.
.

Kết luận số 93-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW

Thứ Ba, 08/12/2020|15:01

Ngày 20/11/2020, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 93-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Toàn văn Kết luận số 93-KL/TW xem tại đây

.
.
.
.