.
.

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và triển khai một số quy định mới của Trung ương

Thứ Sáu, 24/05/2024|23:34

Ngày 24/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và triển khai một số quy định mới của Trung ương.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối; đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; đại diện lãnh đạo cấp Vụ các Ban Đảng Trung ương; đại diện lãnh đạo Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Bộ Công an; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức, cán bộ trực tiếp tham mưu công tác bảo vệ chính trị nội bộ các đảng ủy trực thuộc.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII: Qua 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Theo đó, Trung ương đã thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện Đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, Dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình Đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, động lực mới, cũng như những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới, đến năm 2030 (100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn đến năm 2045 (100 năm thành lập nước).

D
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương báo cáo tại Hội nghị.

Đối với việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Trung ương quán triệt, phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, bảo đảm hiệu quả cao; chú ý phát hiện, giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra, nhất là những vấn đề gây bức xúc trong Nhân dân. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng; rà soát thật kỹ để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng về công tác cán bộ.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước tiếp thu, nghiên cứu kỹ các nội dung đã thống nhất tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. Các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước thuộc Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo tiền đề chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Chu Đình Động, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phổ biến Quy chế làm việc mẫu của đảng uỷ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước (ban hành kèm theo Quyết định số 147-QĐ/TW ngày 14/5/2024 của Ban Bí thư).

Sáng cùng ngày, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

P.V

 

.
.
.
.