.
.
Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Quyết định số 776-QĐ/ĐUK, ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
Giới thiệu
Tổ chức - Cán bộ
.
Chức năng nhiệm vụ
.
.
.
.
.
.