.
.
Ngày 30/12/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch số 203-KH/BTGTW về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hoá Việt Nam (1943 - 2023).
.
Ngày 18/01/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 91-HD/BTGTW về tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/03/1923 - 01/03/2023).
.
Ngày 12/01/2023, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 12-HD/BTGĐUK về Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023.
.
Ngày 05/12/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 83-HD/TW về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 và một số khẩu hiệu tuyên truyền.
.
Ngày 04/11/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 76- HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023).
.
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 81-HD/BTGTW và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023).
.
Sau 21 ngày làm việc với tinh thần tích cực, đổi mới, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khoá XV đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Để phục vụ công tác tuyên truyền sau kỳ họp, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Quóc hội soạn thảo "Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV".
.
Ngày 21/11/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 80-HD/BTGTW nhằm hướng dẫn báo chí tuyên truyền kết quả 1 năm thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức ngày 24/11/2021; những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
.
Ngày 18/11/2022, Ban Bí thư ra Chỉ thị số 19-CT/TW về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2023 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
.
Ngày 02/11/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/1/1973 - 27/1 2023).
.
.
.
.
.
.