.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

Thực hiện phong trào học và làm theo phong cách "Nói đi đôi với làm" của chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm cao su thiên nhiên tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Chủ Nhật, 15/11/2020|23:06
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, vị lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đề ra đường lối đúng đắn đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người sáng lập ra Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, sáng lập ra các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và sáng lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, góp phần tăng cường đoàn kết quốc tế. Người là tấm gương sáng của tinh thần tập thể, ý thức tổ chức và đạo đức cách mạng.
 
Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nội dung Chỉ thị mở rộng toàn diện và đầy đủ, không chỉ học và làm theo Bác về đạo đức mà cả về tư tưởng và phong cách của Người - phong cách Hồ Chí Minh; trong đó Người vẫn luôn đề cao phong cách nói đi đôi với làm. 
 
Chi bộ Ban Công nghiệp trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 của chi bộ Ban Công nghiệp là minh chứng cho việc thực hiện nghiêm túc phong trào “Nói đi đôi với làm” theo phong cách Hồ Chí Minh. Với việc nêu cao quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trong giai đoạn mới; công tác xây dựng Đảng ở Chi bộ luôn được chú trọng phát huy các mặt tích cực và khắc phục những điểm còn hạn chế. Điều đó góp phần củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ công chức và nhân dân đối vớiĐảng.
 
Bên cạnh đó. việc nâng cao chất lượng sản phẩm cao su chế biến, tạo sự khác biệt và vượt trội về chất lượng, tạo thương hiệu riêng cho cao su của Tập đoàn là nhiệm vụ cấp thiết cần quan tâm thực hiện và liên tục cải tiến, góp phần gia tăng giá trị thương hiệu cao su VRG, định hướng chất lượng cho sản phẩm cao su của Tập đoàn và nâng tầm giá trị cho cao su Việt Nam. Trong phong trào học và làm theo phong cách “Nói đi đôi với làm” của chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm cao su thiên nhiên trong Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Chi bộ Ban Công nghiệp đã luôn theo sát, kiểm tra và đưa ra nhiều giải pháp hướng đến 3 mục tiêu rõ ràng trong sản xuất, chính là: Sản xuất sản phẩm cao su có chất lượng cao, ổn định, đồng đều; phát triển sản phẩm cao su thương hiệu VRG đặc trưng về nhãn hiệu, vượt trội về chất lượng góp phần xây dựng thương hiệu cao su VRG của Tập đoàn thành thương hiệumạnh; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện, đặc biệt hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng của các nhà máy chế biến mới.
 
Để đạt được 3 mục tiêu chính đã đề ra, Chi bộ đã đưa ra các giải pháp cơ bản triển khai thực hiện như sau:
 
Một là: Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng toàn Tập đoàn.
 
Đây là giải pháp cơ bản, giữ vai trò nền tảng trong nâng cao hiệu quả hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng trong toàn ngành, đi đầu trong việc “nói đi đôi với làm” của Chi bộ Ban Công nghiệp. Cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã tham mưu cho lãnh đạo cũng như chỉ đạo đổi mới toàn diện, mạnh mẽ trên cơ sở tiếp nối truyền thống cha anh về nội dung, phương thức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đẩy mạnh giáo dục, phổ biến sâu rộng cũng như xây dựng hệ thống quản lý vận hành có hiệu quả, đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, ISO 14001 là ISO/IEC 17025. Phát huy tinh thần đoàn kết, sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng và sự đồng tình ủng hộ của các cấp và nhân dân, sự đồng thuận về chính trị, tinh thần trong công việc để quy hoạch đầu tư phòng Quản lý chất lượng trực thuộc công ty và phòng quản lý chất lượng cụm theo định hướng, kiểm soát chất lượng sản phẩm ngay từ khi nhà máy chế biến mới đưa vào hoạt động. Chi bộ đã tham mưu hướng dẫn đầu tư thiết bị phòng Quản lý chất lượng đạt yêu cầu chuyên môn, phù hợp với công suất thiết kế của nhà máy chế biến và yếu cầu tiêu chuẩn đồng bộ trong đầu tư với chi phí đầu tư hợp lý.
 
