.
.

Nghị quyết của Đảng ủy Khối "về nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2020"

Thứ Tư, 19/07/2017|12:36

Ngày 17/7/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 02 - NQ/ĐUK về nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2020.

Toàn văn Nghị quyết như sau: 

 

.
.
.
.