.
.

Chức năng nhiệm vụ

 

Căn cứ Quyết định số: 395- QĐ/ĐUK ngày 18 tháng 12 năm 2007 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy  của của  Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.
 
1. Chức năng của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối
Ban Tổ chức là cơ quan tham mưu của Đảng ủy Khối mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; đồng thời là cơ quan chuyên môn- nghiệp vụ về các mặt công tác trên của Đảng ủy Khối.
 
2. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối
2.1- Tham mưu, đề xuất
- Nghiên cứu, đề xuất việc cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, quản lý đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ thành chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện,…trong Đảng bộ; tham gia chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ.
- Chủ trì, phối hợp nghiên cứu đề án về tổ chức cơ sở đảng; về quản lý cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và chính sách, chế độ đối với cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm công tác đảng, đoàn thể trong Khối.
- Nghiên cứu, đề xuất về việc tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ, công chức.
2.2- Hướng dẫn, kiểm tra
- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các cấp ủy trực thuộc về thi hành Điều lệ Đảng; thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương và của Đảng ủy Khối về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn xây dựng và kiểm tra thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc của cấp ủy cấp dưới.
- Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho cấp ủy và cán bộ tổ chức các cấp trực thuộc.
- Hướng dẫn, kiểm tra các đảng ủy trực thuộc đánh giá chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên; quản lý dữ liệu đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng, xét duyệt kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức (đối với đảng ủy cơ sở chưa được ủy quyền).
2.3- Thẩm định, thẩm tra
- Chủ trì, phối hợp thẩm định các đề án về tổ chức, cán bộ, đảng viên; về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trình Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
- Chủ trì thẩm định về nhân sự cấp ủy trực thuộc, nhân sự dự kiến đề bạt, bổ nhiệm theo phân cấp quản lý cán bộ của Trung ương và Đảng ủy Khối; nhân sự tiếp nhận, tuyển dụng về công tác ở cơ quan Đảng ủy Khối.
- Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý.
- Thẩm định việc xét kết nạp đảng viên, chuyển đảng chính thức trình Thường trực Đảng ủy Khối. Giải quyết hoặc phối hợp giải quyết khiếu nại xóa tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên theo quy định của Trung ương.
2.4- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao:
- Nắm tình hình về quy hoạch cán bộ thuộc diện Đảng ủy Khối quản lý; đội ngũ cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách công tác đảng các đảng ủy trực thuộc.
- Chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
- Giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý biên chế, hồ sơ cán bộ và thực hiện chế độ chính sách cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối, cơ quan Đoàn Thanh niên Khối.
- Quản lý hồ sơ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý và cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định của Trung ương.
- Báo cáo sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức Đảng.
- Thực hiện việc giới thiệu sinh hoạt đảng; công tác thống kê tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ; cấp phát và quản lý thẻ đảng viên, huy hiệu đảng.
2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao.
 
3. Tổ chức bộ máy, quy chế làm việc và mối quan hệ của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối
3.1- Lãnh đạo Ban gồm Trưởng ban và một số Phó Trưởng ban. Tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Tổ chức do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định.
3.2- Căn cứ Quyết định này Ban Tổ chức xây dựng Quy chế làm việc.
3.3- Mối quan hệ công tác
- Phối hợp công tác với các Ban, Văn phòng, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị của Đảng ủy Khối để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Phối hợp công tác và chịu sự hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.
.
.
.
.
.