.
.

Chủ tịch nước làm việc với Bộ Công an

Thứ Sáu, 04/01/2013|14:47

 

Chủ tịch nước đề nghị nâng cao vai trò, chức năng quản lý nhà nước của lực lượng công an nhân dân.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn; và Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”. Chiều 3/1, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” đã làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương để khảo sát tình hình. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đã chỉ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn Khảo sát đã nghe Đảng ủy Công an Trung ương trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X); các ý kiến phát biểu tại cuộc họp nhằm trao đổi rõ thêm về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Bộ Công an, của các Tổng cục trong thực hiện nhiệm vụ…

Báo cáo khẳng định: Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm, chủ trương, giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), gắn với việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới; đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong lực lượng CAND.

Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã nghiên cứu, đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Bộ Công an theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và hướng về cơ sở; sắp xếp lại tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước trong CAND. Đã tổ chức triển khai mô hình bộ máy mới theo quy định tại Nghị định số 77. Từng bước bố trí, luân chuyển đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới; đã quan tâm chỉ đạo sửa đổi, bổ sung một số chế độ chính sách lớn liên quan đến cán bộ, chiến sĩ, tạo được không khí phấn khởi, động viên cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Về cơ bản chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an là phù hợp; việc triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới đã tạo định hướng tích cực trong hoạt động nghiệp vụ theo hướng chuyên sâu vào từng hệ loại đối tượng, phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động; đã xây dựng các quy chế phối hợp trong nội bộ của Bộ và quy chế phối hợp giữa Bộ Công an với các Bộ, ngành liên quan; bước đầu có sự chuyển biến và phát huy hiệu quả, phục vụ tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới.

Tuy vậy, quá trình triển khai thực hiện tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ Bộ Công an cũng còn một số khó khăn, vướng mắc trong phân định nhiệm vụ giữa Bộ Công an và một số ngành liên quan và giữa một số đơn vị nghiệp vụ; vấn đề biên chế, chất lượng đội ngũ cán bộ, thực hiện các mặt công tác cán bộ và chính sách cán bộ còn có những điểm bất cập.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Để phát huy kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), thời gian tới Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an phải tiếp tục nghiên cứu, đề xuất tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Công an nhân dân; nâng cao vai trò hiệu lực trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước của lực lượng Công an nhân dân; tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; nghiên cứu để sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; bổ sung biên chế, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quan tâm tới chính sách thu hút, động viên đối với lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở. Tiếp tục kiện toàn lực lượng Công an xã, phường, thị trấn góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Kết thúc buổi làm việc, Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước và ý kiến của các đồng chí thành viên Đoàn công tác của Trung ương để chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo gửi Trung ương theo quy định, phục vụ cho việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX)  cấp Trung ương./.

Hoàng Dũng/VOV1

 

.
.
.
.