.
.
Ngày 20/4/2023, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 81-KH/ĐUK về tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023.
.
Ngày 17/4/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 100-HD/BTGTW về tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ Hội Đền Hùng năm 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể.
.
Ngày 12/4/2023, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Công văn số 310 - CV/BCĐ35 V/v hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023.
.
Ngày 09/3/2023, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối ban hành công văn số 296-CV/BTGĐUK về việc tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hoá Việt Nam" (1943 - 2023).
.
Ngày 22/2/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 96-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam (17/3/1913 - 17/3/2023).
.
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành công văn số 93-HD/BTGTW ngày 1/2/2023 về Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" (1943 - 2023).
.
Công văn số 291-CV/BTGĐUK về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngày 17/02, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Công văn số 291-CV/BTGĐUK về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam.
.
Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:
Ngày 2/2, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).
.
Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa ban hành Chương trình hành động số 21-Ctr/ĐUK, ngày 16/01/2023 thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và Chương trình hành động số 22-Ctr/ĐUK, ngày 18/01/2023 thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
.
Ngày 13/01/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã soạn thảo Đề cương tuyên truyền kết qủa kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoá XV.
.
.
.
.
.
.