.
.

Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

Thứ Hai, 08/02/2021|17:47

Từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch Covid - 19 và thiên tai, bão lũ đã ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt đời sống xã hội của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam đã vượt qua những khó khăn, thách thức và đạt được kết quả quan trọng. Ngày 29/01/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 171 - HD/BTGTƯ về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.

Toàn văn Hướng dẫn số 171-HD/BTGTW xem tại đây.

.
Các bài viết khác:
.
.
.