.
.

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng chính trị

Thứ Tư, 14/11/2018|17:38

Trong những năm qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương luôn quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, đảng viên trong Khối trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối luôn xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu của tổ chức đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên nên đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú tham gia. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản đã gắn với công tác quy hoạch, sử dụng, đề bạt cán bộ, đánh giá, phân loại đảng viên và tổ chức đảng hằng năm.
 
Mười năm qua (2008-2018), tuy không được thành lập các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện nhưng đảng ủy cấp trên cơ sở các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối quan tâm thực hiện công tác bồi dưỡng lý luận chính trị đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản đáp ứng yêu cầu về công tác bồi dưỡng chính trị đối với các đối tượng theo phân cấp quản lý theo quy định của Đảng.
 
Với đặc thù Đảng bộ Khối không có trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, không tổ chức bộ máy chuyên trách làm công tác bồi dưỡng chính trị. Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và văn phòng các đảng ủy trực thuộc được giao nhiệm vụ trực tiếp tham mưu và triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng lý luận chính trị hằng năm sau khi đã được phê duyệt.
 
Các đảng ủy trực thuộc ban hành Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cụ thể, phù hợp với điều kiện hoạt động của từng đơn vị. Công tác tổ chức lớp học được tổ chức chặt chẽ, nền nếp từ khâu thông báo tổ chức lớp học, triệu tập học viên đúng đối tượng, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho lớp học, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả học tập. Đại diện đảng ủy trực thuộc tham dự chỉ đạo khai giảng, bế giảng các khóa học.
Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Lê Văn Châu phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp
Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Lê Văn Châu phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp
Một số đơn vị như Đảng ủy Tổng công ty Thép – CTCP đã chủ động ký quy chế phối hợp hoạt động với nhiều cấp ủy địa phương nơi có đơn vị thành viên của tổng công ty hoạt động, trong đó có nội dung phối hợp về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú và đảng viên.
 
Ngoài một số đơn vị tổ chức lớp tại trường đào tạo như: Đảng ủy Ngân hàng Công thương Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam; hầu hết các lớp học sử dụng các hội trường và cơ sở vật chất của các đơn vị, hiện đại và thuận tiện. Tài liệu tham khảo, tài liệu giảng dạy được ban tổ chức lớp học đặt mua, bổ sung kịp thời theo yêu cầu thực tế của lớp học. Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn về công tác lý luận chính trị được thực hiện lồng ghép với nội dung các mặt công tác xây dựng Đảng.
 
Đội ngũ giảng viên các lớp bồi dưỡng được tổ chức tại các đảng ủy trực thuộc đa dạng về nguồn và đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, chất lượng giảng dạy. Trong đó, đội ngũ giảng viên, báo cáo viên chủ yếu thuộc một số cơ sở đào tạo lý luận chính trị như: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Chính trị Khu vực 1; các ban Đảng Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương...; lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc, đây là đội ngũ cán bộ tâm huyết, bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm phong phú và chuyên môn phù hợp tham gia đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng theo phân cấp đối với các đảng ủy trực thuộc trong Đảng bộ Khối.
Trong 10 năm qua, các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức 687 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 79.184 quần chúng ưu tú; 495 lớp bồi dưỡng đảng viên dự bị cho 46.734 học viên; 28 lớp nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở được tổ chức cho 1.644 đồng chí; 32 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo lĩnh vực lý luận cho 6.101 học viên.
 
Đảng ủy cũng đã tổ chức 1.319 lớp nghiên cứu, triển khai nghị quyết của Đảng cho 501.330 đảng viên; 2.486 lớp bồi dưỡng các chương trình chuyên đề.
 
Tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, báo cáo viên, giảng viên các trong Đảng bộ Khối đều có ý thức kết hợp giữa phương pháp đào tạo truyền thống và phương pháp đào tạo hiện đại nhằm thực hiện tốt mục tiêu đào tạo cả về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Hầu hết các giờ giảng đều được chuẩn bị giáo án điện tử và sử dụng máy chiếu khi giảng bài. Một số lớp học sử dụng hiệu quả phương pháp thảo luận nhóm đã tạo được hứng thú cho học viên, phát huy được kiến thức của người học, đồng thời giúp họ hiểu sâu, nắm chắc nội dung bài học. Một số đơn vị có hệ thống trang thiết bị hiện đại đã tiến hành học tập trực tuyến để tiết giảm chi phí và thời gian như: Đảng ủy Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn bưu chính Viễn thông Việt Nam...
 
Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên được tiến hành theo hướng viết bài thu hoạch mở rộng và liên hệ thực tiễn nhằm phát huy tính sáng tạo và nâng cao kiến thức thực tiễn. Kết quả kiểm tra hầu hết được xếp loại khá.
Lễ khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị
Lễ khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị
Đồng chí Chu Đình Động, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối khẳng định, 10 năm qua, tuy không thành lập các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện nhưng đảng ủy cấp trên cơ sở các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối luôn quan tâm thực hiện công tác bồi dưỡng chính trị đối với các đối tượng theo phân cấp quản lý theo quy định của Đảng. Cán bộ, đảng viên được trang bị đầy đủ, toàn diện hơn, có sự hiểu biết sâu sắc hơn tri thức lý luận chính trị; nâng cao bản lĩnh chính trị; củng cố, tăng cường niềm tin vào tương lai dân tộc, của cách mạng. Công tác bồi dưỡng chính trị cũng đã góp phần bổ sung kiến thức, tư duy chính trị phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và phát triển đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối.
 
Đồng chí Chu Đình Động cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã đề ra nhiệm vụ số 1 của công tác xây dựng Đảng là: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu và vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp”.
 
Nghị quyết cũng yêu cầu: “Tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ công tác đảng. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, mở rộng cộng tác viên có kinh nghiệm thực tiễn sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng tham gia giảng dạy. Nội dung chương trình bồi dưỡng vừa sâu sắc về lý luận, vừa sát với thực tiễn tại cơ sở. Chú trọng tuyển chọn, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức sâu rộng, tinh thông nghiệp vụ, có tính thuyết phục cao, chủ động công tác ở cơ sở...”.
 
Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối tiếp tục bám sát những yêu cầu của Nghị quyết, tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, đảng viên trong Khối theo hướng đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, đẩy mạnh quá trình tự nghiên cứu, trao đổi và viết thu hoạch cho các học viên./.
 
Hiền Nguyễn (Theo ĐCSVN)
 
.
.
.
.