.
.

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 11-2023

Thứ Tư, 01/11/2023|01:03

I - TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỔI BẬT TRONG NƯỚC­­­­

Thông báo Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 2/10 đến ngày 8/10/2023, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ tám để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung quan trọng: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-N­Q/TW, ngày 10/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có các bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc Hội nghị.

1. Về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 - 2024

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp nhiều ý kiến sâu sắc, toàn diện vào Tờ trình và các Báo cáo của Ban cán sự đảng, Chính phủ về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 - 2024, trong đó, tập trung thảo luận, phân tích sâu những đặc điểm nổi bật của năm 2023, làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, những khó khăn, vướng mắc phải giải quyết, những thách thức phải tiếp tục vượt qua.

Trên cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra, bám sát với tình hình thực tiễn, Trung ương xác định những quan điểm phát triển, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu cơ bản, quan trọng và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu những tháng còn lại của năm 2023 và cả năm 2024; sự cần thiết, đúng đắn của việc thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 1/7/2024.

2. Về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất nhận định, trong 10 năm qua, đất nước ta đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, thể hiện ngày càng rõ tính ưu việt của chế độ ta: Kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển ổn định và hài hòa hơn. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên mọi miền đất nước được nâng lên. Việt Nam là quốc gia đi đầu trong việc giảm nghèo, thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Tuy nhiên, chính sách xã hội và quản lý phát triển xã hội vẫn còn bộc lộ không ít những hạn chế, yếu kém cần sớm có giải pháp khắc phục.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Nghị quyết lần này xác định rõ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chính sách xã hội để hướng tới toàn dân, bảo đảm toàn diện, công bằng, hiện đại, bao trùm, bền vững, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

3. Về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, đánh giá khách quan, khoa học về những kết quả, thành tích đã đạt được; phân tích sâu sắc những hạn chế, khuyết điểm cần sớm được khắc phục; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá xác định rõ những chủ trương, chính sách tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất ban hành Nghị quyết mới của Trung ương về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

4. Về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển và phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí và sự đóng góp của đội ngũ trí thức nước nhà - nguyên khí của quốc gia, đáp ứng yêu cầu chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, Trung ương đã nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, cụ thể, toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức, chỉ ra những kết quả chủ yếu đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; phân tích, dự báo bối cảnh tình hình mới. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất ban hành Nghị quyết mới đề ra quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

5. Về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá cao các kết quả đã đạt được của 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; khẳng định việc tổng kết Nghị quyết là việc làm hết sức cần thiết để Trung ương phân tích, đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc, có hệ thống tình hình và đề ra các chủ trương, chính sách, biện pháp đúng đắn, phù hợp, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh, tình hình thế giới, khu vực đã và đang có nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó lường.

Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Việc ban hành Nghị quyết đặc biệt quan trọng này nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về quan điểm, mục tiêu, phương châm chỉ đạo và những nhiệm vụ, giải pháp lớn cần được quán triệt, triển khai thực hiện để trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam.

6. Về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026 – 2031

Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026 - 2031 là một bước chuẩn bị rất quan trọng, là cơ sở cho công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và tuyệt đối của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nếu phát hiện có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì phải kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch; đồng thời, tiếp tục xem xét, phân tích kỹ lưỡng chất lượng, cơ cấu, thành phần trên các lĩnh vực công tác để kịp thời phát hiện, kiến nghị, giới thiệu bổ sung quy hoạch, báo cáo Bộ Chính trị trình Trung ương xem xét ở các Hội nghị sau.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, Trung ương đã nghiên cứu kỹ lưỡng, thể hiện đầy đủ thẩm quyền, chính kiến đối với dự kiến Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Trung ương yêu cầu ngay sau Hội nghị, căn cứ vào kết quả giới thiệu của Trung ương, sự rà soát, thẩm định của Ban Chỉ đạo, các ban đảng Trung ương và các cơ quan chức năng, Bộ Chính trị sớm xem xét, quyết định một bước quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026 - 2031 làm cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với những cán bộ đã được đưa vào quy hoạch.

7. Trung ương đã thảo luận và thống nhất quyết định thành lập 05 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, bao gồm: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế - Xã hội; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Điều lệ Đảng; và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội.

8. Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương giữ chức Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII, gồm các đồng chí: Đào Thế Hoằng, Vụ trưởng Vụ Địa bàn VI, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Nguyễn Nam Ninh, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

9. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, thống nhất để đồng chí Điểu K’ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông, thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

10. Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và đồng chí Trịnh Văn Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

11. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2023 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết và kết luận của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự BRF-3: Thành công kép trong hoạt động đối ngoại, cùng hợp tác và phát triển

Trong tháng 10/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã có chuyến tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” (BRF) lần thứ ba, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Là hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của Chủ tịch nước trong năm 2023, kết quả của chuyến đi một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ các sáng kiến có lợi cho hòa bình, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới; đồng thời tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện nhận thức chung của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đạt được trong chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mùa thu năm 2022.

Tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, trong chương trình tham dự BRF lần thứ ba, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự Lễ khai mạc trọng thể với sự tham dự của hơn 4.000 đại biểu từ hơn 140 quốc gia và 30 tổ chức quốc tế và hơn 20 Nguyên thủ quốc gia/Người đứng đầu Chính phủ đã đến tham dự Diễn đàn. Đây cũng là hội nghị Vành đai và Con đường lần đầu tiên sau một giai đoạn dài gián đoạn do dịch bệnh nên được Trung Quốc và các nước hết sức coi trọng và quan tâm. Chính vì thế, sự tham dự của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Diễn đàn lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng trên cả bình diện song phương và đa phương. Trong phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, với quyết tâm cao, nhiều chương trình, dự án, hành động cụ thể, Vành đai và Con đường trở thành một cơ chế hợp tác quốc tế lớn, có nhiều đóng góp quan trọng vào kết nối hạ tầng, liên kết kinh tế toàn cầu, là khuôn khổ hợp tác mở, bao trùm, chất lượng cao, mang lại lợi ích thiết thực cho tất cả các bên tham gia, làm sâu sắc hơn tình hữu nghị và sự gắn kết giữa nhân dân các nước.

Trong hai ngày tham dự Diễn đàn, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu Chính phủ các nước, Tổng Thư ký Liên Hợp quốc. Trong trao đổi, các đối tác đều thể hiện coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam; mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất với Việt Nam, mở rộng và làm sâu sắc thêm nội hàm hợp tác kinh tế thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, giao lưu văn hóa và nhân dân.

Có thể thấy, việc Chủ tịch nước tham dự và có các bài phát biểu quan trọng tại BRF lần thứ ba đã đóng góp tiếng nói của Việt Nam trong thúc đẩy hòa bình, hợp tác, liên kết kinh tế và kết nối khu vực, làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước trên thế giới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực và toàn cầu, thực hiện hiệu quả các Mục tiêu phát triển bền vững 2030 của Liên Hợp quốc. Không chỉ có vậy, đây cũng là dịp quảng bá những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, chia sẻ các thông điệp lớn về mục tiêu, quan điểm, định hướng phát triển của Việt Nam, thu hút hiệu quả nguồn lực quốc tế phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tăng trưởng bao trùm và lấy người dân làm trung tâm, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Ngay sau khi kết thúc tham dự BRF lần thứ ba, tại thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã lần lượt có các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Ủy viên trưởng Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại) Trung Quốc Triệu Lạc Tế và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có các hoạt động hội kiến song phương với Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc trên cương vị là người đứng đầu Nhà nước Việt Nam. Các cuộc hội kiến của Chủ tịch nước lần này là sự tiếp nối của một loạt hoạt động tiếp xúc cấp cao giữa Lãnh đạo hai Đảng, hai nước kể từ đầu năm 2023 đến nay, trong bối cảnh kỷ niệm 15 năm thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Trung.

Trong hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi việc củng cố và phát triển quan hệ Việt - Trung là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Trung quốc; hoan nghênh và ủng hộ Việt Nam phát triển lớn mạnh; thực hiện thành công công nghiệp hóa - hiện đại hóa để hai nước cùng nhau phát triển. Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường giao lưu nhân dân và thông tin tuyên truyền hữu nghị, củng cố nền tảng xã hội; xử lý ổn thỏa và kiểm soát tốt bất đồng, vì hòa bình, ổn định ở trên biển và khu vực.

Qua Chuyến công tác lần này của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam thể hiện sự tin cậy chính trị giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước tiếp tục được củng cố và đi vào chiều sâu. Việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các Nhà Lãnh đạo Trung Quốc và các nước trao đổi và thảo luận những nội dung phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam như tăng trưởng xanh, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, chống tham nhũng và bảo đảm liêm chính trong quá trình hợp tác kinh tế… sẽ góp phần tạo ra những bài học, kinh nghiệm, qua đó tranh thủ những nguồn lực và mở rộng hợp tác kinh tế. Hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự BRF lần này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và sự chủ động tích cực trong việc tăng cường hợp tác và liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu. Các cuộc hội kiến, trao đổi giữa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc đã góp phần tăng cường tin cậy chính trị, duy trì đà quan hệ cũng như tạo ra những cơ hội hợp tác mới; góp phần đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững hơn trong thời gian tới.

