.
.
Ngày 12/4/2019, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Kế hoạch số 205-KH/BTCTW thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đăng tải toàn văn kế hoạch và đề cương:
.
Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Ngày 30-5-2019, Ban Bí thư ban hành Kết luận (số 52-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
.
Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về
Ngày 22/4/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 91 -HD/BTGTW về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới".
.
Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn
Ngày 19/4/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019).
.
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên
Ngày 04/4, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 69-KH/ĐUK "Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng".
.
Tham gia, hưởng ứng các giải báo chí toàn quốc về công tác xây dựng Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng; dân vận khéo
Ngày 24/4/2019, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 827 – CV/TGĐUK "V/v tham gia, hưởng ứng các giải báo chí". Nội dung công văn như sau:
.
Kế hoạch của Đảng ủy Khối tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019
Ngày 19/4/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoach số 71-KH/ĐUK "Kế hoạch Tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV-năm 2019. Toàn văn Kế hoạch như sau:
.
Kế hoạch tuyên truyền về kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động
Ngày 18/4/2019, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Kế hoạch số 184-KH/TGĐUK "Kế hoạch Tuyên truyền về kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Toàn văn Kế hoạch như sau:
.
Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. TCĐT Đảng ủy Khối DNTW trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.
.
Thể lệ Giải báo chí toàn quốc
Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ hai, năm 2018-2019 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức, được phát động từ ngày 02/01/2018 đến 21/6/2019. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối đăng tải Thể lệ Giải, như sau:
.
.
.
.
.
.