.
.

Khẳng định vai trò chủ đạo của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong lĩnh vực bưu chính quốc gia

Thứ Năm, 25/06/2015|11:42

Trong các ngày 23 - 24/6/2015, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tham dự Đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối; đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương, cùng 200 đại biểu đại diện cho 870 đảng viên tại 24 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu tại Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng ủy Tổng Công ty đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm cũng như mục tiêu chiến lược phát triển của cả giai đoạn. Nét nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, đó là Tổng công ty không chỉ hoàn thành nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn nhà nước mà còn hoàn thành mục tiêu về cân bằng thu chi trong điều kiện không còn trợ cấp công ích của Nhà nước. Kết thúc năm 2014, năm đầu tiên hoạt động trong điều kiện không còn trợ cấp công ích của Nhà nước, Tổng công ty đạt lợi nhuận xấp xỉ 100 tỷ đồng. Năng suất lao động cũng được nâng lên đạt 85 triệu đồng/người/năm, tăng bình quân 7%/năm. 

Đồng chíTrương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Đại hội.

Doanh thu phát sinh toàn Tổng Công ty liên tục tăng trưởng qua từng năm. Năm 2015, dự kiến doanh thu phát sinh toàn Tổng Công ty đạt gần 9.000 tỷ đồng. Trong lĩnh vực Bưu chính, mạng lưới phục vụ tiếp tục được duy trì ổn định, khai thác tối đa lợi thế rộng khắp để phát triển kinh doanh, đồng thời đảm bảo cung ứng dịch vụ bưu chính công ích cho xã hội. Năm 2010, doanh thu lĩnh vực bưu chính đạt 1.600 tỷ, đến năm 2015, dự kiến doanh thu đạt gần 4.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 18%/năm.

Về tỷ trọng doanh thu, năm 2010 lĩnh vực bưu chính chỉ chiếm 22,8% trong tổng doanh thu phát sinh của Tổng Công ty, đến năm 2015 dự kiến tăng lên 45,7%, trở thành lĩnh vực kinh doanh chủ đạo. Ngoài ra, nếu tính cả dịch vụ chuyển phát nhanh, Bưu điện Việt Nam đang chiếm 42% thị phần thị trường bưu chính, chuyển phát trên toàn quốc, các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ đều đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích.

Với lĩnh vực tài chính bưu chính, các dịch vụ tiếp tục phát triển nhanh, tăng trưởng bình quân 23%/năm. Nhiều dịch vụ mới được bổ sung. Các dịch vụ hành chính công, đại lý ngân hàng, thu hộ, chi hộ, chi trả bảo hiềm xã hội đã góp phần mang lại nguồn thu ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động toàn mạng lưới, góp phần nâng cao vị thế của Bưu điện Việt Nam. Đến năm 2015, doanh thu lĩnh vực tài chính bưu chính đạt 1.500 tỷ đồng, trở thành trụ cột vững chắc thứ hai trong định hướng chiến lược phát triển của Tổng Công ty. Lũy kế toàn giai đoạn, lĩnh vực này mang lại gần 6.000 tỷ đồng doanh thu. Đối với lĩnh vực kinh doanh, phân phối truyền thông từ cuối năm 2014 bước đầu được tổ chức lại, phát triển thêm nhiều dịch vụ mới, dự kiến năm 2015 đạt 3.000 tỷ đồng doanh thu.

Tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng và công tác an sinh xã hội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động thêm 2 điểm Bưu điện - Văn hóa tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. 5 năm qua, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng công ty đã quyên góp, ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội với số tiền gần 100 tỷ đồng.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội.

Trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, cùng với việc khẩn trương kiện toàn về tổ chức theo mô hình mới, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung xây dựng và kịp thời ban hành các văn bản phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, văn bản hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối đến các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc được Đảng ủy Tổng công ty lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và đạt kết quả cao. Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, bám sát mục tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm và nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt của tổ chức đảng. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo xây dựng chương trình và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiên nay” được đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ Tổng công ty đã kết nạp được 189 đảng viên mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ 2010 – 2015.  Hoan nghênh tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu trong việc thảo luận, làm rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục đối với những hạn chế, tồn tại đã được nêu trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới Đảng ủy Tổng công ty cần tập trung lãnh đạo xây dựng, rà soát, bổ sung hoàn chỉnh chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 -2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm của Tổng công ty; tiếp tục cải tiến và phát triển dịch vụ, mở rộng thị phần, hợp tác với các đối tác chiến lược tạo dựng chuỗi liên kết cung ứng sản phẩm dịch vụ nhằm phát huy hiệu quả mạng lưới, nâng cao năng suất lao động, đổi mới phân phối thu nhập theo hướng gắn với kết quả công việc của người lao động, tạo động lực tăng năng suất lao động. Duy trì và phát triển mạng lưới Bưu chính công cộng, bảo đảm các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ Bưu chính công ích theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ Bưu chính công ích”. Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp phù hợp với cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế. Làm tốt công tác cán bộ từ khâu đánh giá quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng; về thực hiện chính sách với đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp cần phải đồng bộ với cán bộ chuyên trách công tác đảng, đoàn thể. Tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao. Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo, quản lý có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ có tiềm năng, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

Đồng tình với ý kiến của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được Nhà nước, Bộ TT&TT giao và Nghị quyết Đại hội đề ra. Tổ chức nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm phát triển của Bưu chính các nước tiên tiến để áp dụng vào tổ chức sản xuất, thiết kế các sản phẩm, dịch vụ, tổ chức công tác kinh doanh tại Tổng Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng đòi hỏi của thị trường. Qua đó khẳng định vị thế của Tổng công ty trên thị trường với vị trí là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bưu chính của Việt Nam.

Đại hội đã bầu  Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 29 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty gồm 9 đồng chí; bầu Bí thư, hai phó bí thư; Bầu 5 đồng chí đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thanh Tùng

.
.
.
.