Thủ tướng: Tinh thần Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam một lần nữa được khẳng định

Sáng 29/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các báo cáo, ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tế của các đại biểu, đặc biệt là của Tổ chức Y tế Thế giới. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị và báo cáo của đoàn giám sát tối cao của Quốc hội, xây dựng bộ tài liệu tương đối hoàn chỉnh phản ánh quá trình phòng chống dịch, đúc rút các bài học kinh nghiệm, làm tốt công tác tuyên truyền để có khả năng thích ứng linh hoạt, hiệu quả với các tình huống có thể xảy ra trong tương lai. "Thành công trong cuộc chiến chống đại dịch một lần nữa khẳng định tinh thần Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam không lùi bước trước mọi khó khăn, thách thức, càng áp lực lại càng nỗ lực", Thủ tướng khẳng định.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng trân trọng, đánh giá cao các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các địa phương, Ban chỉ đạo các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, đặc biệt cảm ơn cán bộ, nhân viên y tế, các chiến sĩ bộ đội, công an và các lực lượng tuyến đầu phòng, chống đại dịch COVID-19; đồng thời, tri ân sự hy sinh, đóng góp ý nghĩa, cao cả của các lực lượng, người dân tham gia phòng chống dịch, các nhà hảo tâm, chia sẻ với những khó khăn, vất vả, mất mát của người dân và doanh nghiệp, chia buồn với những gia đình đã mất người thân. Nhân dịp này, Chính phủ, Thủ tướng và Ban Chỉ đạo Quốc gia một lần nữa cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của các quốc gia, các tổ chức quốc tế đối với Việt Nam trong cuộc chiến đấu cam go với dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế như chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch còn lúng túng, bị động lúc ban đầu; các quy định của pháp luật không bao quát được hết các tình huống dịch bệnh; hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng không đáp ứng được những tình huống bất thường, khẩn cấp; quản lý hành chính còn những bất cập, một số nơi chưa thực hiện đúng quy định, hướng dẫn; một số hạn chế về truyền thông, công nghệ, an sinh xã hội; sự chống phá của các thế lực thù địch…

Nhất trí cao với các bài học kinh nghiệm mà các đại biểu đã chỉ ra, Thủ tướng nhấn mạnh một số nội dung: Thứ nhất, công tác phòng, chống dịch luôn đặt dưới sự lãnh đạo kịp thời của Trung ương, Bộ Chính trị, trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đóng góp của người dân, doanh nghiệp và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Thứ hai, phải hết sức bình tĩnh, kiên trì, bản lĩnh, tỉnh táo trước những diễn biến phức tạp, những thời khắc khó khăn, sáng suốt, linh hoạt đưa ra các giải pháp phù hợp, sát tình hình, khả thi, hiệu quả. Thứ ba, phát huy đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Cùng với đó, phải chuẩn bị năng lực của y tế dự phòng, y tế cơ sở ở mức cao hơn bình thường; nhanh chóng khắc phục hậu quả mà đại dịch gây ra; khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh…

Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cảnh giác, phòng ngừa từ sớm, từ xa với các loại dịch bệnh có thể xảy ra và cũng chưa thể hoàn toàn yên tâm với đại dịch COVID-19, hậu quả đại dịch COVID-19 còn tiếp tục kéo dài. Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; tập trung khắc phục các bất cập, vướng mắc trong pháp luật hiện hành và tạo lập hệ thống khuôn khổ pháp lý đồng bộ, đầy đủ, phù hợp, đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng, chống dịch bệnh (nhất là về mua sắm thuốc, vaccine, trang thiết bị, vật tư y tế...) trong mọi tình huống, kể cả trong tình trạng khẩn cấp. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để ứng phó với các đại dịch có thể xảy ra; tăng cường đầu tư phát triển hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ y tế, bảo đảm chính sách cho lực lượng phòng, chống dịch; triển khai Luật Khám chữa bệnh vừa ban hành; nâng cao hơn nữa năng lực quản lý hành chính và công nghệ đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch…

Các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục hậu quả dịch bệnh có thể còn kéo dài, ổn định đời sống nhân dân, nhất là đối với những người chịu hậu quả, tác động của đại dịch, đặc biệt là trẻ em mồ côi cả về vật chất và tinh thần; tiếp tục hoàn thành xử lý các vấn đề tồn đọng liên quan công tác phòng, chống dịch thời gian qua và xử lý các chính sách theo thẩm quyền khi chuyển COVID-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B; đẩy mạnh tổ chức thực hiện và sớm hoàn thành việc tôn vinh, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thủ tướng yêu cầu tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới và Nghị quyết số 99/2023/QH15 của Quốc hội về giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng; làm tốt công tác tổng kết kinh nghiệm.

Thủ tướng cho rằng, dù còn những khiếm khuyết, song về tổng thể, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 và Ban chỉ đạo các cấp đã hoàn thành nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó và kết thúc nhiệm vụ tại đây.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Sáng 23/10, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc cho biết, trong 22 ngày làm việc (đợt 1 từ ngày 23/10 đến ngày 10/11; đợt 2 từ ngày 20/11 đến ngày 28/11), Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 6 sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Là kỳ họp giữa nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023; xem xét và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024, trong đó có phương án cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024; xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2024; xem xét Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026; đồng thời, xem xét các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công.

Đề cập bối cảnh tình hình thế giới và trong nước năm 2023, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo, Tờ trình của Chính phủ, các báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội để phân tích, đánh giá sát thực, khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được; đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, yếu kém hoặc bất cập, nguyên nhân khách quan và chủ quan; đề xuất, hiến kế các giải pháp nhằm đạt được các kết quả cao nhất của năm 2023; xem xét, quyết định mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách Nhà nước năm 2024 đặt trong bối cảnh tổng thể gắn với các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 về chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội.

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 9 dự án luật, gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Viễn thông (sửa đổi); cho ý kiến và thông qua theo quy trình tại một kỳ họp dự thảo Nghị quyết của Quốc hội Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với 8 dự án luật khác, gồm: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; xem xét báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2023. Phát huy hiệu quả từ Kỳ họp thứ 5, Quốc hội tiếp tục dành thời gian thảo luận tại Hội trường về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; đồng thời tại kỳ họp này, lần đầu tiên kể từ đầu nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ thảo luận tại Hội trường về kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023.

Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao chuyên đề "Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030". Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, các nguyên nhân khách quan, chủ quan; từ đó, ban hành nghị quyết về giám sát với các kiến nghị, giải pháp khả thi, thiết thực để đẩy nhanh tiến độ và thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới.

Việc chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp này sẽ được tổ chức trong 2,5 ngày, tập trung vào việc thực hiện các lời hứa, cam kết và các yêu cầu của Quốc hội đối với Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước trong việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề, các nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay, theo phương châm coi trọng giám sát những vấn đề sau giám sát.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Đây là phương thức giám sát quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của Quốc hội đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Chủ tịch Quốc hội đề nghị mỗi đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm cao đối với đất nước, đối với tổ chức, hoạt động của Quốc hội và bộ máy nhà nước, để đánh giá công tâm, khách quan, chính xác trong ghi phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, thành công tốt đẹp với nhiều quyết định rất cơ bản và quan trọng tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó có những quyết sách sẽ được thể chế hóa kịp thời ngay tại Kỳ họp này, khẳng định quyết tâm và sự chuẩn bị chắc chắn để cả nước bước vào năm 2024 - năm bứt phá, tiến tới hoàn thành các kế hoạch 5 năm theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

I - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ CƠ SỞ

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 10/2023

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ tháng 10/2023. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối: Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường; đại diện lãnh đạo cấp vụ Cơ quan UBKT Trung ương và các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào Tờ trình kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ các đảng uỷ trực thuộc Đảng uỷ Khối; Tờ trình về điều chỉnh cơ cấu; kiện toàn, bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Uỷ viên UBKT của các đảng uỷ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cho ý kiến về nhân sự đề nghị đề nghị quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 2026 và 2026 - 2031; Tờ trình về việc kết luận tiêu chuẩn chính trị, kết nạp lại người vào Đảng và các nội dung khác. 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 13 (mở rộng)

Chiều 12/10, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13 (mở rộng) nhằm sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Chủ trì Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối: Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường. Tham dự Hội nghị, có đại diện lãnh đạo cấp Vụ của Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối; Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; Uỷ viên Uỷ Ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối; bí thư, phó bí thư các đảng uỷ trực thuộc.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII và truyền đạt nội dung căn bản, quan trọng của Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Theo đó, Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII đã họp, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hội nghị cũng đã cho ý kiến về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; công tác cán bộ; báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII; báo cáo công tác tài chính đảng năm 2022.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu, ngay sau Hội nghị, các đảng ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, theo Kế hoạch của Trung ương. Căn cứ các mục tiêu, định hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về kinh tế - xã hội đề ra trong Kết luận của Hội nghị Trung ương 8, các đảng ủy trực thuộc xây dựng Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2024 của Đảng ủy Khối; xây dựng các Chương trình hành động thực hiện 4 Nghị quyết chuyên đề được Hội nghị Trung ương 8 ban hành; quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối Chu Đình Động đã công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với các đồng chí: Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam; Đặng Sỹ Mạnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam; Phí Mạnh Cường, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam; Nguyễn Huy Hưng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lương thực miền Nam và Vũ Thế Phiệt, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Về tình hình công tác 9 tháng năm 2023, đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cho biết: Tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp; hậu quả của đại dịch COVID-19 tiếp tục kéo dài; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột địa chính trị một số nước chưa có dấu hiệu dừng lại; tình trạng lạm phát cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, tăng lãi suất kéo dài ở nhiều quốc gia; kinh tế thế giới suy giảm tăng trưởng, có nước rơi vào suy thoái… Trong nước, kinh tế Việt Nam cũng chịu tác động từ những tiêu cực của kinh tế thế giới.  Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ chính trị, khẳng định ngày càng rõ nét vị trí, vai trò chủ đạo của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết và chương trình công tác năm 2023 với chủ đề "Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ" để lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Đảng ủy Khối đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, 3 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII và hàng ngàn văn bản nhằm cụ thể hóa công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ...

