.
.

Giới thiệu

TãM T¾T QU¸ TR×NH H×NH THµNH Vµ PH¸T TRIÓN CñA DOANH NGHIÖP:

Tæng C«ng ty TruyÒn th«ng §a ph­¬ng tiÖn ViÖt Nam (VTC) lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc, ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑ – c«ng ty con, trùc thuéc Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng.

TiÒn th©n cña Tæng C«ng ty TruyÒn th«ng §a ph­¬ng tiÖn VTC  lµ XÝ nghiÖp DÞch vô b¶o hµnh thiÕt bÞ Ph¸t thanh – TruyÒn h×nh ®­îc thµnh lËp ngµy 12/02/1988 theo QuyÕt ®Þnh sè 33/Q§-BTT cña Bé Th«ng tin. Th¸ng 09/1992, XÝ nghiÖp ®­îc chuyÓn thµnh C«ng ty §Çu T­ vµ Ph¸t triÓn kü thuËt th«ng tin (INTEDICO) thuéc Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin. Th¸ng 11/1993, c«ng ty INTEDICO chuyÓn vÒ trùc thuéc §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam theo QuyÕt ®Þnh sè 1540/Q§-TC ngµy 03/11/1993 cña Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin. Th¸ng 12/1996, c«ng ty INTEDICO ®­îc chuyÓn thµnh C«ng ty §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn C«ng nghÖ THVN (VTC) theo quyÕt ®Þnh sè 918 Q§/TC-THVN ngµy 10/12/1996 cña Tæng Gi¸m ®èc §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam trªn c¬ së hîp nhÊt 3 C«ng ty Intedico, Telexim vµ Ratimex.

Tõ th¸ng 07/2003, C«ng ty VTC chuyÓn tõ §µi THVN vÒ trùc thuéc Bé B­u chÝnh viÔn th«ng theo QuyÕt ®Þnh sè129/2003/Q§-TTg ngµy 26/03/2003 cña Thñ T­íng ChÝnh Phñ vÒ ®æi míi s¾p xÕp doanh nghiÖp nhµ n­íc. Th¸ng 07/2005 Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt ®Ò ¸n chuyÓn C«ng ty §Çu t­ vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ truyÒn h×nh ViÖt Nam thµnh Tæng c«ng ty TruyÒn th«ng ®a ph­¬ng tiÖn ViÖt Nam (VTC) ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑ – c«ng ty con, vµ ngµy 04/01/2006, C«ng ty Ph¸t triÓn c«ng nghÖ truyÒn h×nh ViÖt Nam ®­îc chuyÓn thµnh Tæng c«ng ty TruyÒn th«ng ®a ph­¬ng tiÖn ViÖt Nam theo QuyÕt ®inh sè 01/2006/Q§-BBCVT cña Bé tr­ëng Bé B­u chÝnh ViÔn th«ng (nay lµ Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng).

.
.
.
.
.