.
.

Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ Sáu, 26/03/2021|09:05

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII), Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW và Kế hoạch số 09-KH/BTGTW, ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; căn cứ Quy định số 14-QĐi/ĐUK, ngày 11/4/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do Đảng ủy Khối tổ chức, ngày 24/3/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/ĐUK về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Nội dung Kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả, điều kiện bảo đảm, tiến trình tổ chức thực hiện hằng năm và cả nhiệm kỳ. Tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện chương trình, kế hoạch hành động.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp và đất nước trong thời kỳ mới.

2. Yêu cầu

- Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học, chất lượng trong suốt cả nhiệm kỳ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.

- Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt; các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng chương trình hành động của cấp ủy.

- Việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác; phải gắn học tập, truyền đạt nội dung Nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

- Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động.

II. HỘI NGHỊ DO ĐẢNG ỦY KHỐI TỔ CHỨC

1. Hình thức, thời gian, nội dung chương trình và báo cáo viên

1.1. Hình thức

Hội nghị trực tuyến, kết nối với Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

1.2. Thời gian

- 02 ngày, từ ngày 27 đến ngày 28/3/2021 (buổi sáng từ 8h00 - 11h30, buổi chiều từ 14h00 - 17h00).

- Tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Hội nghị: 18h00’, ngày 26/3/2021.

1.3. Nội dung chương trình và báo cáo viên

* Ngày 27/3/2021

+ Buổi sáng:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Hội nghị.

- Phát biểu chỉ đạo Hội nghị của đồng chí Thường trực Ban Bí thư.

- Chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt.

+ Buổi chiều: Chuyên đề: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

* Ngày 28/3/2021

+ Buổi sáng: Chuyên đề: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.

+ Buổi chiều:

- Chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt.

- Chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

- Giải đáp, kết luận Hội nghị.

2. Địa điểm: tổ chức tại 03 điểm cầu:

- Điểm cầu 1: Hội trường Tổng Công ty Hạ tầng mạng VNPT – NET, số 30 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Điểm cầu 2: Hội trường Tòa nhà VNPT, số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội.

- Điểm cầu 3: Hội trường VNPT, số 42 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đối tượng tham dự

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và báo cáo viên Đảng ủy Khối

- Các đảng ủy trực thuộc gồm: ủy viên ban chấp hành đảng bộ; chủ tịch và các thành viên HĐTV/HĐQT; ban tổng giám đốc/điều hành, kiểm soát viên; trưởng các ban/cơ quan hợp nhất thực hiện chức năng, nhiệm vụ  tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, văn phòng; chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.

4. Chương trình hành động

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao Ban Tuyên giáo phối hợp với các ban, đơn vị Đảng ủy Khối xây dựng Chương trình hành động của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trong tháng 4/2021.

5. Viết thu hoạch cá nhân

- Cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt do Đảng ủy Khối tổ chức tự nghiên cứu tài liệu, viết thu hoạch cá nhân và nộp về các đảng ủy trực thuộc chậm nhất sau khi kết thúc hội nghị 7 ngày làm việc. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về những điểm mới, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung văn kiện Đại hội XIII của Đảng, liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân. Chú trọng đề xuất, kiến nghị về các giải pháp thực hiện ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

- Đồng chí bí thư cấp ủy và người đứng đầu chính quyền các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm. Kế hoạch được gửi về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo) chậm nhất sau khi kết thúc hội nghị 7 ngày làm việc.

- Việc tham gia học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị và viết thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm.

6. Tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tập 1 và tập 2, Văn phòng Đảng ủy Khối cấp phát tới các đảng ủy trực thuộc);

- Tài liệu Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng;

- Tài liệu Nghiên cứu các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên);

- Tài liệu Học tập các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở);

- Tài liệu Hỏi – đáp về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (Dùng cho hệ thống Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân).

- Tài liệu Tìm hiểu một số thuật ngữ trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

- Đề cương và nội dung bài giảng của các đồng chí báo cáo viên tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc (được đăng tải trên mạng VCNet để phổ biến trong cán bộ, đảng viên, phục vụ công tác tham mưu của cấp ủy và tổ chức đảng).

