.
.

Hội nghị lần thứ 18 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Hai, 20/11/2023|18:56

Ngày 14/11/2023, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 18, đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phan Công Nam, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Phan Công Nam, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối xem xét kết luận một số nội dung, cụ thể: Xem xét, kết luận giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy và đồng chí Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Tổng Công ty Cà phê Việt Nam. Sau khi nghe Đoàn Giám sát số 38 báo cáo bổ sung các nội dung theo yêu cầu của UBKT Đảng ủy Khối tại Hội nghị lần thứ 17, UBKT Đảng ủy Khối thảo luận, thống nhất yêu cầu Đảng ủy Tổng Công ty Cà phê Việt Nam nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc, đồng chí Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc. Giao Thường trực UBKT chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện, ký ban hành và triển khai Thông báo kết luận giám sát đối với Đảng ủy và đồng chí Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Tổng Công ty Cà phê Việt Nam. Giao Đoàn Giám sát 38 dự, theo dõi và báo cáo Thường trực UBKT Đảng ủy Khối về kết quả kiểm điểm của Đảng ủy Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

Về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (TKV), Đảng ủy Công ty cổ phần Tin học, công nghệ và môi trường, Đảng ủy Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm phả, nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020. Sau khi nghe Đoàn Kiểm tra số 34 báo cáo kết quả kiểm tra, UBKT Đảng ủy Khối kết luận về những khuyết điểm, vi phạm của các tổ chức đảng được kiểm tra trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Tiểu dự án số 2 và Tiểu dự án số 7 thuộc “Dự án tổng thể Đầu tư xây dựng các trạm quan trắc môi trường tự động kiểm soát ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” giai đoạn 2013-2015: Xem xét, xử lý kỷ luật đối với Đảng ủy Công ty Cổ phần Tin học, công nghệ và môi trường, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm phả, nhiệm kỳ 2010-2015 và 06 đảng viên. Kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn TKV các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, Đảng ủy Công ty Cổ phần Tin học, công nghệ và môi trường, nhiệm kỳ 2015-2020 và Đảng ủy Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm phả, nhiệm kỳ 2015-2020 cùng với 18 đảng viên. Kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với 06 đồng chí.

UBKT Đảng ủy Khối yêu cầu UBKT các đảng ủy trực thuộc tập trung tham mưu và chủ động thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của cấp ủy và UBKT; xử lý dứt điểm đơn thư, xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm vi phạm đã được kết luận đảm bảo đúng tiến độ thời gian; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT năm 2024.

P.V

.
.
.
.