Làm sáng tỏ những vấn đề về lý luận do thực tiễn công cuộc đổi mới đặt ra. Coi trọng phương pháp nêu gương, cấp trên nêu gương trước cấp dưới, noi gương học tập các điển hình tiên tiến, thực hiện tốt chế độ thông tin tình hình, định hướng tư tưởng. Qua đó ban hành hệ thống biểu mẫu quản lý và kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất từ khâu tiếp nhận đến lưu kho và xuất hàng.
 
Chi bộ Ban Công nghiệp đã tham mưu xây dựng các tiêu chuẩn tổ chức cơ sở về yêu cầu chất lượng sản phẩm VRG, về quy trình công nghệ chế biến, yêu cầu kiểm soát chất lượng quá trình và ban hành 2 tiêu chuẩn về yêu cầu chất lượng sản phẩm cao su thương hiệu VRG: TCCS 112; TCCS 104; 9 tiêu chuẩn về quy trình công nghệ chế biến sản phẩm cao su: TCCS: 101; 102; 103; 105; 107; 108; 109; 110; 113;2 tiêu chuẩn về yêu cầu kiểm soát chất lượng quá trình: TCCS 106; 111.
 
Nâng cao trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp; giữ vững bản chất cách mạng của Đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Nâng cao năng lực hoạch định đường lối, chính sách quản lý chất lượng sản phẩm cao su đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan và thực  tiễn  của  Việt Nam và thế giới, khắc phục tính chủ quan, giáo điều, kinhviện.
 
Hai là: Nâng cao năng lực chuyên môn của tổ chức cơ sở và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức chủ trì.
 
Tổ chức cơ sở là nền tảng công tác quản lý chất lượng cao su tại đơn vị, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ và quần chúng. Đảng viên dù giữ cương vị, trọng trách nào cũng tham gia sinh hoạt và chịu sự quản lý, giáo dục, rèn luyện của chi bộ. Cấp ủy cơ sở là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết, đại biểu cho trí tuệ, ý chí của tổ chức cơ sở đảng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng phụ thuộc trước hết và chủ yếu vào số lượng, cơ cấu của cấp ủy, phẩm chất, năng lực của các cấp ủy viên. Vì vậy, để nâng cao năng lực và bố trí nhân sự chuyên trách theo dõi đôn đốc, giám sát, thống kê kiểm soát chất lượng hàng tuần của các công ty (kể cả các đơn vị mang nguyên liệu đi gia công chế biến). Đánh giá năng lực chất lượng sản phẩm toàn Tập đoàn, chỉ rõ những tồn tại, phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục, phòng ngừa cải tiến.
 
Việc đề cử, ứng cử nhân sự là những cán bộ trẻ có đức, có tài, có năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản lý để tham gia công tác chỉ đạo nhanh chóng, kịp thời sâu sát đến từng công ty nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, nhất là đối với các đơn vị mới đưa vào sản xuất. Chi bộ Ban Công nghiệp hỗ trợ giải pháp kỹ thuật, đồng hành cùng đơn vị thành viên khắc phục những tồn tại trong chất lượng cao su toàn ngành; thường xuyên chỉ đạo kịp thời các đơn vị tăng cường công tác quản lý lưu kho, vận chuyển để hạn chế tình trạng suy giảm chất lượng trong quá trình lưu trữ, vận chuyển.
 
Chi bộ Ban Công nghiệp tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hoá, vận dụng đúng đắn, sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; thường xuyên cập nhật những vấn đề lý luận và thực tiễn của đất nước, của địa phương, âm mưu thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Chi bộ phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong công tác và ý thức tự giác tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực, phương pháp tác phong công tác của cán bộ chủ trì các cấp.
 
Chi bộ Ban Công nghiệp luôn đề cao việc tham mưu phối hợp với Viện nghiên cứu cao su Việt Nam, Trường cao đẳng Công nghiệp cao su mở các lớp đào tạo nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các đơn vị thành viên. Kết quả đạt được vào năm 2019 là 4 lớp đào tạo đã diễn ra thành công tốt đẹp: “Tập huấn công tác quản lý phòng Quản lý chất lượng cao su thiên nhiên”; “Đào tạo kiểm nghiệm viên SVR”, “Đào tạo kiểm nghiệm viên cao su ly tâm”, “Tập huấn công tác Bảo trì thiết bị phòng Quản lý chất lượng cao su thiên nhiên” với gần 60 cán bộ, nhân viên được đào tạo. Bên cạnh đó còn có các lớp đào tạo về “Nghiệp vụ quản lý Giám đốc nhà máy chế biến”,... đã góp phần chuyển biến rất tích cực trong hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm toàn ngành.
 