7. Maket Hội nghị: nền đỏ, chữ vàng:

BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC

NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN

 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Hà Nội, ngày 27, 28 tháng 3 năm 2021

8. Phân công chuẩn bị

8.1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

- Chủ trì tham mưu tổ chức Hội nghị trực tuyến của Đảng ủy Khối.

- Phối hợp cùng Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các đảng ủy trực thuộc chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị.

- Phân công lãnh đạo và cán bộ của Ban tại các điểm cầu ở Hà Nội, phụ trách công tác tổ chức, quản lý và điểm danh học viên trong các buổi học tập.

- Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt; việc xây dựng và thực hiện chương trình hành động; báo cáo với Thường trực Đảng ủy Khối và Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

8.2. Văn phòng Đảng ủy Khối

Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị trực tuyến của Đảng ủy Khối:

- Kinh phí tổ chức hội nghị; in ấn, gửi tài liệu cho các đảng ủy trực thuộc và các điều kiện khác bảo đảm cho hội nghị.

- Phân công lãnh đạo và cán bộ của Văn phòng phụ trách công tác đón tiếp đại biểu, hậu cần tại các điểm cầu ở Hà Nội và phụ trách đón tiếp đại biểu, công tác tổ chức, quản lý và điểm danh học viên điểm cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm cầu.

8.3. Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

- Chỉ đạo bộ phận kỹ thuật kết nối điểm cầu của Trung ương tới điểm cầu của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc.

- Bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, đội ngũ kỹ thuật trực tại các điểm cầu.

III. HỘI NGHỊ DO CÁC ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC TỔ CHỨC

1. Nội dung và tài liệu học tập

Theo 05 chuyên đề tại tiết 1.3, mục 1 và mục 6, phần II của Kế hoạch này.

2. Chương trình hành động của cấp ủy

- Cấp ủy trực thuộc và cấp ủy cơ sở lựa chọn những nội dung cụ thể, liên quan đến doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị để xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động của Đảng ủy Khối và của cấp ủy cấp trên.

- Chương trình hành động được thảo luận dân chủ trong ban thường vụ cấp ủy và được thông qua tại hội nghị cán bộ chủ chốt.

3. Thời gian tổ chức hội nghị và đối tượng tham dự

3.1. Đối với các đảng ủy trực thuộc kết nối trực tuyến với Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt của Đảng ủy Khối ngày 27-28/3/2021

- Hình thức: Hội nghị trực tuyến, kết nối với Hội nghị của Đảng ủy Khối nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (ngày 27-28/3/2021). Sau hội nghị có có 01 buổi thảo luận, thông qua chương trình hành động, nghiên cứu tài liệu và viết thu hoạch cá nhân.

Đăng ký kết nối và số lượng đại biểu tham gia hội nghị với Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo, email: btg@doanhnghieptrunguong.vn) trước 15h00, ngày 25/3/2021; chạy thử kiểm tra kỹ thuật các điểm cầu từ 18h00, ngày 26/3/2021.

- Đối tượng tham dự hội nghị tại các điểm cầu của đơn vị:

+ Các đồng chí công tác tại đơn vị thuộc đối tượng tham dự tại Hội nghị do Đảng ủy Khối tổ chức.

+ Các thành phần khác do đảng ủy trực thuộc quyết định triệu tập.

- Đồng chí bí thư/phụ trách đảng bộ chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức hội nghị (trường hợp đặc biệt, đồng chí bí thư/phụ trách đảng bộ vắng thì phải có lý do và báo cáo Đảng ủy Khối); bảo đảm thành phần, số lượng đại biểu tham dự hội nghị.

- Ma két Hội nghị: thực hiện như mục 7, phần II của Kế hoạch này.

3.2. Đối với các đảng ủy trực thuộc tự tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt

- Hình thức: Tùy theo điều kiện cụ thể của doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị để tổ chức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị tập trung tại hội trường với thời lượng 02 ngày; sau hội nghị có 01 buổi thảo luận, thông qua chương trình hành động, nghiên cứu tài liệu, viết thu hoạch cá nhân. Báo cáo viên là đồng chí bí thư cấp ủy.

