.
.

Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương về đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ Ba, 11/05/2021|11:31

Ngày 05/5/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 26-KH/BTGTW về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Toàn văn Kế hoạch như sau:

 

.
.
.
.