.
.
Ngày 11/4/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 153-HD/BTGTW và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (01/6/1904 - 01/6/2024).
.
Ban Chấp Trung ương Đảng vừa ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW và Kết luận số 69-KL/TW, Kết luận số 70-KL/TW, Kết luận số 72-KL/TW.
.
Ngày 03/4/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924-20/5/2024).
.
Ngày 22/3/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 148-HD/BTGTW về Báo chí tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).
.
Ngày 26/02/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 142-HD/BTGTW và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (02/4/1904 - 02/4/2024).
.
Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024).
.
Ngày 18/3/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 146-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024).
.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/2/2024 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
.
Căn cứ Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới và Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 2189 - CV/ĐUK "V/v thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW và công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2024".
.
Ngày 23/01/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 139-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026).
.
.
.
.
.
.