.
.

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

Thứ Hai, 13/08/2018|18:29

TT

Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Link tải

1

38/TWĐTN

09/3/2010

Hướng dẫn về Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương

Tại đây

2

 

13/12/2017

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tại đây

3

 

03/04/2018

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua ngày 13/12/2017)

Tại đây

4

 

29/9/2017

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Tại đây

5

03-CTr/ĐTNK-TG

16/01/2018

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Tại đây

6

84-HD/ĐTNK-TG

18/4/2017

Hướng dẫn “Học tập, tuyên truyền chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương”

Tại đây

7

04-HD/ĐTNK-PTTN

02/01/2018

Hướng dẫn thực hiện công trình thanh niên các cấp

Tại đây

8

01-NQ/ĐTNK-TCKT

08/8/2018

Nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

Tại đây

 

.
.
.
.