.
.

Các Đảng bộ triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II

Thứ Hai, 25/07/2016|02:57

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà và Đảng ủy Tổng công ty Lương thực Miền Bắc đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị tại Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà.

* Phát biểu khai mạc Hội nghị tại Tổng công ty Sông Đà, đồng chí Phạm Văn Quản - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động của Tổng công ty, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí đề nghị, bám sát nội dung các Nghị quyết và mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đã nêu trong các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tổng công ty xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn của đơn vị; xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả, điều kiện đảm bảo tiến trình tổ chức thực hiện hằng năm và cả nhiệm kỳ. Hội nghị cần tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện chương trình, kế hoạch hành động. Trong thảo luận cần nêu đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang nổi lên ở đơn vị.

Báo cáo viên truyền đạt nội dung các Nghị quyết.
Báo cáo viên truyền đạt nội dung các Nghị quyết.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW truyền đạt các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II và Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy Khối.

Trước đó, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 và Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy Khối, Đảng ủy TCT cho cán bộ, đảng viên Ban Điều hành Dự án Thủy điện Lai Châu. 

* Ngày 21/7/2016 tại Hà Nội, Đảng uỷ Tổng công ty Lương thực Miền Bắc đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tổng công ty.

Khai mạc hội nghị, đồng chí Phan Xuân Quế - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty khẳng định: Đại hội XII của Đảng đã thông qua các văn kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, cần được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả, bảo đảm để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Học tập, quán triệt Nghị quyết không chỉ là công việc nghe báo cáo viên trình bày, mà còn là quá trình tự nghiên cứu, trao đổi thảo luận để hiểu sâu sắc hơn và điều quan trọng hơn đó là vận dụng, cụ thể hoá đường lối, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội vào tình hình cụ thể đơn vị, biến các chủ trương, đường lối, mục tiêu thành hiện thực, thành phong trào hành động trong hoạt động SXKD của doanh nghiệp…

PGS.TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam truyền đạt nội dung các Nghị quyết.
PGS.TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam truyền đạt nội dung các Nghị quyết.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Lương thực Miền Bắc yêu cầu các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức tuyên truyền, học tập và quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đến tất cả cán bộ công nhân viên và người lao động trong đơn vị. Người đứng đầu cấp ủy, đơn vị phải có kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Kết quả thực hiện chương trình hành động của tập thể, kế hoạch hành động của cá nhân là cơ sở quan trọng để kiểm điểm tự phê bình, phê bình, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền đơn vị và người đứng đầu hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Đại biểu dự Hội nghị tại Đảng ủy Tổng công ty Lương thực Miền Bắc.
Đại biểu dự Hội nghị tại Đảng ủy Tổng công ty Lương thực Miền Bắc.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Trung ương  truyền đạt đầy đủ nội dung các chuyên đề Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 và tập trung thảo luận nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020.

P.V

.
.
.
.