.
.

Hướng dẫn số 01 – HD/BTGĐUK, ngày 28/12/2020 về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

Chủ Nhật, 03/01/2021|09:35

Thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, ngày 28/12/2020, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 01 – HD/BTGĐUK về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021.

Toàn văn Hướng dẫn xem tại đây

 

.
.
.
.