- Đối tượng triệu tập: do đảng ủy quyết định (trừ các đồng chí đã tham gia Hội nghị trực tuyến do Đảng ủy Khối tổ chức).

- Thời hạn hoàn thành: trong quý II năm 2021.

3.3. Hội nghị do đảng ủy cơ sở tổ chức

- Đối tượng triệu tập: Toàn thể cán bộ, đảng viên của đảng bộ cơ sở (trừ các đồng chí đã tham gia Hội nghị học tập, quán triệt do cấp trên tổ chức). Báo cáo viên là đồng chí bí thư cấp ủy.

- Nội dung, tài liệu và thời lượng học tập: Như tiết 1.3, mục 1 và mục 6, Phần II của Kế hoạch này; thời lượng như đối với các đảng ủy trực thuộc.

- Thời hạn hoàn thành: trong quý II năm 2021.

4. Viết thu hoạch cá nhân

- Bí thư, cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm việc viết thu hoạch đầy đủ.

- Bí thư cấp ủy và người đứng đầu chính quyền các đơn vị trực thuộc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng xây dựng kế hoạch hành động thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và cán bộ, đảng viên tham gia các hội nghị học tập, quán triệt phải viết thu hoạch cá nhân và nộp về các đảng ủy trực thuộc chậm nhất 7 ngày kể từ ngày kết thúc hội nghị.

- Đảng ủy trực thuộc phải tổ chức học tập, quán triệt bằng hình thức thích hợp cho các cán bộ, đảng viên chưa có điều kiện tham gia các hội nghị học tập, quán triệt do Đảng ủy Khối và đảng ủy trực thuộc tổ chức. Những đối tượng này phải viết thu hoạch cá nhân đầy đủ và nộp về đảng ủy trực thuộc.

- Việc tham gia học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị và viết thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm.

5. Kinh phí tổ chức hội nghị

Kinh phí tổ chức hội nghị lấy từ nguồn kinh phí phục vụ việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng trong kế hoạch hằng năm.

IV. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1. Công tác tuyên truyền cần kế thừa những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thời gian trước và trong thời điểm diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục tập trung tuyên truyền toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, nhanh nhạy, phong phú, sinh động về thành công của Đại hội XIII của Đảng, về những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; nhận diện đầy đủ những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới; chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm lấy “xây làm chính”, “lấy đẹp dẹp xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội tới cán bộ, đảng viên, người lao động; góp phần củng cố niềm tin vững chắc, tạo sự đồng thuận thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

2. Các cấp ủy đảng chỉ đạo tổ chức đảng ở cơ sở căn cứ vào Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến qua các hình thức sinh hoạt phù hợp, các hoạt động tập thể; chỉ đạo các tạp chí, bản tin nội bộ của đơn vị, doanh nghiệp tuyên truyền, phổ biến những nội dung cốt lõi và mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

3. Các tạp chí, bản tin nội bộ của đơn vị, doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch, có chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người lao động về những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

4. Khuyến khích tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào các sáng tác, biểu diễn nghệ thuật với các hình thức thích hợp, hiệu quả, có sức thuyết phục.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ cấp ủy các cấp chủ trì và chịu trách nhiệm đối với việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối: hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt; việc xây dựng và thực hiện chương trình hành động; báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

3. Văn phòng và các ban, đơn vị Đảng ủy Khối: thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Các đảng ủy trực thuộc:

- Căn cứ kế hoạch của Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch của cấp ủy nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Khi tổ chức Hội nghị, đề nghị các đảng ủy bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công an toàn, bảo mật thông tin; không tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp trên mạng xã hội.

- Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương hành động của cấp ủy; báo cáo kết quả học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch hành động của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 01/7/2021.

­- Chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho các đoàn viên chưa được tham gia các hội nghị học tập, quán triệt do cấp ủy tổ chức bằng các hình thức phù hợp.

Trên đây là Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, yêu cầu các đảng ủy trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

.
Các bài viết khác:
.
.
.