.
.
Ngày 23/8/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Kết luận số 459-KL/ĐUK về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.
.
Ngày 06/92023, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát hành Công văn 1778-CV/ĐUK về quán triệt, triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các đảng ủy trực thuộc quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật và Nghị định 59/2023/NĐ-CP.
.
Ngày 17/8/2023, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 61-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
.
Ngày 26/10/2022, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
.
Hướng tới kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023), 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023) và để tìm hiểu về các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Thể lệ các cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn).
.
Ngày 18/7/2023, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 96-KH/ĐUK về triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 09/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam.
.
Ngày 20/6/2023, Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có Công văn số 6519/MTTW-BTT về việc tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVI, năm 2023 - 2024. Ban Tổ chức sẽ trao thưởng cho các tác phẩm đạt Giải vào dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024).
.
Ngày 19/7/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Công văn số 5910-CV/BTGTW về tuyên truyền ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.
.
Ngày 14/7/2023, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Công văn số 1624-CV/ĐUK thực hiện Quy định về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng theo Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư.
.
Ngày 13/6/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 106-HD/BTGTW về tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giảm nghèo về thông tin).
.
.
.
.
.
.