.
.

Đảng uỷ Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước:

Tổng kết công tác Đảng và hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023

Thứ Hai, 09/01/2023|11:41

Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng uỷ Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng uỷ Khối. Về phía Đảng uỷ SCIC, có đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ; Uỷ viên BCH Đảng bộ; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong năm qua, Đảng uỷ đã triển khai tốt các mặt công tác; lãnh đạo, chỉ đạo chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm. Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; kịp thời nắm bắt thông tin dư luận để có các giải pháp ổn định tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động yên tâm công tác, tăng cường sự đoàn kết trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối.
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, đồng bộ công tác cán bộ cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định. Tích cực xây dựng và hoàn thiện Đề án mô hình tổ chức Đảng bộ toàn Tổng Công ty theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, Tập đoàn, ngân hàng thương mại nhà nước. Đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 của 17/17 chi bộ trực thuộc. Đảng ủy đã sửa đổi, ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy SCIC nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy với HĐTV, Tổng Giám đốc SCIC; Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được quan tâm. Trong năm kết nạp được 06 đảng viên mới, đạt 120% kế hoạch năm (chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 kết nạp từ 20 đảng viên trở lên). Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng; Đảng ủy đã thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề 02 chi bộ và 03 đảng viên; cấp chi bộ đã thực hiện kiểm tra 17 đảng viên, giám sát 22 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện kiểm tra, giám sát 02 chi bộ và 01 đảng viên, kiểm tra tài chính Đảng đối với 02 đơn vị về công tác quản lý thu, chi tài chính Đảng. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng, tăng cường. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của người lao động.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, đầu tư kinh doanh, các chỉ tiêu về doanh thu từ cổ tức, lãi tiền gửi, đầu tư trái phiếu và bán vốn đều đạt và vượt so với kế hoạch; chi phí được tiết giảm và quản lý hiệu quả; lợi nhuận tăng rất cao so với kế hoạch năm và cùng kỳ năm 2021.

Tổng Công ty đã tích cực, tập trung thực hiện công tác tái cơ cấu, xử lý tồn tại của các dự án, doanh nghiệp trên vai trò cổ đông nhà nước. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện với tổng kinh phí 22 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối.
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dân vận" cho đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc SCIC.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tôi ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả rất đáng ghi nhận của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người lao động Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đã đạt được trong năm 2022.

Để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong năm 2023, đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị Đảng uỷ SCIC cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá toàn diện, phân tích rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan và xác định các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, trong đó tập trung vào một số nội dung và nhiệm vụ trọng tâm cụ thể: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối. Tiếp tục tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Gắn công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với việc xây dựng cơ quan, đơn vị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chú trọng văn hóa doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ. Công tác cán bộ phải được thực hiện theo đúng quy trình, quy định; đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan. Chăm lo công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tập trung triển khai thực hiện Đề án mô hình đảng bộ sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức thực hiện tốt công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ; triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo quy định. Phối hợp làm tốt các mặt công tác đảng, công tác cán bộ tại các doanh nghiệp đã được chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước về SCIC. Đề xuất các vấn đề về công tác đảng phù hợp với mô hình quản lý vốn để các cơ quan chức năng có cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn trong doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, tồn đọng kéo dài; kịp thời xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh; nghiêm minh trong xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm gắn với thực hiện chủ trương bố trí cán bộ sau kỷ luật. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ xây dựng và đẩy mạnh thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong Tổng Công ty; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động một cách thiết thực, hiệu quả. Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, đầu tư kinh doanh, Đảng ủy Tổng Công ty cần bám sát, tiếp thu nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2023.

P.V

.
.
.
.