.
.
Căn cứ Kết luận số 88-KL/TW, ngày 18/2/2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 1740-CV/VPTW ngày 07/9/2021 về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022; Ban Tuyên giáo Trung ương đã có hướng dẫn và đề cương công tác tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022) như sau:
.
Ngày 01/8/2022, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã ban hành Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực theo Quy định số 32-QĐ/TW. Căn cứ Hướng dẫn này, các cấp uỷ, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tiêu cực theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
.
Ngày 07/7/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Công văn số 893 - CV/ĐUK "V/v tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay".
.
Ngày 12/7/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022.
.
Ngày 05/7/2022, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Công văn số 221-CV/BTGĐUK về tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV.
.
Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng
.
Hướng dẫn số 60-HD/BTGTW thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trí dành cho đảng viên mới
Ngày 16/6/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 60-HD/BTGTW thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trí dành cho đảng viên mới.
.
Hướng dẫn số 59-HD/BTGTW thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở
Ngày 16/6/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 59-HD/BTGTW thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.
.
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ban hành Công văn số 218-CV/BTGĐUK, ngày 29/6/2022 về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ và 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công.
.
Ngày 29/11/2021, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành Hướng dẫn số 2974/HD-BTĐKT về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
.
.
.
.
.
.