.
.
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 97 - HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019). Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
.
Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).
.
Ngày 12/4/2019, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Kế hoạch số 205-KH/BTCTW thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đăng tải toàn văn kế hoạch và đề cương:
.
Ngày 10/5/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 49-KL/TW về việc "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập".
.
Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Ngày 30-5-2019, Ban Bí thư ban hành Kết luận (số 52-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
.
Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về
Ngày 22/4/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 91 -HD/BTGTW về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới".
.
Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn
Ngày 19/4/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019).
.
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên
Ngày 04/4, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 69-KH/ĐUK "Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng".
.
Tham gia, hưởng ứng các giải báo chí toàn quốc về công tác xây dựng Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng; dân vận khéo
Ngày 24/4/2019, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 827 – CV/TGĐUK "V/v tham gia, hưởng ứng các giải báo chí". Nội dung công văn như sau:
.
Kế hoạch của Đảng ủy Khối tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019
Ngày 19/4/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoach số 71-KH/ĐUK "Kế hoạch Tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV-năm 2019. Toàn văn Kế hoạch như sau:
.
.
.
.
.
.