.
.

Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy:

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ Ba, 20/07/2021|10:22

Ngày 16/7/2021, Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) đã kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm tới các chi, đảng bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; các đồng chí thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc, cán bộ chủ chốt của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; quán triệt triển khai một số Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chương trình hành động số 02-CTr/BCSĐ, ngày 30/6/2021 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải; Chương trình hành động số 08-CTr/ĐU, ngày 13/5/2021 của Bộ Giao thông Vận tải thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể cho biết, sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các nội dung được Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thảo luận và thông qua những nội dung cơ bản, gồm:

- Tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021 - 2025; Xem xét, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII;

- Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng khóa XIII; Về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026;

- Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4;

- Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Sau khi nhấn mạnh vào một số nội dung quan trọng, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị cấp ủy trực thuộc Bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức việc quán triệt thực hiện các nội dung Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các nội dung của Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận nêu trên.

Ban Tuyên giáo - Đoàn thể

.
.
.
.