.
.
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ban hành Hướng dẫn số 01 – HD/BTGĐUK, ngày 28/12/2020 về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021.
.
Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021
Ngày 9-12, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Ban Bí thư ký ban hành Chỉ thị 48-CT/TW về việc tổ chức Tết năm 2021. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn bản Chỉ thị.
.
Căn cứ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 07/12/2020, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Công văn số 54-CV/ĐUK, đề nghị các đảng ủy trực thuộc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện một số kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lĩnh vực tuyên giáo.
.
Thực hiện Kế hoạch số 544/KH-UBTVQH14, ngày 02/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946 - 06/01/2021), Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 160-HD/BTGTW và tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.
.
Ngày 05/11/2020 Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 92-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.
.
Thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg, ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Công văn số 16-CV/BTGĐUK về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.
.
Ngày 20/11/2020, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 93-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
.
Ngày 25/11, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì kỳ họp.
.
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 293 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 82 nghìn đảng viên của Đảng bộ, tiến hành họp trong 03 ngày 19, 20 và 21 tháng 10 năm 2020 tại Hà Nội. Đại hội đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đã quyết nghị các nội dung quan trọng.
.
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020
Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Đại hội tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tiếp thu tư tưởng, định hướng trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025, sau đây là toàn văn Báo cáo chính trị.
.
.
.
.
.
.