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp đã chỉ đạo, hướng dẫn triển khai có hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng. Việc tổ chức học tập, quán triệt triển khai nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối được tổ chức chặt chẽ, mở rộng đối tượng, phù hợp với tình hình cụ thể của các doanh nghiệp. Công tác chính trị, tư tưởng được tiếp tục được đổi mới; đồng thời nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất trong đảng bộ, đồng thuận trong doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền, báo chí được Đảng uỷ Khối và các đảng uỷ trực thuộc chỉ đạo tổ chức triển khai với nội dung phong phú, hình thức đa dạng như: Ban hành các văn bản chỉ đạo theo định hướng của Trung ương, của Đảng ủy Khối; tổ chức lễ trao giải Búa liềm vàng Khối năm 2022 và phát động giải năm 2023... Toàn Đảng bộ Khối đã chủ động ban hành và triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp và thành lập cơ quan, bộ máy tham mưu giúp việc của Đảng tại các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức đảng được thực hiện thường xuyên. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nền nếp, đúng kế hoạch; cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp chủ động thực hiện các nhiệm vụ, chú trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Công tác dân vận của Đảng tiếp tục được quan tâm. Các phong trào thi đua yêu nước và "Dân vận khéo" được lan tỏa tích cực trong doanh nghiệp. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp ngày càng đi vào nền nếp, kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động. Các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, phát huy vai trò giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp.

Cùng đó, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp. Trong 9 tháng, tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối đạt 84,3% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị trong Khối đạt 87,5% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước của các đơn vị trong Khối đạt 98,2% kế hoạch năm. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã rất cố gắng, nỗ lực có nhiều giải pháp trong sản xuất kinh doanh đạt kết quả tích cực, thể hiện rõ vai trò của doanh nghiệp Nhà nước góp phần bảo đảm một số cân đối lớn của nền kinh tế, là công cụ quan trọng để ổn định kinh tế vĩ mô, ứng phó với những biến động của thị trường, kiềm chế lạm phát, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ với Nhà nước, đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia.

Từ nay đến hết quý IV/2023, Đảng ủy Khối xác định bên cạnh tăng cường triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp đối với công tác xây dựng đảng, các cấp ủy đảng trong Khối sẽ tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Đảng về phát triển kinh tế-xã hội, nhất là về phục hồi kinh tế và phát triển các ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến các đơn vị, doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác lãnh đạo triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023, góp phần bảo đảm các cân đối lớn cho nền kinh tế và bảo đảm cung ứng các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu cho sản xuất và đời sống nhân dân; ổn định kinh tế vĩ mô, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đóng góp vào nguồn thu cho ngân sách quốc gia. Tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác an ninh-quốc phòng; bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Tích cực thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong triển khai công tác an sinh xã hội, chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững. Quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống tinh thần, bảo đảm việc làm cho người lao động; bố trí, sắp xếp lao động tinh gọn, hiệu quả...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải yêu cầu, nhiệm vụ trong tâm 3 tháng cuối năm 2023, các đảng ủy trực thuộc tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp và các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Các đảng ủy trực thuộc tổ chức sơ kết, tự đánh giá, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, đặc biệt là việc thực hiện Quy định 87-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; chuẩn bị và tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 204-NQ/ĐUK, ngày 09/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên; nâng cao chất lượng đảng viên, tăng cường công tác kết nạp đảng viên; thực hiện tốt kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 của Đảng ủy Khối để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới theo đúng tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Bí thư tại Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương khoá XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/ĐUK, ngày 21/6/2023 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối DN Trung ương; chủ động, kịp thời, nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hàng Đảng bộ Khối về "Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"…

Đoàn công tác của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc tại Lào và Campuchia

Từ ngày 16-22/10/2023, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại nước CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia. Tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối cùng đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối.

Chuyến đi nhằm nghiên cứu, tìm hiểu và trao đổi để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đang đầu tư kinh doanh tại hai nước về việc triển khai công tác xây dựng Đảng, quản lý đảng viên của các doanh nghiệp Việt Nam tại địa bàn, việc thực hiện các văn bản liên quan đến sinh hoạt Đảng. Trong thời gian công tác, Đoàn đã chào hỏi xã giao lãnh đạo Chính phủ Lào và lãnh đạo Chính phủ Campuchia; làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào và Hội đồng Phát triển Campuchia.

Trong chương trình, Đoàn công tác làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại hai nước, làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào, Hội doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia; thăm và làm việc tại một số doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối có chi nhánh tại Lào, Campuchia.

Trong không khí làm việc cởi mở, các cơ quan, tổ chức của Lào, Campuchia và doanh nghiệp Việt Nam tại hai nước nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của Đoàn. Các cơ quan, tổ chức của Lào và Campuchia khẳng định rất coi trọng các nhà đầu tư Việt Nam và ghi nhận các ý kiến của Đoàn để báo cáo với Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Lào, Campuchia; đồng thời sẽ quan tâm, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, ngân hàng của Việt Nam thúc đẩy hoạt động đầu tư tại Lào, Campuchia.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Chiều 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị Thường trực của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và kết nối điểm cầu tới các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương kết nối tới các đảng uỷ trực thuộc Đảng bộ Khối.

Tham dự điểm cầu Trung ương có đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối. Điểm cầu tại Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, có đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành chuyên trách tại Cơ quan Đảng ủy Khối; lãnh đạo ban, đơn vị và lãnh đạo các phòng thuộc các ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nhấn mạnh, công tác thông tin đối ngoại là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và đối ngoại của Đảng, từ lâu đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, triển khai ngay từ những ngày đầu đất nước được thành lập. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh và đồng hành trong gần 40 năm tiến hành công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước, công tác thông tin đối ngoại đã từng bước trưởng thành và đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những tư tưởng, phương châm đối ngoại kinh điển mà Bác Hồ chỉ ra như "dĩ bất biến, ứng vạn biến", "ngoại giao tâm công", "ngũ tri" (biết mình, biết người, biết thời thế, biết dừng, biết biến) cùng những lời dạy tuyên truyền làm sao để "dân nhớ, dân hiểu, dân tin và dân làm theo" luôn là những bài học nằm lòng đối với đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại. Đặc biệt, trong giai đoạn từ năm 2011-2020, công tác thông tin đối ngoại đã thực sự có những bước phát triển đột phá gắn với việc triển khai hiệu quả Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị (khoá XI) về Chiến lược phát triển công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020. 

Sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với việc đề ra những đường lối, mục tiêu phát triển đất nước Việt Nam tới năm 2030, tầm nhìn 2045, trước yêu cầu mới của thời đại, Bộ Chính trị đã quyết định ban hành Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Đồng thời, giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức quán triệt, hướng dẫn triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận này. Đồng chí Lê Hoài Trung nêu rõ, trong nửa nhiệm kỳ vừa qua của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đất nước ta đã phải đối diện với rất nhiều khó khăn và thách thức to lớn, chưa từng có. Thế giới ngày càng trở nên khó đoán định, khó dự báo. Phức tạp và mâu thuẫn, chia rẽ và xung đột song song tồn tại với hoà bình và ổn định, hợp tác và phát triển. Các quốc gia trên toàn cầu một mặt tiến hành nhiều điều chỉnh trong đường lối, chính sách phát triển, mặt khác vừa đấu tranh, vừa cố gắng tránh đối đầu trực tiếp, kiểm soát rủi ro, duy trì hợp tác trong các lĩnh vực có lợi ích chung. Trong bối cảnh đó, như lịch sử đã nhiều lần chứng minh, càng trong gian khó, Việt Nam lại càng toả sáng, càng vững vàng. Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế. Đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trong tương quan với nhiều quốc gia trong khu vực. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ, lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại trong, ngoài nước, sự chung tay của người dân và sự ủng hộ quý báu của bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, để hiện thực mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một Việt Nam "sánh vai với các cường quốc năm châu" và mục tiêu phát triển của một đất nước 100 năm tuổi, của một Đảng cách mạng 100 năm tuổi, nhiệm vụ của công tác thông tin đối ngoại sẽ ngày càng nặng nề. Phải làm sao để hình ảnh của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lòng đối tác, bạn bè quốc tế phải xứng tầm với vị thế, cơ đồ và lịch sử oai hùng của đất nước ta. Xuất phát từ những yếu tố trên, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới diễn ra với nhiều nội dung cơ bản và quan trọng. 

