.2- Hướng dẫn, kiểm tra
 
- Chủ trì, phối hợp hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc trong việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nghị quyết, chương trình hành động của Đảng ủy Khối, tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ trì phối hợp, kiểm tra, giám sát các hoạt động trong lĩnh vực tuyên giáo.
 
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đảng ủy trực thuộc và Trung tâm bồi dưỡng chính trị việc thực hiện kế hoạch, nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị đối với đảng viên dự bị và quần chúng ưu tú; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng đối với cấp ủy, cán bộ làm công tác tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên.
 
- Định hướng và kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên; hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo nghiên cứu dư luận xã hội trong Đảng bộ.
 
2.3- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Đảng ủy Khối giao.
 
3. Tổ chức bộ máy, quy chế làm việc và quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
 
3.1- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo gồm Trưởng ban và một số Phó Trưởng ban; cơ cấu tổ chức, biên chế của Ban Ban Tuyên giáo do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định.
 
3.2- Căn cứ Quyết định này, Ban Tuyên giáo ban hành Quy chế làm việc. Ban làm việc theo chế độ thủ trưởng.
 
3.3- Mối quan hệ công tác
 
- Phối hợp công tác với các ban, Văn phòng, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 
- Thực hiện phối hợp và chịu sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên giáo theo quy định.
.
.
.
.
.