.
.

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2021)

Thứ Năm, 08/04/2021|17:15

Ngày 5/4, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021). Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối DNTW trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn. 

* Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động.

Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Nghị định số 111/2018/NĐ-CP, ngày 31/8/2018 quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương; Kết luận số 237-TB/TW ngày 11/11/2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Làm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nhận thức đầy đủ, sâu sắc về truyền thống lịch sử, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5, quá trình xây dựng và trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam; qua đó khẳng định vị trí, vai trò, đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân, đặc biệt là cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam; cổ vũ, phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ CNVCLĐ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền kỷ niệm phải bảo đảm đúng định hướng, thiết thực, hiệu quả, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo sự ủng hộ, phối hợp của các ban, ngành, chính quyền và cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp cùng chăm lo xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

- Các hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 được tổ chức đồng bộ tại các cấp, các ngành gắn với Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021; bảo đảm an toàn, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền lịch sử, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động 1/5 với phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn Việt Nam; quan điểm, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam.

2. Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Lao động 1/5 tại Việt Nam; ý nghĩa của sự kiện 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 56 ngày 29/4/1946 quy định người lao động được nghỉ làm việc có hưởng lương và bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lễ mít tinh ngày 1/5/1946.

3. Tuyên truyền quá trình ra đời và chặng đường lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

4. Tuyên truyền vị trí, chức năng, nhiệm vụ, đóng góp của Công đoàn Việt Nam - tổ chức chính trị, xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

5. Tuyên truyền các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hưởng ứng An toàn, vệ sinh lao động tại các cấp Công đoàn năm 2021; tuyên truyền kết quả của Chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển của đội ngũ CNVCLĐ cả nước do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

III. HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN

1. Trung ương

- Tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong chương trình sáng kiến vượt khó, phát triển: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì tổ chức (thời gian dự kiến cuối tháng 4/2021) tại Thủ đô Hà Nội, mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự.

- Xây dựng và phát sóng phóng sự “Giai cấp công nhân Việt Nam trưởng thành cùng đất nước”, khẳng định những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử của cách mạng Việt Nam: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

2. Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm như:

- Tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, hội thi tìm hiểu, giáo dục truyền thống với quy mô phù hợp, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Chỉ đạo, phối hợp tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức; lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ưu tú giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, ngày hội cho đoàn viên, công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Chỉ đạo, phối hợp với tổ chức Công đoàn của ngành, địa phương triển khai hiệu quả các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm; chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biên soạn, phát hành đề cương tuyên truyền kỷ niệm.

2. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày quốc tế Lao động 1/5 gắn với Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 tại ngành và địa phương; có những hình thức cụ thể nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ.

3. Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm thiết thực, hiệu quả; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp.

4. Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện trực quan, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng, nhất là ở những khu công nghiệp, khu chế xuất nơi có đông công nhân, lao động.

5. Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng, phát sóng phim tài liệu vào khung giờ phù hợp; phát trailer tuyên truyền về Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh Lao động năm 2021; truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong chương trình sáng kiến, vượt khó, phát triển.

6. Các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 tại các cấp, các ngành, doanh nghiệp.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 135 Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2021)

2. Tinh thần Ngày Quốc tế Lao động (1/5) bất diệt!

3. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

4. Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!

5. Công đoàn đồng hành vì sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động!

6. Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước!

7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

 

.
.
.
.