.
.

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới

Chủ Nhật, 27/10/2019|19:14

Ngày 3/9/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

Để thực hiện Chỉ thị có hiệu quả, thiết thực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có văn bản số 2010-CV/ĐUK, ngày 18/10/2019, yêu cầu các đảng ủy trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

1- Tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư đến cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên, người lao động; tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin, tạp chí của doanh nghiệp, đơn vị trong Khối.

2- Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả Chỉ thị này và gửi về Đảng ủy Khối (qua Ban Dân vận) trước ngày 30/11/2019.

3- Lãnh đạo doanh nghiệp coi trọng việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; thực hiện nghiêm túc pháp luật về lao động, nhất là về bảo hiểm, tiền lương, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, tranh chấp trong lao động; quan tâm, chú trọng đối thoại với người lao động đảm bảo thực chất, tránh hình thức.

4- Chỉ đạo công đoàn chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế phối hợp; đổi mới nội dùng, phương thức hoạt động; làm tốt chức năng đại diện trong đối thoại, thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động./.

TCĐT

 

.
.
.
.