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020; làm rõ những nội dung cốt lõi và Hướng dẫn triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị và nghiên cứu nhiều nội dung chuyên sâu liên quan tới các quan điểm chỉ đạo, các nhóm nhiệm vụ và giải pháp đã được đề ra trong Kết luận số 57-KL/TW. Từ đó, giúp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhất là từng cán bộ đang đảm trách, thực hiện các nhiệm vụ thông tin đối ngoại trong và ngoài nước biết, hiểu và tiến tới gợi mở những cách thức triển khai trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương khẳng định những kết quả đã đạt được của công tác thông tin đối ngoại nói chung và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương nói riêng trong giai đoạn 10 năm qua. Nhấn mạnh các chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và các trọng tâm, ý nghĩa, vai trò của Kết luận số 57-KL/TW, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị lãnh đạo các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố cần nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Kết luận số 57-KL/TW; bám sát nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và các nội dung chỉ đạo, định hướng, thông tin chuyên đề tại hội nghị. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, về đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam và xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch triển khai Kết luận số 57-KL/TW một cách hiệu quả, bám sát vào tình hình thực tiễn, đặc điểm tại cơ quan, đơn vị.

Rà soát, kiện toàn và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại từ Trung ương đến cơ sở; tiếp tục chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại; huy động mọi nguồn lực trên cả ba phương diện nhân lực, vật lực và tài lực, cả trong và ngoài nước để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ thông tin đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra là đến năm 2030 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam), trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Thủ tướng dự Lễ ký kết và triển khai Chuỗi dự án khí - điện Lô B - Ô Môn

Sáng 30/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ ký kết và triển khai chuỗi dự án khí - điện Lô B - Ô Môn giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) cùng các đối tác. 

Chuỗi dự án khí điện Lô B là chuỗi dự án khí điện nội địa (khu vực phía Nam) bao gồm: Dự án phát triển mỏ Lô B (thượng nguồn), Dự án đường ống Lô B - Ô Môn (trung nguồn) và 4 nhà máy điện khí Ô Môn I, II, III, IV ở hạ nguồn, với quy mô đầu tư gần 12 tỷ USD. Sản lượng khai thác khí dự kiến khoảng 5,06 tỷ m3 khí/năm, cung cấp cho tổ hợp 4 nhà máy điện tại Trung tâm Điện lực Ô Môn, với tổng công suất lắp đặt dự kiến lên đến 3.800 MW. Đây là dự án trọng điểm của Nhà nước, dự tính mang lại nguồn thu khoảng 30 tỷ USD cho Nhà nước và khoảng 11 tỷ USD cho các đối tác.

Dự án còn góp phần củng cố an ninh, quốc phòng, khẳng định chủ quyền biển đảo. Cùng với đó, các dự án thành phần thuộc chuỗi dự án trong quá trình xây dựng sẽ tạo thêm cơ sở hạ tầng, tạo hàng nghìn việc làm, tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nhiều địa phương. Chuỗi dự án tạo ra nguồn lực lớn hỗ trợ Chính phủ trong lộ trình thực hiện đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050 theo cam kết tại Hội nghị COP26.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, chuỗi Dự án khí điện Lô B - Ô Môn là công trình trọng điểm nhà nước về dầu khí, là Chuỗi dự án khí điện có quy mô lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Chuỗi dự án đã trải qua gần 20 năm đàm phán và chuẩn bị đầu tư với rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách, trình tự, thủ tục; chậm triển khai vì những lý do cả khách quan và chủ quan, nhưng chủ quan là chính.Thủ tướng cho biết, kế thừa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ qua các nhiệm kỳ, lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã khảo sát thực tế, lắng nghe, thảo luận với các đối tác và báo cáo xin ý kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần về Chuỗi dự án này. Trên cơ sở đó và với tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt, giải quyết toàn bộ các khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền; cùng với sự vào cuộc của Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và các bộ, cơ quan, địa phương, sự quyết tâm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các Đối tác, chúng ta đã có kết quả ký kết và triển khai Chuỗi Dự án này, đây là dấu mốc hết sức quan trọng, được chờ đợi rất lâu của nhân dân, Chính phủ và các bên liên quan.Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các Đối tác đầu tư, sự hỗ trợ, giải quyết kịp thời của Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và các bộ, ngành, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc thúc đẩy, tổ chức thực hiện Chuỗi Dự án khí điện Lô B - Ô Môn có được kết quả ngày hôm nay.

Theo Thủ tướng, trong chiến lược, quy hoạch phát triển tổng thể năng lượng quốc gia, Đảng, Nhà nước rất chú trọng tới việc phát triển bền vững ngành Dầu khí, nhất là phát triển công nghiệp khí. Trong đó, khuyến khích việc đầu tư khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam, nhất là vùng nước sâu, xa bờ; ưu tiên đưa khí tự nhiên khai thác từ thềm lục địa Việt Nam về cho sản xuất điện, công nghiệp, dân dụng. Chuỗi Dự án khí điện Lô B - Ô Môn là tổ hợp các dự án quy mô lớn, có tầm quan trọng chiến lược trong cân đối cung cầu năng lượng trong giai đoạn sau năm 2025 của khu vực miền Tây Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung.Trong chiến lược phát triển năng lượng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, Đảng, Nhà nước rất chú trọng tới việc phát triển bền vững ngành Dầu khí. Chính phủ Việt Nam đã, đang và sẽ tạo điều kiện thuận lợi, ủng hộ, khuyến khích các hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các các nhà đầu tư, các tập đoàn/công ty trong lĩnh vực dịch vụ trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích chính đáng của các bên.

Cho rằng Chuỗi dự án còn chặng đường dài và khó khăn trước mắt, với khối lượng công việc còn rất lớn, Thủ tướng mong muốn các Bộ, ngành, cơ quan thẩm quyền liên quan luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết các khó khăn vướng mắc tồn tại để hỗ trợ Chuỗi dự án nói chung và Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Điện lực cùng các nhà đầu tư trong chuỗi nói riêng.Đối với các bên đối tác Nhật Bản, Thái Lan và các nhà thầu cung cấp dịch vụ dầu khí Việt Nam và quốc tế, Chính phủ Việt Nam mong các bên cùng hỗ trợ, phối hợp với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam để triển khai các công việc đầy khó khăn, thách thức thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm, không ngại gian khó của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, cùng sự tin tưởng, hợp tác lâu dài với các bên đối tác, Chuỗi dự án sẽ được triển khai theo kế hoạch, đạt được những thành công như kỳ vọng để thúc đẩy sự phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; cùng chung sức tiếp tục đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Thái Lan.

Tại buổi lễ, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các Đại sứ; Petrovietnam và các đối tác đã tiến hành ký kết các văn bản quan trọng: Thỏa thuận khung Lô B giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Các đối tác MOECO và PTTEP; Biên bản thống nhất nội dung Hợp đồng Bán khí Ô Môn I giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty phát điện 2 (EVNGENCO2); Ký kết trao thầu Hợp đồng EPCI#1 giữa Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc và Liên danh tổng thầu.

9 tháng năm 2023, sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC tăng 3,08%

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty tháng 9/2023 đạt 8,083 tỷ kWh, tăng 0,66% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng năm 2023, tổng sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty là 66,75 tỷ kWh (đạt 74,67% kế hoạch EVN giao và tăng 3,08% so với 9 tháng năm 2022). Trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 61,11% và giảm 0,84% so với cùng kỳ; thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 31,37% và tăng 9,43% so với cùng kỳ; thành phần thương nghiệp dịch vụ chiếm 3,15% và tăng 15,98% so với cùng kỳ. Tỉ lệ tổn thất điện năng 9 tháng năm 2023 của EVNNPC đạt 3,98%, giảm 0,14% so với cùng kỳ 2022.

EVNNPC cũng thực hiện "thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng trong năm 2023, lộ trình đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng". Việc thay đổi lịch ghi chỉ số được thực hiện trên cơ sở sau khi EVNNPC triển khai lộ trình hiện đại hóa hệ thống công tơ đo đếm điện năng (thay thế công tơ cơ bằng công tơ điện tử có đo xa) và chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, nhằm hỗ trợ khách hàng thuận tiện kiểm soát, giám sát điện năng tiêu thụ hàng tháng, chủ động trong việc thanh toán tiền điện, đảm bảo việc hạch toán doanh thu phù hợp với chi phí theo đúng quy định về tài chính kế toán.

Về tiếp cận điện năng, 9 tháng năm 2023, toàn Tổng công ty đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.689 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,55 ngày, giảm 0,22 ngày so với cùng kỳ 2022, giảm 3,45 ngày so với quy định của EVN. Tỉ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đến hết tháng 9/2023 đạt 87,02% vượt 7,75% so với chỉ tiêu EVN giao năm 2023; doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 96,29%. Về chỉ tiêu cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử, 9 tháng năm 2023, tỉ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ theo phương thức điện tử của EVNNPC đạt 99,97%; tỉ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ điện cấp độ 4 toàn Tổng công ty đạt 99,99%. Về đầu tư xây dựng các dự án lưới điện 110 kV, 9 tháng năm 2023, Tổng công ty đã khởi công 32/36 dự án, đóng điện 30/46 dự án.

Nhiều doanh nghiệp thuộc Vinatex được vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2023

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức Lễ vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2023. Trong 64 doanh nghiệp được vinh danh, có 12 doanh nghiệp dệt may trong đó 10 doanh nghiệp thuộc hệ thống của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex).

Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chúc mừng và biểu dương 64 doanh nghiệp được tôn vinh, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và người lao động, vì sự phát triển của cộng đồng, của cả nước. Trong quá trình trưởng thành, phát triển của mỗi doanh nghiệp, người lao động chính là nguồn lực sản xuất, là yếu tố chủ chốt ảnh hưởng tới doanh nghiệp. Người lao động là lực lượng trực tiếp tạo ra giá trị kinh tế, nuôi dưỡng văn hóa doanh nghiệp, đóng góp vào tăng trưởng và phát triển chung của doanh nghiệp. Người lao động cũng là một động lực để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Do đó, việc chăm lo, bảo vệ và tạo ra phúc lợi lâu dài cho người lao động, xây dựng được mối quan hệ lao động ổn định, bền vững, tiến bộ cũng chính là yếu tố giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Để đạt được mối quan hệ hài hòa, ổn định, doanh nghiệp cần phải coi mỗi người lao động là tài sản vô giá của mình, mỗi người lao động cũng nhận thức đầy đủ trách nhiệm của bản thân với sự phát triển chung của doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, thời gian tới, Chính phủ, tập thể lãnh đạo Chính phủ tiếp tục nhất quán quan điểm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp; tiếp tục kiên trì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội để cộng đồng doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tái cơ cấu lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư… Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn các cấp tiếp tục xây dựng, triển khai hiệu quả phong trào thi đua học tập, rèn luyện nâng cao trình độ kỹ năng nghề, học tập suốt đời trong công nhân lao động; tăng cường tư vấn, tuyên truyền pháp luật để người lao động tuân thủ và hiểu biết pháp luật trong lao động, hỗ trợ chuyển đổi nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động; tăng cường hoạt động đối thoại, thương lượng, tham gia ý kiến với người sử dụng lao động về bảo đảm duy trì việc làm, sắp xếp lao động và giải quyết chế độ cho người lao động theo đúng quy định pháp luật.

Về phía các doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, vươn tầm khu vực và quốc tế; phát huy hơn nữa tính chủ động, năng động sáng tạo để không những phát triển doanh nghiệp do mình làm chủ mà còn tăng cường liên kết, tạo nên sức mạnh tổng hợp để nâng tầm vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. Về phía người lao động, cần chủ động học tập, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ kỹ năng nghề, kỹ năng làm việc, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu môi trường lao động, môi trường làm việc trong tình hình mới; hỗ trợ, đồng hành cùng chủ doanh nghiệp, doanh nghiệp để tạo ra nhiều giá trị kinh tế, duy trì mối quan hệ làm việc tích cực, đảm bảo môi trường làm việc lành mạnh.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã trao Bằng khen cho 64 doanh nghiệp tiêu biểu. Trong đó có 12 doanh nghiệp dệt may với 10 doanh nghiệp thuộc hệ thống Vinatex.

Khai trương Trung tâm dữ liệu VNPT IDC Hòa Lạc

Ngày 25/10, tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã khai trương Trung tâm dữ liệu VNPT IDC Hòa Lạc. 

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành một digital hub của Châu Á vào năm 2030, cùng với 7 IDC hiện có và các IDC Vệ tinh tại các tỉnh, thành phố, thời gian qua, Tập đoàn tiếp tục đầu tư xây dựng VNPT IDC Hòa Lạc - Trung tâm Dữ liệu có quy mô lớn, hiện đại và đẳng cấp nhất Việt Nam. VNPT IDC Hòa Lạc là một trong số ít Data center đạt tiêu chuẩn uptime Tier 3 TCCF và có dung lượng lớn nhất Việt Nam với diện tích sàn lên tới 23.000m2; quy mô 2.000 tủ rack - lớn nhất Việt Nam; thiết bị cao cấp từ các hãng G7, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và bảo mật mức độ cao. Hệ thống kiểm soát an ninh 6 lớp hiện đại, thông minh, đảm bảo an ninh một cách tối đa ngay từ khu vực cổng vào tới khu vực dữ liệu khách hàng riêng biệt. Ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt vnFace với mức độ chính xác 99.99%. Camera giám sát 24/24, có khả năng loại bỏ các điểm mù, hệ thống chống xâm nhập cũng được tuân thủ nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế. Hệ thống hạ tầng của IDC Hòa Lạc đều có dự phòng N+1, cho phép thực hiện sửa chữa, bảo trì mà không gây ra bất kì sự cố gián đoạn nào, đảm bảo Data Center được vận hành an toàn và liên tục.

Với những ưu điểm vượt trội và đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất, VNPT IDC Hòa Lạc đã được trao Chứng chỉ Uptime Tier III từ Uptime Institute khu vực châu Á - tổ chức đánh giá Trung tâm dữ liệu Uy tín nhất thế giới.

Cũng nhân dịp này, Tập đoàn VNPT đã trao Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty China Telecom Global, Công ty Cổ phần VCCorp và Công ty True IDC Vietnam. Đây là những khách hàng đầu tiên ký biên bản ghi nhớ hợp tác và hợp đồng sử dụng dịch vụ VNPT IDC Hòa Lạc.

Nhấn mạnh định hướng về hạ tầng số của Việt Nam, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, khai trương VNPT IDC Hòa Lạc là bước hiện thực hóa cam kết của VNPT về xây dựng hạ tầng số hiện đại tại Việt Nam. Từ đó, VNPT tiếp tục xây dựng các IDC ngang tầm quốc tế để các doanh nghiệp Việt Nam (VN) không “lo lắng” đi tìm các doanh nghiệp nước ngoài. Đồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam đặc biệt khi VNPT IDC Hòa Lạc đạt tiêu chuẩn khắt khe nhất của thế giới với mức chi phí hợp lí. Phát biểu tại Lễ khai trương, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái khẳng định, khai trương Trung tâm IDC Hòa Lạc là một quá trình nỗ lực phấn đấu, từ khát vọng nung nấu đưa VNPT trở thành nhà cung cấp IDC hàng đầu Việt Nam và khu vực. Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Tô Dũng Thái tin tưởng rằng, Tập đoàn VNPT sẽ đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất vừa thích ứng linh hoạt, hiệu quả với bối cảnh, tình hình mới, khắc phục khó khăn, thách thức, vừa tranh thủ thời cơ, cơ hội mới, tìm động lực mới để tăng tăng tốc trong phát triển để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong khuôn khổ lễ khai trương, các đại biểu tham dự đã có những trải nghiệm thực tế về công nghệ, tính năng và những ưu thế vượt trội của VNPT IDC Hòa Lạc. Trong thời gian tới, VNPT cam kết không ngừng đổi mới công nghệ, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và tiếp tục triển khai những nền tảng IDC mới đảm bảo an ninh thông tin, bảo mật và độ tin cậy cao; công nghệ vượt trội, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư của khách hàng; tiếp tục làm việc với nhiều nhà cung cấp trên thế giới, tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển các IDC tầm cỡ vùng và thế giới, đáp ứng nhu cầu về phát triển xanh và bền vững.

Với hệ thống các IDC đang triển khai, Tập đoàn VNPT khẳng định vị thế là nhà cung cấp hạ tầng số hàng đầu Việt Nam, không chỉ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái số toàn diện của VNPT, mang đến những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng mà còn đồng hành cùng trung tâm dữ liệu quốc gia tạo nên hạ tầng số hiện đại, thúc đẩy Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, góp phần hiện thực hiện thực hóa khát vọng kiến tạo Quốc gia số.

Tọa đàm "Xây dựng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử của các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương"

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, chiều ngày 6/10, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tổ chức Tọa đàm "Xây dựng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử của các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương".

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xác định các đảng bộ trong Đảng bộ Khối là các đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số, vì vậy cần từng bước tạo sự đồng bộ, thống nhất về chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Từ cuối năm 2022, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã trao đổi với các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối có ưu thế về công nghệ thông tin là Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) về việc xây dựng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử. Đến nay, hai đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phần mềm, trong đó Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đã triển khai trong toàn Đảng bộ, Đảng ủy Tập đoàn VNPT đang trong quá trình thử nghiệm phần mềm tại một số đơn vị trực thuộc.

Ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử do Tổng Công ty Viên thông MobiFone xây dựng với mục tiêu phục vụ trực tiếp cho nhu cầu chuyển đổi số nội bộ trong Đảng bộ MobiFone, tạo công cụ cho cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc và các chi bộ cơ sở đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng; hỗ trợ đảng viên thuận tiện trong việc nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối và tiếp nhận các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Tổng Công ty và đảng ủy cơ sở… Trong quá trình phát triển sản phẩm, MobiFone đã phối hợp, tham khảo ý kiến các các chuyên gia về công tác xây dựng Đảng để tìm hiểu, nắm chắc các vấn đề trong triển khai nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng tại các cấp ủy đảng từ Đảng ủy Tổng Công ty tới các cấp ủy trực thuộc và từng chi bộ, đảng viên, từ đó tính toán phương án thiết lập các công cụ chuyển đổi số nhằm hướng tới giải đáp nhu cầu của người sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử. Đồng thời, có sự kết hợp các quy trình để phần mềm không chỉ dừng ở mức độ cung cấp thông tin mà chú trọng chuyển đổi số các quy trình của Đảng như: Số hóa quy trình sinh hoạt cấp ủy; quy trình sinh hoạt chi bộ; quy trình phát triển đảng viên mới…

MobiFone cũng đang nghiên cứu đề xuất một số tính năng nổi bật về chuyển đổi số cho phần mềm như: tính năng trợ lý ảo, tích hợp các ứng dụng chuyển đổi giọng nói thành văn bản; các loại kết nối tới các cơ sở dữ liệu như: Mobimeeting, E-office, điểm danh dự sinh hoạt đảng, nhắc thu nộp đảng phí, học nghị quyết, nói chuyện chuyên đề… Hiện nay, Sổ tay đảng viên điện tử do MobiFone phát triển đã được triển khai dùng thử nghiệm trong toàn Đảng bộ MobiFone, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của toàn thể cán bộ, đảng viên, cấp ủy các cấp và 170 chi bộ trực thuộc. Bên cạnh đó, sản phẩm Sổ tay đảng viên MobiFone cũng nhận được sự quan tâm tích cực từ các đơn vị bạn trong Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và một số cấp ủy địa phương. Đến nay, MobiFone đang cung cấp dịch vụ này cho các đơn vị: Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam, Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Đảng ủy Ngân hàng BIDV dùng thử và tham gia góp ý hoàn thiện sản phẩm.

