.
.

Đảng ủy Tập đoàn CN Cao su Việt Nam quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)

Thứ Tư, 03/09/2014|16:03

Vừa qua, Đảng ủy Tập đoàn CN Cao su Việt Nam (VRG) đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH TW Đảng (khóa XI) tới 300 đảng viên các đơn vị trong Đảng bộ VRG trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.

GS.TS Hoàng Chí Bảo - Ủy viên Hội đồng lý luận TW trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết TW 9 (khóa XI)
GS.TS Hoàng Chí Bảo - Ủy viên Hội đồng lý luận TW trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết TW 9 (khóa XI)

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo - Ủy viên Hội đồng lý luận TW trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết TW 9 (khóa XI) bao gồm: Nghị quyết “Xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; Tình hình thời sự quốc tế và trong nước trong thời gian vừa qua.

Hội nghị đã giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản các Nghị quyết và Kết luận đã được thông qua tại Hội nghị TW 9 (khóa XI), đặc biệt tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh nơi làm việc, nơi cư trú.

Nguyễn Hồng
 

.
.
.
.