.
.
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối tại Công văn số 114-CV/ĐUK, ngày 05/2/2021 về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 và chăm lo, tổ chức đón Tết Nguyên đán 2021, ngày 08/01/2021, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 40 - CV/BTGĐUK "Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021".
.
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam: Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng tăng trưởng
Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐUTĐ về lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của VRG giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 với mục tiêu Góp phần thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp-nông thôn-nông dân; Đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 10%/năm, tạo thêm 50.000-70.000 việc làm mới; Đạt 500.000 ha cao su vào năm 2015; Chú trọng phát triển lĩnh vực công nghiệp cao su...
.
Văn bản số 49/HĐQT-BKS ngày 10 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội về việc thực hiện công tác kiểm tra giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị
.
.
.
.
.
.