Tại buổi tọa đàm, có 10 ý kiến phát biểu từ đại diện các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá cao tính thiết thực, lợi ích của việc triển khai Sổ tay đảng viên điện tử, nhiều đơn vị bày tỏ mong muốn được sử dụng thí điểm phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến gợi mở những vấn đề cần quan tâm, tháo gỡ trong triển khai như: Việc liên thông dữ liệu với những phần mềm đã có sẵn; về bảo mật thông tin; việc nhập và quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu đảng viên khi tích hợp lên phần mềm; sinh hoạt đảng trực tuyến; giải quyết chuyển sinh hoạt đảng; thẻ đảng viên điện tử; vấn đề đặt ra liệu biên bản điện tử có thể thay thế biên bản giấy…

Kết luận buổi Tọa đàm, lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối tiếp tục chủ động nghiên cứu, triển khai xây dựng Sổ tay đảng viên điện tử phù hợp với đặc điểm riêng của từng doanh nghiệp, đơn vị. Các ý kiến phát biểu tại buổi Tọa đàm cùng với kinh nghiệm thực tiễn của các đơn vị, địa phương đã triển khai Sổ tay đảng viên điện tử sẽ được Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổng hợp, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, chỉ đạo triển khai đại trà việc xây dựng và ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử trong các đảng bộ trực thuộc.

VNR tổng kết 10 năm triển khai Phong trào “Chính quy – Văn hóa – An toàn”

Vừa qua, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào “Chính quy – Văn hóa – An toàn” giai đoạn 2021 – 2022. Báo cáo tại Hội nghị cho biết: Năm 2012, trên cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm những kết quả đạt được sau hơn 20 năm thực hiện thi đua “Xây dựng tổ, đơn vị quản lý Đường sắt Chính quy - Văn hóa - An toàn", để phù hợp với Đề án tái cơ cấu VNR theo các giai đoạn từ năm 2012 đến nay, Tổng giám đốc Tổng công ty và Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt đã ban hành Quy định về Phong trào “Chính quy - Văn hóa - An toàn” nhằm động viên, ghi nhận các tập thể, đơn vị có thành tích sản xuất - kinh doanh tốt, giữ nghiêm kỷ luật, chấp hành nghiêm nội quy, qui trình, qui phạm, bảo đảm an toàn trên tất cả các mặt; tổ chức hoạt động của đơn vị chính quy, khoa học, có văn hóa, môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân lao động.

Qua 10 năm thực hiện, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức do tác động của suy thoái toàn cầu, thiên tai bão lũ, đại dịch Covid-19; sự cạnh tranh gay gắt của các loại hình vận tải và sự chuyển đổi mô hình tổ chức, tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa chuyên môn, Công đoàn các cấp, sự tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, công nhân viên chức lao động, Phong trào “Chính quy - Văn hóa - An toàn” đã thu được nhiều thành tích đáng khích lệ trên các mặt công tác. Cụ thể, trong công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện, hàng năm, Tổng giám đốc VNR và Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã phối hợp phát động các đợt thi đua lớn từ những ngày đầu của mỗi năm kế hoạch, tập trung vào các phong trào: Thi đua sản xuất giỏi, quản lý tốt; xây dựng thương hiệu, tăng sức cạnh tranh, thực hành tiết kiệm, cải tiến và nâng cao chất lượng phục vụ; phát triển ngành nghề kinh doanh, mở rộng thị trường; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp... Trong đó, đặc biệt coi trọng chỉ tiêu về xây dựng đơn vị “Chính quy - Văn hóa - An toàn”, coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại thi đua khen thưởng năm của mỗi tập thể, cá nhân. Định kỳ hàng năm, duy trì công tác kiểm tra, đánh giá, xét công nhận, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào theo quy định.

Về kết quả sản xuất - kinh doanh, tổng doanh thu toàn ngành đạt 82.526 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân năm sau so với năm trước là 101,2%/năm; lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2012 - 2019 đạt 1.362 tỷ đồng tăng trưởng bình quân năm sau so với năm trước là 106,6%, riêng giai đoạn từ năm 2020 đến 2022 do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19 nên kết quả sản xuất - kinh doanh đều bị lỗ, tuy nhiên với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Tổng công ty thì số lỗ đã giảm dần so với năm trước hàng trăm tỷ đồng. Hàng năm, Tổng công ty đều hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, thu nhập bình quân của người lao động tăng trên 7%/năm. Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, tranh thủ được các nguồn lực, triển khai nhiều dự án chiến lược nhằm hiện đại hoá đường sắt Việt Nam trong tương lai. Thu hút nhiều đối tác đầu tư phương tiện tham gia vận tải đường sắt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự trên tầu, dưới ga, địa bàn, khu vực cơ bản được giữ vững; không có tai nạn chạy tàu đặc biệt nghiêm trọng.

Trong công tác xây dựng người công nhân đường sắt chính quy, có kỹ thuật, kỷ luật, văn hóa, xây dựng đội ngũ công nhân đường sắt có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có lối sống văn minh công nghiệp, giàu lý tưởng cách mạng là nhiệm vụ quan trọng được các đơn vị toàn ngành quan tâm bằng nhiều giải pháp hữu hiệu đã góp phần nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Toàn ngành đã công nhận và áp dụng 5.414 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 20 đề tài cấp nhà nước và cấp Bộ, 175 đề tài cấp Tổng công ty với tổng giá trị làm lợi gần 150 tỷ đồng, tạo ra nhiều sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật, khả năng ứng dụng cao, đảm bảo an toàn chạy tàu, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh; rất nhiều công nghệ, sản phẩm đã được nghiên cứu, chế tạo, ứng dụng hiệu quả vào thực tế.

Trong công tác phối hợp đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, định kỳ hàng năm, Tổng giám đốc và Công đoàn Đường sắt Việt Nam phối hợp ban hành Kế hoạch liên tịch Phát động thi đua trong các đơn vị toàn ngành với những chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, trong đó đặc biệt coi trọng nhiệm vụ đảm bảo an toàn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và xuyên suốt từ Tổng công ty đến các đơn vị trực thuộc, đồng thời đề ra các chỉ tiêu về đảm bảo an toàn chạy tàu, coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại thi đua hàng năm của mỗi tập thể, cá nhân. Theo đó, hàng năm, các đơn vị đã tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn chạy tàu giữa người lao động với thủ trưởng đơn vị, giữa thủ trưởng đơn vị với lãnh đạo cấp trên trực tiếp. Định kỳ đều có kiểm điểm đánh giá những mặt đã làm được, những mặt chưa làm được và đề ra biện pháp khắc phục cụ thể.

Nhấn mạnh tác phong làm việc “Chính quy - Văn hóa - An toàn” là yêu cầu bức thiết đặt ra cho mỗi doanh nghiệp và từng chủ thể cá nhân người lao động trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, phát huy những thành quả đã đạt được trong giai đoạn 2012 – 2022, trong thời gian tới, lãnh đạo VNR yêu cầu toàn Tổng công ty và các đơn vị thành viên cần bám sát Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước" để xây dựng đội ngũ công nhân ngành Đường sắt ngày càng lớn mạnh, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó, các đơn vị cần bổ sung, hoàn thiện Quy định về phong trào "Chính quy - Văn hóa - An toàn" cho phù hợp với mô hình tổ chức, yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn 2023 – 2028. Kiện toàn, thống nhất công tác chỉ đạo Phong trào từ Công ty mẹ đến các đơn vị cơ sở, nâng cao chất lượng Phong trào "Chính quy – Văn hóa – An toàn" thành một phong trào thi đua trọng tâm, xuyên suốt trong mỗi cơ quan, đơn vị, cán bộ, công nhân viên chức lao động ngành đường sắt. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức thành hành động tự giác trong cán bộ, công nhân viên chức lao động ngành đường sắt, tạo nên một phong cách làm việc có kỷ luật, kỹ thuật, có văn hóa. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động. Duy trì công tác kiểm tra, tự kiểm tra định kỳ, sơ tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, khen thưởng, vinh danh xứng đáng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong Phong trào, tạo động lực phấn đấu cho mỗi tập thể, cá nhân.

Đảng uỷ HUD triển khai thực hiện Nghị quyết về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp

Ngày 24/10/2023, tại Hà Nội, Đảng uỷ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới các điểm cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc trên toàn quốc với sự tham dự của hơn 700 cán bộ, đảng viên trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phổ biến, quán triệt những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; nghe Thường trực Đảng ủy Tổng công ty triển khai quán triệt việc thực hiện Nghị quyết số 195-NQ/ĐU ngày 18/8/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Tổng công ty.