Ba là: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ở tổ chức cơ sở về vấn đề quản lý chất lượng cao su toàn ngành.
 
Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng và là nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát không những góp phần đảm bảo cho đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được xác định đúng đắn, chính xác và được chấp hành triệt để, mà còn là biện pháp cơ bản, quan trọng để quản lý, giáo dục và nâng cao chất lượng cao su toàn ngành.
 
Chi bộ Ban công nghiệp đã tham mưu và chọn Phòng kiểm nghiệm thuộc Viện nghiên cứu cao su Việt Nam là phòng kiểm nghiệm cao su tham chiếu trong Tập đoàn. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, phòng kiểm nghiệm tham chiếu sẽ đại diện cho các phòng kiểm nghiệm thuộc các công ty cao su thành viên tham gia nối chuẩn quốc tế; Đào tạo chuyên môn; Hỗ trợ giám sát hoạt động chuyên môn của các phòng kiểm nghiệm đảm bảo mục tiêu kết quả chất lượng công bố khách quan, tin cậy.
 
Bốn là: Chủ động kết hợp với các chi bộ chuyên môn trong ngành để kịp thời tham mưu các giải pháp khắc phục và phòng ngừa những tồn tại trong chất lượng cao su.
 
Chi bộ Ban Công nghiệp phối hợp với các chi bộ chuyên môn để theo dõi phản hồi chất lượng từ khách hàng và kịp thời tham mưu lãnh đạo các giải pháp nâng cao chất lượng, khắc phục những tồn tại trong chất lượng. Kết quả đạt được là trong năm 2019, nhiều khách hàng tiêu thụ trực tiếp và khách hàng thương mại lớn có phản hồi tích cực về chất lượng sản phẩm, góp phần tăng sản lượng tiêu thụ và uy tín chất lượng sản phẩm cao su của toàn Tập đoàn.
 
Năm là: Xây dựng và phát triển thương hiệu cao su VRG của toàn Tập đoàn.
 
Trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa hiện nay, cũng như với việc áp dụng công nghệ 4.0 vào quản lý chất lượng cao su; Chi bộ Ban Công nghiệp đã tham mưu quy hoạch lộ trình và giải pháp triển khai thực hiện phát triển sản phẩm cao su thương hiệu VRG của Tập đoàn theo định hướng đặc trưng về nhãn hiệu, vượt trội về chất lượng. Đây là giải pháp mang tính đặc trưng, được Chi bộ Ban Công nghiệp tham mưu lãnh đạo Tập đoàn, bắt đầu triển khai sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cao su thương hiệu VRG từ tháng 5/2018. Lũy kế đến 31/12/2019 đã có hơn 100.000 tấn sản phẩm cao su cốm thương hiệu VRG cung cấp ra thị trường, nhận được những phản hồi tích cực từ khách hàng và sự đồng thuận của nhiều đơn vị cơ sở.
 
Kết quả của phong trào “Nói đi đôi với làm” trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng cao su toàn Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ Ban Công nghiệp đạt được nhiều thành công rõ rệt. Đây là thành quả có ý nghĩa rất quan trọng đến việc hoàn thiện nhân cách, phẩm chất chính trị cũng như chuyên môn nghiệp vụ của mỗi cá nhân trong chi bộ, ảnh hưởng to lớn, tác động trực tiếp và sâu rộng đến công tác xây dựng hệ thống quản lý chất lượng mủ cao su toàn  Tập đoàn. Vì vậy, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Ban Công nghiệp phát động mạnh mẽ hơn nữa phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để Chi bộ Ban Công nghiệp ngày càng đạt được nhiều kết quả to lớn, không chỉ trong quản lý chất lượng cao su toàn ngành mà còn trong các lĩnh vực chuyên môn khác mà Chi bộ Ban công nghiệp đang phụ trách.
Chi bộ Ban Công nghiệp - Đảng bộ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam
.
Các bài viết khác:
.
.
.