.
.
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2021)
Ngày 5/4, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021). Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối DNTW trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
.
Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/BTGTW, ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 07-KH/ĐUK, ngày 24/3/2021 của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triệu tập "Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng"
.
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) và các Kế hoạch, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 24/3/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/ĐUK về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
.
Ngày 14/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
.
Ngày 22/3/2021, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Công văn số 46-CV/BTGĐUK gửi các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối về đăng ký kết nối trực tuyến Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
.
Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.
.
Ngày 26/02/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Chương trình hành động số 01-CTr/ĐUK, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
.
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
.
Thực hiện Hướng dẫn số 172-HD/BTGTW, ngày 01/2/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW), ngày 01/3/2021 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 04 - KH/ĐUK về việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.
.
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 174-HD/BTGTW, ngày 01/02/2021 "Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/2/2021)".
.
.
.
.
.
.