.
.

Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Thứ Năm, 23/11/2017|15:14

Ngày 17/11, Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 41 - KH/ĐUK về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Toàn văn Kế hoạch như sau:

ĐẢNG ỦY KHỐI

DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

*

Số 41 -KH/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 11  năm 2017

             

KẾ HOẠCH

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện

các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng

---------------

 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Hướng dẫn số 51-HD/BTGTW, ngày 13/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (sau đây gọi tắt là Nghị quyết), như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Giúp cấp ủy các cấp chỉ đạo xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết. Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống; đồng thời, tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản Nghị quyết trong đội ngũ, cán bộ, đảng viên, người lao động trong các doanh nghiệp thuộc Khối.

2. Yêu cầu

- Cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt, những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác. Các cấp ủy đảng tổ chức xác định nội dung học tập, quán triệt phù hợp với từng đối tượng, từng cấp.

- Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, không qua loa, hình thức; kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với thảo luận, tự đọc, tự tìm hiểu là chính.

- Thảo luận xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phải đảm bảo quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn được quyết định tại hội nghị; phù hợp với doanh nghiệp và đảm bảo điều kiện thực hiện.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC, TÀI LIỆU HỌC TẬP

1. Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt

Tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6:

- Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

- Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

2. Đối tượng và phương thức tổ chức

- Các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch và triển khai mở các lớp học tập, quán triệt tới tất cả cán bộ, đảng viên với những nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng.

- Đối với cán bộ chủ chốt các cấp và cán bộ, đảng viên ở cơ sở, thời gian học tập 1,5 ngày, trong đó có 01 buổi  trình bày, thảo luận Chương trình hành động của cấp ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 3. Tài liệu học tập

- Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn Tài liệu nghiên cứu, Tài liệu học tập, Tài liệu hỏi-đáp về các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

- Căn cứ vào tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, các đơn vị  chủ động biên soạn các tài liệu phù hợp với điều kiện, đặc điểm của doanh nghiệp, đơn vị mình để triển khai học tập.

4. Xây dựng chương trình và kế hoạch hành động

- Cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng chương trình hành động của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết; đồng thời phải bám sát thực tiễn của doanh nghiệp.

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền (kể cả được giao Phụ trách hoặc được giao Quyền) cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

- Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động là khâu ưu tiên và phải được thể hiện từ khâu xây dựng, thảo luận, quán triệt, tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc và phải hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết.

- Thời gian nộp chương trình hành động đối với tập thể cấp ủy, kế hoạch hành động đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối gửi về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối) trước ngày 15/01/2018.

5. Viết thu hoạch cá nhân

- Cán bộ, đảng viên đã tham gia các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết do cấp ủy đảng các cấp triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân), những điểm mới, mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết, liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân. Chú ý đề xuất của tập thể và cá nhân kiến nghị về các giải pháp thực hiện.

- Các đơn vi sau khi tổ chức học tập tự thu nộp bài thu hoạch cá nhân; gửi báo cáo nhanh về tình hình triển khai học tập nghị quyết, số lượng, chất lượng nội dung các bài thu hoạch của đơn vị mình về cấp ủy cấp trên qua ban tuyên giáo để theo dõi, tổng hợp.

- Đối với đảng viên đã nghỉ công tác, đảng viên không đủ sức khỏe lao động, thì không bắt buộc phải viết thu hoạch cá nhân, nhưng phải tham gia đóng góp ý kiến về nội dung này trong sinh hoạt chi bộ

- Việc tham gia lớp học, quán triệt nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của cơ quan, đơn vị.

6. Đưa nội dung Nghị quyết Trung ương vào sinh hoạt chi bộ

- Các chi bộ, đảng bộ ở cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng (ít nhất 01 lần).

- Hoàn thành trong Quý I/2018.

III. KẾ HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

1. Hội nghị do Đảng ủy Khối tổ chức

- Thành phần:

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

+ Các đảng ủy trực thuộc gồm: Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ; Chủ tịch HĐTV/HĐQT, Thành viên HĐTV/HĐQT; Ban Tổng giám đốc/điều hành, kế toán trưởng, kiểm soát viên; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên; trưởng, phó các ban xây dựng đảng và Văn phòng đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.

+ Báo cáo viên Đảng ủy Khối.

+ Toàn thể đảng viên Cơ quan Đảng ủy Khối.

+ Đại biểu khách mời: đại diện lãnh đạo Ban và lãnh đạo một số vụ chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Thời gian: 02 ngày 29-30/11/2017 buổi sáng từ 7h30 – 11h30, buổi chiều từ  13h30-17h00.

