.
.

Chức năng nhiệm vụ

Căn cứ Quyết định số: 397- QĐ/ĐUK ngày 18 tháng 12 năm 2007 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy  của Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

 
1. Chức năng của Văn phòng Đảng ủy Khối
Văn phòng Đảng ủy Khối là cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc; trực tiếp quản lý tài chính, tài sản và đảm bảo điều kiện phục vụ hoạt động của cơ quan Đảng ủy Khối.
 
2. Nhiệm vụ của Văn phòng Đảng ủy Khối
2.1- Giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, sơ kết, tổng kết; tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy Khối.
2.2- Giúp Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc việc chuẩn bị các Đề án, chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy; theo dõi, tổng hợp hoạt động của các ban, đơn vị và của các cấp ủy trực thuộc.
2.3- Giúp Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập đoàn, tổng công ty, đơn vị trong Khối; kịp thời tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất giải quyết những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh.
2.4- Chủ trì, phối hợp trong việc phục vụ Đại hội đại biểu Đảng ủy Khối, các hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và các Ban;  các cuộc làm việc của Thường trực Đảng ủy Khối. Ghi biên bản, thông báo về nội dung các hội nghị nêu trên theo chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối. Giúp Thường trực Đảng ủy Khối xử lý công việc hàng ngày.
Phối hợp hướng dẫn, bồi dưỡng, trao đổi nghiệp vụ công tác văn phòng đối với văn phòng các Đảng ủy trực thuộc.
2.5. Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Được đề nghị Văn phòng Đảng ủy trực thuộc báo cáo về kết quả thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối.
2.6. Thực hiện công tác văn thư lưu trữ, chế độ bảo mật theo quy định của Trung ương. Theo dõi, đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ  của các đảng ủy trực thuộc, các ban của Đảng ủy Khối.
2.7. Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp thu, nộp và sử dụng đảng phí theo quy định.
2.8. Thực hiện quản lý tài chính, tài sản theo quy định; bảo đảm các điều kiện cho hoạt động của Cơ quan Đảng ủy Khối.
2.9. Văn phòng được thực hiện chế độ cộng tác viên (theo chế độ hợp đồng) phục vụ công tác của Văn phòng.
2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đảng ủy Khối giao.
 
3. Tổ chức bộ máy, quy chế làm việc và quan hệ phối hợp của Văn phòng Đảng ủy Khối.
3.1- Tổ chức bộ máy:
- Lãnh đạo Văn phòng gồm Chánh Văn phòng và một số Phó Văn phòng.
- Cơ cấu tổ chức của Văn phòng gồm các bộ phận, phòng và biên chế do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định.
3.2- Quy chế làm việc:
Căn cứ vào Quyết định này, Văn phòng tiến hành xây dựng Quy chế làm việc.
3.3- Quan hệ phối hợp:
- Phối hợp với các ban, đảng ủy trực thuộc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Phối hợp công tác và chịu sự hướng dẫn về nghiệp vụ công tác văn phòng của Văn phòng trung ương.
 
.
.
.
.
.