.
.

Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Thứ Tư, 09/09/2020|18:56

Trong 2 ngày (7-8/9/2020), tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bộ Giao thông Vận tải; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và thành viên Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội số 4 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho biết, trong 5 năm qua, tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới và khu vực chuyển biến nhanh, phức tạp; đặc biệt, năm nay dịch bệnh Covid-19 đã tác động sâu rộng đến nền kinh tế nước ta, ảnh hưởng tiêu cực, trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương, trong đó, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là một trong những đơn vị trong Khối chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, 5 năm qua, Đảng bộ Tổng Công ty đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lãnh đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đảng bộ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác xây dựng Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại doanh nghiệp nhà nước, đồng thời, luôn thể hiện sự tích cực, trách nhiệm trong phối hợp tổ chức các nhiệm vụ chung của Đảng bộ Khối. Triển khai có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Tổng Công ty. Chú trọng đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp ủy trong Đảng bộ. Tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động.

Quan tâm chỉ đạo và thực hiện nghiêm quy định của Đảng và của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là các quy định về công tác cán bộ nhằm bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng trong Tổng Công ty; đồng thời chủ động triển khai sắp xếp, cơ cấu lại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty để phù hợp với mô hình tổ chức của Tổng Công ty. Thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ theo quy định của Đảng. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ; chăm lo công tác phát triển đảng viên mới, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về công tác kết nạp đảng (kết nạp được 2.158 đảng viên/chỉ tiêu 2.000 đảng viên); chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ có chuyển biến tích cực.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần tích cực vào công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Không ngừng chăm lo củng cố, kiện toàn và xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở; triển khai có hiệu quả các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã có nhiều nỗ lực, đổi mới phương thức kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm mang lại sự an toàn, thuận tiện cho khách hàng và xã hội. Chủ động, tích cực trong đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ kinh doanh vận tải để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông đường sắt đã giảm cả 3 tiêu chí (số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương); tập trung siết chặt kỷ cương, kỷ luật; củng cố và đẩy mạnh phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và các cơ quan truyền thông trong đảm bảo an toàn giao thông đường sắt. Đầu tư các dự án áp dụng công nghệ mới, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD, tăng khả năng vận tải đường sắt và đảm bảo an toàn vận tải. Công tác tái cơ cấu, sắp xếp cổ phần hoá doanh nghiệp cơ bản bảo đảm yêu cầu về tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ. Đảm bảo việc làm, thu nhập cho trên 2 vạn người lao động, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và các mặt hoạt động khác của doanh nghiệp.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn, phát triển Tổng công ty bền vững, từng bước hiện đại. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu do chủ sở hữu giao, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; đảm bảo đủ việc làm, nâng cao đời sống người lao động”; phấn đấu hàng năm Đảng bộ Tổng công ty đạt 70% tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 70% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; cả nhiệm kỳ kết nạp 1.250 đảng viên mới, 100% cơ sở đảng phát triển được đảng viên; 100% đơn vị, doanh nghiệp xây dựng được bộ tiêu chí văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, tuy đạt được những kết quả tích cực, song cũng cần thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng mức những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua như đã nêu rất cụ thể trong Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kiểm điểm của BCH Đảng bộ trình Đại hội cũng như các ý kiến tham luận của các đại biểu tại Đại hội; nhất là trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, còn một số chỉ tiêu chủ yếu không đạt theo Nghị quyết đề ra.

Đồng chí Vũ Anh Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam báo cáo chính trị tại Đại hội.
Đồng chí Vũ Anh Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam báo cáo chính trị tại Đại hội.

Đồng chí đánh giá cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc của Đảng bộ Tổng công ty và đề nghị các đại biểu tham dự đại hội phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, phân tích, làm rõ các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó tìm ra giải pháp khắc phục nhằm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Đồng chí Hoàng Giang đề nghị, trong những năm tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đối với ngành vận tải nói chung và ngành đường sắt nói riêng, dịch bệnh Covid-19 là biến cố lớn trên toàn cầu, làm suy giảm thị trường vận tải, yêu cầu đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tổng Công ty trong nhiệm kỳ tới hết sức quan trọng nhằm vượt qua những khó khăn, thách thức trong giai đoạn mới.

Vì vậy, Đảng ủy Tổng công ty cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, xem đây là nhiệm vụ then chốt. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng bộ. Chăm lo công tác phát triển Đảng, trong đó quan tâm đến công tác phát triển đảng là đoàn viên, thanh niên ưu tú. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng văn hóa Tổng Công ty.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Đồng chí lưu ý mỗi cán bộ, đảng viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, nhất là cán bộ chủ chốt cần có tư duy đổi mới sáng tạo, đoàn kết thống nhất; đồng thời luôn thực hiện tốt các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong toàn Đảng bộ; tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phân tích, đánh giá và dự báo thị trường; tập trung các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc về thu hút nguồn vốn đầu tư vào Đường sắt theo hình thức xã hội hóa; nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, dịch vụ vận tải; công tác phối hợp với các địa phương trong việc đảm bảo an toàn giao thông đường sắt bền vững. Phát hiện, tổng hợp và đề xuất tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.

Tại Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 35 đồng chí; bầu 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ Tổng công ty đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ gồm 8 đồng chí.

P.V

.
.
.
.