.
.
Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
Theo Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 04-10/5 đã thành công tốt đẹp. Văn phòng Trung ương Đảng biên soạn tài liệu "Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII".
.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định này.
.
Thực hiện Hướng dẫn số 50-HD/BTGTW, ngày 20/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912-11/6/2022), Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Công văn số 197-CV/BTGĐUK, ngày 05/5/2022 đề nghị các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền bảo đảm đúng quy định, trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị theo hướng dẫn và đề cương
.
Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 49-HD/BTGTW về Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới.
.
Thực hiện Công văn số 2743-CV/BTGTW, ngày 08/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Công văn số 189-CV/BTGĐUK, ngày 15/4/2022 đề nghị các đảng ủy trực thuộc xây dựng một số khẩu hiệu tuyên truyền; rà soát, thay thế những khẩu hiệu cũ không còn phù hợp; bổ sung những khẩu hiệu mới để làm tốt công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
.
Quy hoạch điện VIII là quy hoạch ngành quốc gia đặc biệt
Quy hoạch điện VIII là quy hoạch ngành quốc gia đặc biệt quan trọng trong hệ thống các quy hoạch ngành quốc gia, được Bộ Công Thương tổ chức lập theo nhiệm vụ lập quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1264/QĐ-TTg ngày 1/10/2019.
.
Ban Tuyên giáo Trung ương mới biên soạn, phát hành Tài liệu tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường.
.
Hướng dẫn số 48-HD/BTGTW, ngày 13/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902-05/5/2022).
.
Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xin giới thiệu Kết luận quan trọng này:
.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2022/NĐ-CP về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ.
.
.
.
.
.
.