1,5 ngày học Nghị quyết; 01 buổi nghe trình bày Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Đảng bộ Khối và nghiên cứu tài liệu viết thu hoạch.

(Có công văn triệu tập riêng).   

- Tài liệu: Theo quy định mục 3, phần II của kế hoạch này.

- Hình thức tổ chức: Học trực tuyến tại 03 điểm cầu (02 điểm cầu tại Hà Nội và 01 điểm cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Đối với các đảng bộ có nhu cầu kết nối trực tuyến với các điểm cầu học Nghị quyết của Đảng ủy Khối, đề nghị báo cáo với Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo) để theo dõi, tổng hợp. Đồng thời liên hệ trực tiếp với bộ phận kỹ thuật của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (qua đồng chí Bùi Văn Hoan, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, ĐT: 0913.286.005 hoặc đồng chí Nguyễn Nhân Khả, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, ĐT: 0913.205.256) để hỗ trợ kỹ thuật và thanh toán trực tiếp kinh phí đường truyền.

2. Hội nghị do các đảng ủy trực thuộc tổ chức

- Thành phần: ủy viên ban chấp hành đảng bộ; trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; các đồng chí trưởng/phó/phụ trách các ban đảng, trưởng/phó các đoàn thể; cán bộ chuyên trách công tác Đảng, đoàn thể thuộc các đảng ủy/đơn vị thành viên và một số thành phần khác do cấp ủy tổ chức hội nghị quyết định.

- Thời lượng: Tổ chức học tập tại hội trường với thời lượng 1,5 ngày; trong đó có 01 buổi để thảo luận và thông qua chương trình hành động, nghiên cứu tài liệu, viết thu hoạch.

Thời hạn hoàn thành cuối tháng 12/2017.

- Tài liệu: Theo quy định mục 3, phần II của kế hoạch này.

3. Hội nghị do đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức

- Thành phần: toàn thể cán bộ, đảng viên của đảng bộ, chi bộ cơ sở.

- Thời lượng: Tổ chức học tập tại hội trường với thời lượng 1,5 ngày; trong đó có 01 buổi để thảo luận và thông qua chương trình hành động, nghiên cứu tài liệu, viết thu hoạch.

Thời hạn hoàn thành trong tháng  01/2018.

- Tài liệu: Theo quy định mục 3, phần II của kế hoạch này.

4. Các đoàn thể - chính trị xã hội

Các cấp ủy đảng chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết cho các đoàn viên, hội viên và người lao động trong doanh nghiệp.

IV. BÁO CÁO VIÊN, KINH PHÍ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC

1. Báo cáo viên

- Bí thư cấp ủy là người chủ trì và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ công tác học tập, quán triệt Nghị quyết tại cấp ủy.

- Phân công 1 đồng chí trong thường trực, ban thường vụ làm báo cáo viên hoặc mời báo cáo viên.

2. Kinh phí và các điều kiện khác

- Kinh phí tổ chức hội nghị lấy từ nguồn kinh phí phục vụ việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng trong kế hoạch hằng năm.

- Trong các hội nghị học tập, quán triệt người học được cung cấp tài liệu trước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tham mưu Kế hoạch và tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết; đề xuất các điều kiện phục vụ hội nghị.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy Khối xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết.

- Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi và kiểm tra, giám sát việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết tại một số đơn vị khi có điều kiện.

2.  Văn phòng Đảng ủy Khối: Chuẩn bị kinh phí, hội trường; liên hệ, in và gửi tài liệu; tham mưu giấy mời; đón tiếp đại biểu và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho hội nghị.

3. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo, Văn phòng và các ban của Đảng ủy Khối đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy nội dung việc học tập, quán triệt và việc xây dựng, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết.

4. Các đảng ủy trực thuộc:

- Căn cứ kế hoạch của Đảng ủy Khối xây dựng  Kế hoạch học tập, quán triệt; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

- Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết và thông qua chương hành động trong đảng bộ mình; báo cáo tổng hợp việc viết thu hoạch, kết quả học tập, quán triệt, chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch hành động cá nhân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về Đảng ủy Khối theo quy định.

- Báo cáo kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để tổng hợp trước ngày 15/02/2018.

Trên đây là Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Đề nghị các đảng ủy trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

   Nơi nhận:

- Ban Bí thư (để b/c);

- Các ban đảng và VP TW;

- Thường trực ĐUK (để chỉ đạo);

- Các đảng ủy trực thuộc;

- Các ban, đơn vị ĐUK;

- Lưu VT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

 

Trần Hữu Bình

 

 

 

 

.
Các bài viết khác:
.
.
.