Lãnh đạo Đảng ủy Tổng công ty HUD đề nghị các cấp uỷ, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết của Đảng uỷ Khối và của Đảng uỷ Tổng công ty tới cán bộ, đảng viên và người lao động. Theo đó, đưa nội dung cụ thể về nhiệm vụ phát triển văn hoá nói chung và văn hoá Tổng công ty nói riêng vào các nghị quyết, chương trình công tác hằng tháng, quý, năm của từng cấp, từng đơn vị, đảm bảo cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Agribank triển khai 5 chương trình tín dụng ưu đãi cho khách hàng

Đồng hành cùng doanh nghiệp (DN) giải quyết nhu cầu tín dụng trong dịp cuối năm và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 990/CĐ-TTg ngày 21/10/2023 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2023, Agribank tích cực triển khai 5 chương trình tín dụng ưu đãi nổi bật dành cho khách hàng doanh nghiệp năm 2023.

Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi đối với khách hàng DN, các tập đoàn/tổng công ty có nhu cầu vay vốn ngắn hạn tại Agribank để bảo đảm các hoạt động sản xuất kinh doanh, thu mua hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu… Chương trình với lãi suất ưu đãi nhất năm dành cho các DN lớn đang có nhu cầu mở rộng đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, áp dụng các khoản giải ngân ngắn hạn kể từ ngày 25/9/2023 đến hết ngày 31/12/2023 (hoặc đến khi đạt quy mô chương trình).

Chương trình dành cho DN nhỏ và vừa có nhu cầu bổ sung vốn lưu động thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh. Lãi suất ưu đãi thấp hơn đến 0,7%/năm so với sàn lãi suất cho vay thông thường, tùy theo từng kỳ hạn. Trong đó, ưu tiên các lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy hải sản, nghề muối, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Chương trình kéo dài đến hết ngày 31/12/2023 hoặc đến khi hết ngân sách của chương trình.

Ưu đãi đối với DN thực hiện sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu, nhập khẩu (xuất khẩu gạo, thịt, thuỷ sản, cà phê, nông sản, đồ thủ công mỹ nghệ…; nhập khẩu đồ uống, phân bón, máy móc thiệt bị, xăng dầu, hoá mỹ phẩm, vật liệu xây dựng…). Chương trình kéo dài đến hết ngày 31/12/2023 và áp dụng cho các khoản vay ngắn hạn với phương thức cho vay đa dạng phù hợp với nhu cầu vốn lưu động của từng DN tham gia chương trình. Lãi suất ưu đãi của chương trình thấp hơn đến 1%/năm so với sàn lãi suất cho vay hiện hành của Agribank tương ứng đối với từng dải kỳ hạn. Ngoài ưu đãi về lãi suất, các khách hàng tham gia chương trình còn được hưởng ưu đãi hấp dẫn về tỷ giá mua bán ngoại tệ, phí dịch vụ.

Ưu đãi dành cho các khách hàng DN đầu tư vào dự án thuộc 5 ngành nghề trọng điểm, bao gồm chế biến chế tạo, sản xuất và phân phối điện khí đốt (các dự án nguồn điện); vận tải kho bãi; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp/cụm khu công nghiệp; cho vay đầu tư trang trại cho thuê; đầu tư xây dựng nhà xưởng, kho bãi cho thuê.

Ưu đãi áp dụng cho các khoản vay trung và dài hạn với khoản giải ngân kể từ ngày 20/9/2023 đến hết ngày 31/12/2023 (hoặc đến khi hết quy mô chương trình). Cố định lãi suất đến 2 năm đầu đối với các khoản vay trung - dài hạn, mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 7,3%/năm.

Đối tượng vay vốn theo chương trình là pháp nhân, cá nhân có dự án/phương án phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực lâm sản (lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan, thu mua, tiêu thụ, xuất khẩu, chế biến, bảo quản lâm sản) và thủy sản (khai thác, nuôi trồng, thu mua, tiêu thụ, xuất khẩu, chế biến, bảo quản thủy sản). Thời gian triển khai chương trình kéo dài đến hết ngày 30/6/2024 và có thể kết thúc sớm hơn khi giải ngân đủ ngân sách. Lãi suất ưu đãi của chương trình thấp hơn tối thiểu từ 1% - 2%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của Agribank trong từng thời kỳ.

Ngoài ra, Agribank còn tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP; chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP. Tiếp tục phát huy vai trò chủ lực trong cấp vốn tín dụng, Agribank tiếp vốn vay dài hạn cho DN đầu tư trang trại cho thuê nuôi heo; DN triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp/cụm công nghiệp trên cả nước với thời hạn vay không giới hạn phù hợp với quy mô dự án và phương án của DN.

Nâng cao năng lực phục vụ, đáp ứng yêu cầu sử dụng hệ thống đường cao tốc

Trong những tháng đầu năm 2023, lưu lượng phương tiện của các tuyến cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư và quản lý khai thác, bao gồm: Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây duy trì tăng trưởng ổn định. Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo VEC và sự phối hợp chặt chẽ của đơn vị vận hành, công tác quản lý, vận hành khai thác các tuyến cao tốc tiếp tục bảo đảm thông suốt, an toàn, hiệu quả. Tính đến hết ngày 30/9, các tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác đã phục vụ an toàn hơn 45,3 triệu lượt phương tiện, tăng 12,41 % so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có lưu lượng xe cao nhất với 15,8 triệu lượt, tuy nhiên mức tăng trưởng thấp nhất trong 04 tuyến, chỉ 8,5% so với cùng kỳ năm 2022. Đứng thứ hai về lưu lượng là tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây với 15,4 triệu lượt xe, tăng trưởng 9,65% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai tăng trưởng ấn tượng trong 9 tháng đầu năm, đồng thời cao nhất trong 04 tuyến cao tốc của VEC với 21,43% so với cùng kỳ năm 2023. Dù vậy, lưu lượng xe của tuyến chỉ đứng vị trí thứ 3 (12,3 triệu lượt xe). Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tiếp tục giữ vị trí thứ 2 về mức tăng trưởng, song lưu lượng xe trên tuyến vẫn đứng cuối cùng trong 4 tuyến cao tốc (chỉ 1,8 triệu lượt).

Dù nhu cầu đi lại của người dân liên tục tăng trong 9 tháng đầu năm 2023, song công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc của VEC tiếp tục được phối hợp thực hiện hiệu quả giữa các đơn vị vận hành khai thác trên tuyến và lực lượng chức năng. Thời gian qua, VEC và các đơn vị vận hành khai thác luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, tuy nhiên vẫn xảy ra tình trạng: người dân xé rào đi vào cao tốc đón xe khách trên một số đoạn thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình; vật nuôi từ bên ngoài đi vào cao tốc, mất cắp hàng rào trên tuyến TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Để khắc phục tình trạng này, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo VEC, các đơn vị vận hành khai thác trên tuyến đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tổ chức đóng, gia cố hàng rào; kiến nghị cấp có thẩm quyền chế tài xử phạt…

Kể từ khi chính thức vận hành hệ thống thu phí không dừng (ETC) trên 04 tuyến cao tốc của VEC đã phát huy hiệu quả. Song, thực tế cho thấy, quy trình, quy chuẩn vận hành thu phí ETC và quy trình, quy chuẩn vận hành của hệ thống cân tải trọng cũ không đồng bộ, dẫn đến việc kiểm soát tải trọng phương tiện gặp một số khó khăn, vướng mắc. Thời gian tới, trong khi cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện, ban hành hướng dẫn về mô hình tổ chức, quy chuẩn kỹ thuật hệ thống cân tải trọng khi vận hành hệ thống thu phí ETC, VEC đã chỉ đạo các đơn vị vận hành bổ sung biển báo chỉ dẫn; tích hợp hệ thống cân cùng hệ thống thu phí ETC; tăng cường ứng dụng công nghệ của hệ thống cân kiểm tra tải trọng xe phù hợp.

Theo lộ trình tăng phí định kỳ 3 năm 1 lần căn cứ Quyết định số 2323/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt phương án tài chính hòa chung dòng tiền 05 dự án đường cao tốc do VEC làm chủ đầu tư, hiện nay VEC đang xây dựng kế hoạch tăng giá sử dụng dịch vụ đường bộ đối với 04 dự án đường cao tốc vào năm 2024 để đảm bảo phương án tài chính cũng như khả năng trả nợ.

ACV 6 năm liên tiếp đạt giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc Châu Á tại APEA 2023

Vừa qua, tại lễ trao giải thưởng Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2023 lần thứ 17 ở TP.HCM, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) tiếp tục vinh dự được góp mặt trong danh sách các doanh nghiệp đạt giải ở hạng mục “Corporate Excellence Award - Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á”. Đây cũng là năm thứ 6 liên tiếp ACV được xướng tên tại APEA ở hạng mục này.

Giải thưởng Doanh nghiệp Châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) là giải thưởng có uy tín hàng đầu khu vực vinh danh các doanh nghiệp và nhà lãnh đạo xuất sắc với những kết quả kinh doanh nổi bật, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững; đồng thời không quên thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Đến nay, APEA đã được tổ chức thường niên tại 16 quốc gia và thị trường trên toàn Châu Á. Thông qua giải thưởng, các doanh nghiệp và nhà lãnh đạo có thể tăng cường kết nối, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường để nâng cao vị thế của doanh nghiệp. Với chủ đề “Capturing Opportunities in a Resurgent Asia - Nắm trọn cơ hội tại một Châu Á phục hồi”, năm 2023 đánh dấu 17 năm có mặt ở Châu Á và 7 năm có mặt tại Việt Nam của APEA. 

