.
.

Tổ chức, học tập, quán triệt, triển khai một số kết luận, chỉ thị của Trung ương trong lĩnh vực tuyên giáo

Thứ Hai, 14/12/2020|15:32

Căn cứ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 07/12/2020, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Công văn số 54-CV/ĐUK, đề nghị các đảng ủy trực thuộc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện một số kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lĩnh vực tuyên giáo.

Nội dung Công văn xem tại đây

Một số văn bản của Trung ương:

Chỉ thị số 44-CT/TW

Thông báo Kết luận số 173-TB/TW.

Kết luận số 76 - KL/TW.

Kết luận số 80-KL/TW.

.
.
.
.