.
.

Bài dự thi Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022:

Đảng bộ Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện học tập và làm theo Bác

Thứ Tư, 16/11/2022|22:38

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 05/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), những năm qua, Đảng bộ Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện (Công ty) trực thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tích cực triển khai Chỉ thị 05 gắn liền với gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành và của Tổng công ty. Qua đó, đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp, làm thay đổi nhận thức cũng như hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động (CBCNV-NLĐ); phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cộng đồng trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, tác phong của người đứng đầu, gắn với tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể ở từng vị trí công tác nhằm tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. 

Trung tâm Vận chuyển và Kho vận Tây Nam Bộ tổ chức vinh danh “Người lao động có thành tích tiêu biểu Quý II/2022”.
Trung tâm Vận chuyển và Kho vận Tây Nam Bộ tổ chức vinh danh “Người lao động có thành tích tiêu biểu Quý II/2022”.

Trong thời gian qua, Công ty luôn hoàn thành các chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD), bưu gửi được lưu thoát thông suốt, góp phần quan trọng cùng các đơn vị trong Tổng công ty phục vụ tốt chỉ đạo của cơ quan Đảng, Nhà nước, nhu cầu của tổ chức, cá nhân trong dịch vụ bưu chính, chuyển phát. Thu nhập bình quân của người lao động Công ty năm sau luôn cao hơn năm trước, đến năm 2021 đạt 11.380.000 đồng/người/tháng, tăng hơn 1,8 triệu đồng/người/tháng so với năm 2016. Đặc biệt trong 02 năm (2020, 2021) mặc dù dịch Covid-19 có ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế - xã hội, nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, lao động phải nghỉ việc, thu nhập giảm sút, tuy nhiên CBCNV-NLĐ tại Công ty vẫn ổn định việc làm và thu nhập. Những thành tích của tập thể cán bộ, đảng viên Công ty đã được cấp trên ghi nhận, khen thưởng, trong giai đoạn 2017-2021: Đảng bộ Công ty đạt danh hiệu “Đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh”, Công ty đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ (2020); Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông (2017, 2018, 2019, 2021); Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ giai đoạn 2017-2021,… Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty cũng đạt nhiều danh hiệu do Công đoàn Thông tin Truyền thông Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khen thưởng và nhiều tập thể, cá nhân trong Công ty nhận được phần thưởng xứng đáng. 

Để đạt được kết quả nêu trên, Đảng bộ Công ty đã có những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ chủ yếu như sau:

Một là, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp và đội ngũ CBCNV-NLĐ được Công ty quan tâm chú trọng và thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trong đó, nội dung tuyên truyền được Đảng ủy Công ty chỉ đạo tập trung tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động SXKD, những khó khăn, thách thức mới, thời cơ và thuận lợi để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch SXKD phù hợp theo từng năm, giai đoạn được Tổng công ty giao. Các hình thức thông tin, tuyên truyền thông qua các hội nghị sản xuất, hội nghị, đại hội, sinh hoạt đảng, chuyên môn, đoàn thể đoàn thể từ Công ty đến đơn vị, trên trang thông tin điện tử của Công ty, bảng tin, tuyên truyền trực quan hình ảnh, kết hợp với công tác tuyên truyền miệng của các tuyên truyền viên là đảng viên, đoàn viên công đoàn đã góp phần cho bầu không khí dân chủ, tạo sự đồng thuận, đồng tâm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Lái xe Nguyễn Văn Ân, Đội vận chuyển, Trung tâm Vận chuyển và Kho vận miền Trung được tôn vinh danh hiệu “Người lao động tiêu biểu Ngành TT-TT năm 2022”.
Lái xe Nguyễn Văn Ân, Đội vận chuyển, Trung tâm Vận chuyển và Kho vận miền Trung được tôn vinh danh hiệu “Người lao động tiêu biểu Ngành TT-TT năm 2022”.

Hai là, chỉ đạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình thực hiện của nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách của Người đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Đảng ủy Công ty đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty; gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XII của Đảng, nhiệm vụ chính trị, SXKD của Công ty và trong việc giải quyết những việc trọng tâm, trọng điểm của Công ty. Cùng với đó là đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ theo Nghị quyết số 330-NQ/ĐUTCT của Đảng ủy Tổng công ty về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới; quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, đồng thời nâng cao chất lượng và tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành nghị quyết về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, đề cao vai trò của tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, vai trò của cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công ty, các đơn vị và tổ chức đoàn thể đã triển khai cụ thể hoá nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XI, khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị. Đảng bộ Công ty chỉ đạo nêu cao vai trò của tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đẩy mạnh tuyên truyền để đảng viên phòng, tránh và đấu tranh, ngăn chặn. Cùng với đó, đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu trong công tác, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nội quy lao động trong Công ty. 