Việc tiếp tục được vinh danh là Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á tại APEA không chỉ một lần nữa khẳng định vị trí của ACV trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và ngoài nước mà còn đánh dấu mốc quan trọng minh chứng cho sự thành công của doanh nghiệp đã vượt qua những khó khăn, thách thức sau cuộc khủng hoảng COVID-19 và từng bước vươn lên phục hồi. Đây là thành quả đáng tự hào của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Tổng công ty (TCT) luôn không ngừng quyết tâm xây dựng ACV phát triển ngày càng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Là công ty cổ phần hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con với 95,4% vốn nhà nước nắm giữ, ACV hiện đang quản lý, đầu tư, khai thác hệ thống 22 cảng hàng không (CHK), sân bay trên cả nước bao gồm 9 CHK quốc tế và 13 CHK nội địa. Nhiều năm qua, ACV luôn làm việc hết mình thực hiện tốt vai trò là doanh nghiệp chủ đạo trong lĩnh vực quản lý khai thác và đầu tư, phát triển hạ tầng CHK, sân bay - bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn (ANAT) hàng không, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng đủ các yêu cầu của khách hàng; qua đó góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng đất nước.

Bên cạnh những nỗ lực kinh doanh, thực hiện tốt trách nhiệm cộng đồng hướng đến phát triển bền vững là một điều không thể thiếu trong các định hướng hoạt động kinh doanh mà ACV đặc biệt chú trọng; sẵn sàng tham gia vào các chương trình và hoạt động ý nghĩa, đem lại các giá trị tích cực, góp phần đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội. Trong năm 2022, thông qua việc huy động tiền đóng góp ủng hộ của cán bộ, đoàn viên, người lao động và quỹ khen thưởng phúc lợi, Công đoàn và Đoàn thanh niên ACV đã có nhiều hoạt động xã hội, từ thiện với tổng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2023 tăng trưởng 14,1%

Ngày 30/10/2023, Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023, theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan về kết quả kinh doanh.

Cụ thể, sau 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 1.712 và 1.428 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 10,2% và 14,1% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 42.777 tỷ đồng, tăng trưởng 6,2%. Tổng tài sản hợp nhất tại 30/09/2023 đạt 215.293 tỷ đồng, tăng 6,8% so với thời điểm 31/12/2022. Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 1.164 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 826 tỷ đồng, bám sát kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Tổng tài sản Công ty Mẹ đạt 18.278 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 18.090 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 4% và 4,6% so với thời điểm 31/12/2022.

Tập đoàn Bảo Việt đã thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 9,54% trên mệnh giá, tương đương 708 tỷ đồng, dự tính sẽ chi trả cuối năm 2023. Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, Bảo Việt luôn thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư. Dự kiến tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông Bảo Việt từ khi cổ phần hóa đến hết năm 2023 lên tới hơn 12.400 tỷ đồng.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 8.575 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng trưởng 2,4%; lợi nhuận sau thuế đạt 178 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2022. Bảo hiểm Bảo Việt luôn đặt khách hàng làm trung tâm để xây dựng các chương trình bảo hiểm đa dạng, quyền lợi tối ưu, đảm bảo toàn diện các nhu cầu thực tiễn của khách hàng. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, Bảo Việt nhiều năm liên tiếp được công nhận là Nhà bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam; được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá ghi nhận và trao tặng các giải thưởng uy tín.

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ kết thúc 9 tháng đầu năm 2023 với mức tăng trưởng tổng doanh thu khả quan 8,5%, đạt 33.170 tỷ đồng. Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu về tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ. Lợi nhuận sau thuế đạt 796 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm 2022. Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 564 tỷ đồng doanh thu và đạt 113 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (số liệu thực hiện). Trong khi đó, mặc dù đối mặt với tình hình kinh tế thị trường còn nhiều khó khăn và thử thách, sau 9 tháng đầu năm 2023, công ty Quản lý quỹ Bảo Việt (BVF) ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với 119 tỷ đồng tổng doanh thu, 56 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng lần lượt 24,3% và 45,3% so với cùng kỳ năm 2022. Với tổng tài sản quản lý đạt gần 121.000 tỷ đồng, BVF tiếp tục giữ vững vị trí top 2 công ty quản lý quỹ có tổng tài sản quản lý lớn nhất thị trường.

Chương trình hiến máu tình nguyện: "Doanh nghiệp Trung ương - Giọt hồng yêu thương"

Trong hai ngày 30 - 31/10, tại Hà Nội, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề "Doanh nghiệp Trung ương - Giọt hồng yêu thương". Chương trình được diễn ra tại các điểm cầu ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút được sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, đoàn viên thanh niên đến từ 38 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Hiến máu nhân đạo là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng; thể hiện sâu sắc truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, hoạt động hiến máu tình nguyện tại các đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đã thu được 11.500 đơn vị máu, tại Chương trình này dự kiến sẽ thu được gần 2.000 đơn vị máu. Đây là hoạt động thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn trong bối cảnh nguồn máu dự trữ điều trị tại các bệnh viện trên cả nước đang giảm mạnh trong dịp cuối năm. Hoạt động tham gia hiến máu tình nguyện của cán bộ, đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ góp phần cung cấp nguồn máu cho các bệnh viện trong quá trình cấp cứu và điều trị các bệnh nhân nặng. 

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã trao tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2023.

II - TIN THAM KHẢO

Ra mắt cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 20/10/2023, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách do Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn, xuất bản. Cuốn sách được hoàn thành và ra mắt bạn đọc vào thời điểm diễn ra những hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước, được dư luận trong nước và quốc tế rất quan tâm, đồng thời Đảng ta vừa tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. 

Phát biểu tại lễ ra mắt cuốn sách, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong thời gian kể từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức bất thường, phức tạp hơn nhiều so với dự báo, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với vai trò là người đứng đầu đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời, sâu sắc và cụ thể đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Nội dung cuốn sách với 40 bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian kể từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến nay, bao gồm những phát biểu chỉ đạo trong các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Những phát biểu tại các Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị khoá XIII về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở 6 vùng chiến lược; Những phát biểu chỉ đạo tại các tại buổi làm việc, những dịp về thăm, chúc tết một số tỉnh, thành, địa phương và những phát biểu về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các hội nghị, lễ kỷ niệm, buổi gặp mặt đại biểu của các Ban Chỉ đạo Trung ương, ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp...” - đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, đồng thời khẳng định, cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa đặc biệt to lớn. Đó là cẩm nang với những định hướng chiến lược, những chỉ đạo hoạt động thực tiễn sâu sát, những gợi mở quan trọng để các cấp, ngành, địa phương, các lực lượng, cơ quan, đơn vị, tổ chức và từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân quán triệt, nâng cao nhận thức và quyết tâm hành động với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cả nước chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo thế và lực mới cho sự phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm sau nhằm lan tỏa ý nghĩa, giá trị to lớn, sâu sắc của cuốn sách:

Thứ nhất, cần sớm đưa việc tuyên truyền, giới thiệu nội dung cuốn sách vào trong sinh hoạt của từng chi bộ, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên các lĩnh vực, các vùng kinh tế và các địa phương.

Thứ hai, các cơ quan truyền thông, báo chí chủ động tuyên truyền đậm nét về nội dung cuốn sách ở hai phiên bản sách giấy truyền thống và phiên bản điện tử với hình thức phong phú, góp phần nhanh chóng lan tỏa giá trị, nội dung cốt lõi của cuốn sách đến đông đảo nhân dân. 

Thứ ba, tổ chức biên soạn tài liệu quán triệt và học tập nội dung cuốn sách trong chương trình bồi dưỡng của hệ thống các trường chính trị từ Trung ương đến địa phương; tổ chức các cuộc tọa đàm khoa học về chủ đề và nội dung cuốn sách; các hình thức sáng tạo, hiệu quả khác phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc triển khai tuyên truyền, giới thiệu sách sẽ được các ban, bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới, những nội dung cốt lõi, ý nghĩa, giá trị sâu sắc của cuốn sách chắc chắn sẽ được lan tỏa, góp phần quan trọng tạo niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, là niềm khích lệ, động viên to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.Để cuốn sách quý của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến được với bạn đọc rộng rãi và thuận tiện nhất, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng thời cho ra mắt phiên bản điện tử của cuốn sách, phục vụ độc giả miễn phí trên App STBook của Nhà xuất bản. 

IV - VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI

Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII); Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 118-HD/BTGTW, ngày 23/10/2023 về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết.

Mục đích nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII để đưa Nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả. Tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân. Tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền gồm các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng Chương trình hành động; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Công tác tuyên truyền Nghị quyết cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đường truyền từ Trung ương tới cơ sở (ở những nơi có điều kiện). Thời gian nghiên cứu, học tập, quán triệt: 02 ngày (trong đó, 1,5 ngày nghiên cứu, học tập, quán triệt; 0,5 ngày dành cho các tỉnh, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết); hoàn thành trong tháng 11/2023.Hội nghị do tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức bằng hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể ở cơ sở, những cán bộ, đảng viên chưa được tham gia học tập tại Hội nghị toàn quốc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức. Thời gian hoàn thành trong tháng 12/2023./.

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

 

 

.
Các bài viết khác:
.
.
.