.
.

Đảng ủy Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng thiết thực, hiệu quả

Thứ Sáu, 22/07/2016|11:13

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 8/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch 05-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về học tập, quán triệt, truyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày 21/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II cho hơn 230 cán bộ, đảng viên bằng hình thức trực tuyến tại 6 điểm cầu.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đào Quốc Tính - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc BHTGVN nhấn mạnh: Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII; đồng thời, vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và văn kiện Đại hội XII của Đảng vào việc xây dựng chương trình hành động của tập thể và cá nhân.

Việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần này cũng là điều kiện để các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai tuyên truyền sâu rộng hơn trong toàn Đảng bộ BHTGVN, góp phần đưa Nghị quyết và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

đồng chí Đào Quốc Tính - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc BHTGVN phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Đào Quốc Tính - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc BHTGVN phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí cũng đề nghị, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt được thực hiện với tinh thần đổi mới (cả về nội dung và hình thức), nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Trong quá trình học tập, quán triệt Nghị quyết, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cần bám sát mục đích, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối DNTW và Đảng ủy BHTGVN; qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đường lối, chủ trương của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt 3 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Đồng chí Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Hội nghị cũng đã triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHTGVN và giới thiệu dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Trên cơ sở nội dung chuyên đề được giới thiệu, Hội nghị dành thời gian thảo luận, trao đổi; các ý kiến tập trung đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị, nhằm thống nhất cao về ý chí, hành động trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và hoàn thành các mục tiêu do Đại hội XII của Đảng đề ra.

P.V

.
.
.
.