.
.

Đảng bộ Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

Tích cực học tập và lao động sản xuất theo gương Bác

Thứ Sáu, 07/05/2021|08:35

Những câu chuyện, bài học của Bác đã tạo động lực cho CBCNV phát huy khả năng lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, sáng chế; thực hành tiết kiệm; góp phần không nhỏ trong việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tối ưu hóa định biên lao động giúp nâng cao hiệu quả sản xuất của đơn vị.

Đảng ủy Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan là đơn vị luôn kịp thời triển khai, phổ biến, quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng chi bộ, đoàn thể trực thuộc cũng như mỗi đảng viên và quần chúng bằng nhiều hình thức như phát tài liệu học tập, đĩa DVD sinh hoạt chuyên đề đến các chi bộ; gửi email hướng dẫn cụ thể hóa các công việc cần làm; treo các khẩu hiệu tuyên truyền trong khuôn viên của Xí nghiệp. Đồng thời, tham gia đầy đủ các hội nghị học tập do Đảng ủy Vietsovpetro tổ chức theo số lượng được phân bổ; các cán bộ, đảng viên không có điều kiện học đều được cung cấp đầy đủ đĩa hình, tài liệu, đảm bảo tất cả mọi người đều có điều kiện học tập, nghiên cứu.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan đã tổ chức 20 hội nghị sinh hoạt khoa học công nghệ. Đảng ủy Xí nghiệp đã phối hợp với Công đoàn Xí nghiệp tổ chức 05 đợt sinh hoạt chuyên đề bằng hình thức tổ chức cuộc thi leo núi, hội thao để cán bộ, đảng viên hưởng ứng, học tập tinh thần thể dục thể thao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 04 đợt sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu về các di tích lịch sử của đất nước gắn với thân thế, sự nghiệp của Người.

Đảng ủy Xí nghiệp xác định việc đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05 là một nội dung quan trọng, vì vậy, công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện Chỉ thị 05 được gắn liền với quá trình thực hiện cam kết rèn luyện phấn đấu hằng năm của từng đảng viên; cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những nhiệm vụ hằng ngày và là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang phát huy hiệu quả rất lớn. Góp phần xây dựng Đảng bộ Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan vững mạnh, đảm bảo vai trò lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là đã tác động làm chuyển biến tích cực cách thức tổ chức học tập, triển khai thực hiện nghị quyết và các quy định mới của đảng, nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ,...

Hầu hết cán bộ đảng viên đều ý thức rõ nhiệm vụ xây dựng, củng cố, giữ vững khối đoàn kết, thống nhất ý chí hành động của Đảng bộ; từ đó, các cấp ủy lãnh đạo các tập thể, cán bộ, đảng viên và người lao động hướng về mục tiêu chung, kiên trì thực hiện các nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ lần thứ XII đã đề ra; phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao. Ý thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong nhận diện, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nâng cao; các cấp ủy, cá nhân người đứng đầu đã nhận thức rõ hơn tầm quan trọng và thực hiện tốt trách nhiệm giữ gìn, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Tạo niềm tin, động lực, quyết tâm để vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong giai đoạn giá dầu giảm sâu và dịch Covid-19 tác động mạnh đến tình hình phát triển chung của Vietsovpetro.

Trong giai 2016 - 2020, nhằm giảm khó khăn về ngân sách cho đầu tư thiết bị mới cũng như trong mua sắm vật tư thay thế; các hoạt động sáng kiến, sáng chế được Xí nghiệp đặc biệt quan tâm nhằm phát huy tối đa hiệu quả của thiết bị hiện có cũng như tận dụng các vật tư có sẵn. Kết quả, tổng số sáng kiến, sáng chế được Vietsovpetro công nhận là 60 với 419 lượt CBCNV tham gia.

Để tiếp tục đạt được hiệu quả cao trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, Đảng bộ Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan xác định các nhiệm vụ cần thực hiện trong đó, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc cán bộ, đảng viên học tập và tiếp tục thực hiện các nội dung học tập và làm theo Bác, bám sát các văn bản triển khai của Đảng ủy cấp trên.

Quan tâm giải quyết những vấn đề hạn chế còn tồn tại, những vấn đề nổi cộm, bức xúc để tập trung xử lý, giải quyết triệt để và có hiệu quả.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của chi bộ, tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên để phát huy ưu điểm, chủ động đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần NQTW4 khóa XII và các hành vi vi phạm pháp luật, các quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Quán triệt đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ cá nhân được giao trên cơ sở Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bản thân hằng năm; chủ động nghiên cứu các nội dung học tập và làm theo Bác để cập nhật lập kế hoạch, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu sát với nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trực thuộc tăng cường tính chủ động trong chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt và thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu của Chỉ thị, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể cấp trên. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương điển hình, người tốt, việc tốt của đơn vị, đoàn thể trong việc thực hiện Chỉ thị. 

P.V

.
.
.
.