.
.
Nghị quyết công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ngày 15/1/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 04 - NQ/ĐUK "Nghị quyết công tác năm 2019". Toàn văn Nghị quyết như sau:
.
Bộ Công Thương ban hành Thông tư về quy tắc xuất xứ trong CPTPP
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22/1 quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP.
.
Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15-01-2019 về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.
.
Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về bảo vệ người tố giác tham nhũng, tiêu cực
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
.
Ngày 28/12/2018, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Chương trình hành động số 22-CTr/ĐUK về thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Toàn văn nội dung như sau:
.
Ngày 09/11/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng (Kế hoạch số 59 - KH/ĐUK).
.
Ngày 23/10/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 58 - KH/ĐUK kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hằng năm.
.
Ngày 06/9/2018 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 53 - KH/ĐUK "Tổ chức đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020".
.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tuyển dụng cán bộ, công chức năm 2018
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thông báo tuyển dụng chỉ tiêu cán bộ, công chức năm 2018.
.
Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Ngày 25-10-2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành TW (số 08-QĐi/TW).
.
.
.
.
.
.