Bốn là, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế tổ chức đối thoại và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc gắn với thực hiện Chỉ thị 05. Ban Thường vụ Đảng uỷ Công ty luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt quy định về thực hiện Quy chế tổ chức đối thoại và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc gắn với thực hiện Chỉ thị 05. Để cụ thể hoá quy định của Tổng công ty, Công ty đã ban hành Quy chế riêng, trong đó quy định tăng cường công tác đối thoại (tối thiểu 03 tháng/lần thay vì tối thiểu 6 tháng/lần như quy định của Tổng công ty). Năm 2021, ngoài 11 Hội nghị Người lao động các cấp Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty còn tổ chức 17 cuộc đối thoại, qua đối thoại, các vấn đề nảy sinh trong quan hệ lao động được lãnh đạo Công ty, Công đoàn trả lời, giải quyết thỏa đáng. Việc thực hiện đầy đủ, đúng quy định về công khai, minh bạch đã giúp người lao động thực hiện tốt quyền giám sát, góp ý kiến. Các vướng mắc phát sinh trong quan hệ lao động được giải quyết kịp thời, ngay từ tổ, nhóm sản xuất, đơn vị cơ sở góp phần lành mạnh hóa hoạt động của Công ty, theo đó người lao động phấn khởi, yên tâm công tác.

Công nhân khai thác Đăng Thuỳ Dương thuộc Trung tâm Vận chuyển và Kho vận miền Bắc - Giải Đặc biệt Chương trình thi đua “Khai thác viên giỏi” năm 2020, được tôn vinh danh hiệu “Người lao động tiêu biểu Ngành TT-TT năm 2021”.
Công nhân khai thác Đăng Thuỳ Dương thuộc Trung tâm Vận chuyển và Kho vận miền Bắc - Giải Đặc biệt Chương trình thi đua “Khai thác viên giỏi” năm 2020, được tôn vinh danh hiệu “Người lao động tiêu biểu Ngành TT-TT năm 2021”.

Năm là, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao năng suất, chất lượng lao động, tiết kiệm chi phí trong sản xuất. Với phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lãnh đạo Công ty luôn thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, pháp luật của Nhà nước và của Tổng công ty về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, qua đó, làm chuyển biến nhận thức CBCNV-NLĐ về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng đối với sự phát triển của Tổng công ty. 

Thời gian qua, Công ty đã triển khai nhiều Chương trình thi đua, trọng tâm là 03 Chương trình thi đua chuyên đề “Giữ xe tốt, lái xe an toàn, phục vụ chuyên nghiệp, văn minh” và "Khai thác viên giỏi", “Nâng cao chất lượng chất xếp bưu gửi”. Các Chương trình thi đua được xây dựng trên cơ sở đảm bảo đúng nguyên tắc về công tác thi đua, khen thưởng. Năm 2021, ngoài 3 chương trình thi đua chuyên đề nêu trên, Công ty còn triển khai 2 phong trào thi đua đặc biệt “Bưu điện Việt Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19; quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD”; “CBCNV-NLĐ Bưu điện Việt Nam nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Bên cạnh đó, Tổng công ty, Bộ Thông tin và Truyền thông vinh danh, khen thưởng 64 tập thể, 390 cá nhân, số tiền 1.446,6 triệu đồng. Việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, trong đó tăng cường khen thưởng đột xuất đối với tập thể, cá nhân đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc nâng cao năng suất, chất lượng lao động tại Công ty, qua đó giúp lãnh đạo Công ty đánh giá được ý thức, trách nhiệm, năng lực công tác của người lao động để có quyết định quản lý phù hợp. 

Ngoài ra, các phong trào sáng kiến, sáng tạo cũng được người lao động nhiệt tình, hưởng ứng, góp phần hợp lý hoá tổ chức sản xuất, mang lại hiệu quả, giá trị rõ rệt cho hoạt động của Công ty. Số lượng sáng kiến được công nhận năm sau nhiều hơn năm trước. Nếu như năm 2017 chỉ có 11 sáng kiến cấp Tổng công ty thì đến năm 2021 đã có 98 sáng kiến được công nhận, làm lợi 7 tỷ đồng đến 47 tỷ đồng/năm (2017-2021). 

Từ các nội dung trên cho thấy, việc triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Công ty đã mang lại hiệu quả rất thiết thực. Các giải pháp trên đã có tác động tích cực, lan toả qua lại lẫn nhau, giúp Công ty có nền tảng phát triển vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao và là cơ sở tốt để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. 

Phát huy những thành quả đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Đảng bộ Công ty tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành việc làm thường xuyên, liên tục tại Công ty, biến nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong mỗi cán bộ, đảng viên, NLĐ thành hành động cụ thể, chủ động vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ Công ty thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.

Văn Thành, Đảng bộ VN Post

 
.
.
.
.