.
.

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Thứ Sáu, 03/08/2012|15:35

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số  57-HD/BTGTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

----------------

Hà Nội, ngày  03 tháng 8  năm 2012

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

 (6/9/1902 - 6/9/2012)

Thực hiện Thông báo Kết luận số 97-TB/TW, ngày 18/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1902 - 6/9/2012), Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng Hướng dẫn tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tôn vinh, khẳng định công lao và những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

2. Giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong - Người cộng sản kiên cường, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng; góp phần giáo dục các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo ý chí cách mạng kiên cường, khí phách hiên ngang và đạo đức trong sáng của đồng chí Lê Hồng Phong.

3. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong cần bảo đảm trang trọng, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Thân thế, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

2. Các hoạt động kỷ niệm sâu rộng trên cả nước (Lễ kỷ niệm cấp quốc gia; Hội thảo khoa học; Xuất bản sách, phim tài liệu; Xây dựng, tôn tạo các công trình kỷ niệm...)

3. Các phong trào thi đua yêu nước chào mừng 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại các địa phương, cơ sở, nhất là các hoạt hoạt động diễn ra tại quê hương Nghệ An. Chú ý tuyên truyền tấm gương người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực Lê Hồng Phong gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Lễ dâng hương: tổ chức tại 02 địa điểm:

- Tại Khu lưu niệm ở xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An vào ngày 06 tháng 9 năm 2012, do tỉnh Nghệ An chủ trì (trước lúc tổ chức Lễ kỷ niệm).

- Tại Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào ngày 03 tháng 9 năm 2012, do tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chủ trì.

2. Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại tỉnh Nghệ An

- Danh nghĩa tổ chức Lễ kỷ niệm: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Nghệ An.

          - Thời gian, địa điểm: Dự kiến tổ chức vào lúc 9h00’ ngày 06/9/2012, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh.

          - Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

          3. Tổ chức Hội thảo khoa học về đồng chí Lê Hồng Phong

          - Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học tại tỉnh Nghệ An vào cuối tháng 8/2012; xuất bản Kỷ yếu Hội thảo.

- Đồng chí lãnh đạo thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự và phát biểu khai mạc Hội thảo.

- Giao Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương theo dõi, thực hiện.

          4. Biên soạn, phát hành cuốn sách về đồng chí Lê Hồng Phong

          - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng biên soạn, xuất bản cuốn sách về đồng chí Lê Hồng Phong (sách đặt hàng của Trung ương), phát hành trước dịp kỷ niệm.

          - Giao Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương theo dõi, thực hiện.

          5. Xây dựng phim tài liệu về đồng chí Lê Hồng Phong

          - Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng bộ phim tài liệu giới thiệu thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong, tổ chức công chiếu trên Đài Truyền hình Việt Nam và các đài truyền hình khác trong dịp kỷ niệm.

          - Giao Vụ Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương theo dõi, duyệt kịch bản phim, tổ chức sơ duyệt và tổng duyệt phim.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Ban Tuyên giáo Trung ương

          - Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; giúp Ban Bí thư theo dõi, nắm tình hình tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

          - Chỉ đạo và hướng dẫn công tác tuyên truyền; biên soạn Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền (Vụ Tuyên truyền thực hiện).

          - Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, đôn đốc thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

- Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh (T79) phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm đồng chí Lê Hồng Phong tại nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo.

          2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

          - Tham mưu giúp Chính phủ thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong do đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban Tổ chức Lễ kỷ niệm.

- Là đơn vị Thường trực Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

- Phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng vào tối 05/9/2012.

- Xây dựng chương trình nghệ thuật 30 phút tại Lễ kỷ niệm.

3. Đài Truyền hình Việt Nam

- Tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm sáng 06/9/2012 và Chương trình nghệ thuật tối 05/9/2012.

- Xây dựng bộ phim tài liệu về Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Phim hoàn thành và phát trên sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam vào trước ngày tổ chức Lễ kỷ niệm.

- Đưa tin các hoạt động kỷ niệm.

4. Đài Tiếng nói Việt Nam

- Phát thanh trực tiếp Lễ kỷ niệm sáng 06/9/2012.

- Phát sóng bộ phim tài liệu về Tổng Bí thư Lê Hồng Phong trên kênh truyền hình VOV thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Đưa tin các hoạt động kỷ niệm.

5. Tỉnh uỷ và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong trong tỉnh.

- Phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

- Chỉ đạo Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức một số hoạt động: Về nguồn; thi tìm hiểu về “Thân thế, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong” trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong tỉnh…

- Tôn tạo các công trình thuộc Khu lưu niệm đồng chí Lê Hồng Phong tại địa phương.

6. Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội

- Xây dựng Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ở địa phương, đơn vị; phát hành Đề cương tuyên truyền; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo, đài địa phương tiếp sóng các chương trình phát thanh và truyền hình trực tiếp; đưa tin các hoạt động kỷ niệm.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo.

7. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương

- Tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, bảo đảm phong phú, hấp dẫn, thiết thực, mang ý nghĩa giáo dục tư tưởng chính trị cao.

- Đài phát thanh và truyền hình các tỉnh, thành phố tổ chức tiếp sóng Lễ kỷ niệm; đưa tin về các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; chọn đăng và trích đăng một số bài tham luận đặc sắc tại Hội thảo khoa học; chiếu phim tài liệu về đồng chí Lê Hồng Phong vào trước ngày tổ chức Lễ kỷ niệm.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong!

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thiết thực kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong!

- Lê Hồng Phong – Người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam!

(Xin gửi kèm Đề cương tuyên truyền)

Nơi nhận:

- Thường trực Ban Bí thư (để b/c);

- Lãnh đạo Ban (để b/c);

- Đ/c Trưởng ban Tổ chức kỷ niệm cấp quốc gia;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Học viện Chính trị - Hành chính QG HCM;

- Đài Truyền hình VN, Đài Tiếng nói VN;

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An;

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu;

- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW, TW các tổ chức CT-XH;

- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia;

- Viện HCM và các lãnh tụ của Đảng; Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐNDVN; Cục X15, Tổng cục III, Bộ Công an;

- Các cơ quan báo, đài Trung ương;

- Các Vụ, đơn vị trong Ban;

- Lưu HC, Vụ Tuyên truyền.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đã ký

Bùi Thế Đức

 

.
.
.
.