.
.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ Tư, 12/05/2021|10:36

Ngày 11/5/2021, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Công văn số 76-CV/BTGĐUK về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nội dung Công văn như sau:

Nhằm góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành hiện thực cuộc sống; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 07-KH/ĐUK, ngày 24/3/2021 của Đảng ủy Khối về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề nghị các đảng ủy trực thuộc chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

(1) Tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền sau Đại hội XIII của Đảng phù hợp với tình hình, đặc điểm, điều kiện của doanh nghiệp, đơn vị. Tăng cường công tác tuyên truyền về tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của doanh nghiệp nhà nước. Chủ động ngăn chặn, phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

(2) Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo nội dung Hướng dẫn số169 - HD/BTGTW, ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

(3) Chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và người lao động liên quan đến các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước để chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp, mới nảy sinh và báo cáo theo quy định.

(4) Tổ chức phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ngay từ năm đầu nhiệm kỳ.

Nội dung, thời gian tuyên truyền cụ thể thực hiện theo Kế hoạch số 26-KH/BTGTW, ngày 05/5/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được đăng tải trên Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (doanhnghieptrunguong.vn, mục Văn bản - Chính sách mới).

Đề nghị các đồng chí chỉ đạo, tổ chức thực hiện bằng các hình thức phong phú, sinh động, toàn diện, đồng bộ, nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và người lao động./.

TCĐT ĐUK DNTW

.
.
.
.