.
.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương: Chủ động thực hiện hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TƯ về công tác dân vận

Thứ Sáu, 05/10/2018|18:40

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" (gọi tắt là Nghị quyết 25) đã có tác động mạnh mẽ, làm chuyển biến nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW).

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị "Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở"

Tạo sự chuyển biến rõ rệt trong toàn Đảng bộ Khối

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối DNTW và các đảng ủy trực thuộc có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng (gọi chung là các doanh nghiệp, đơn vị) trong Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, trong đó có công tác dân vận, tạo động lực để các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối tiếp tục phát triển, ổn định và khẳng định vai trò nòng cốt trong kinh tế Nhà nước, là công cụ vật chất quan trọng để Đảng và Nhà nước điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh; đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 1 triệu người lao động. Các tổ chức chính trị- xã hội trong doanh nghiệp, đơn vị luôn đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động (gọi chung là người lao động), luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực thi chính sách pháp luật của Nhà nước, yên tâm lao động, sản xuất kinh doanh và đạt kết quả bước đầu trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp.

Sau 5 năm triển khai, các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã quán triệt, thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành đồng bộ hệ thống văn bản để triển khai thực hiện Nghị quyết. Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối, 35/35 đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, tổ chức 103 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt nội dung của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ. Qua các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết đã giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ Khối có nhận thức sâu sắc hơn về vai trò và nội dung đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, góp phần tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, hành động của người lao động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết 25 đã đề ra.

Đảng ủy Khối đã ban hành 04 chỉ thị, 01 kết luận, 03 quy chế, 01 quy định và nhiều văn bản về lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong tình hình mới; chỉ đạo các cấp ủy quan tâm đổi mới công tác dân vận, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả nguyện vọng chính đáng của công nhân viên chức và người lao động; củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong doanh nghiệp, đơn vị . Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng định hướng chính trị, đúng pháp luật và có hiệu quả; phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong việc kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động.

Lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tổ chức quán triệt, cụ thể hóa Chỉ thị 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC ở cơ sở), Nghị định số 60-NĐ/CP, ngày 19/6/2013 của Chính phủ về thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc đến các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của người lao động, thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động và chủ đầu tư. Hằng năm, lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc tổ chức Hội nghị người lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định, công khai, minh bạch tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận. Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tăng cường vai trò chủ động của người đứng đầu, phát huy dân chủ trong doanh nghiệp, đơn vị.

Mặc dù sản xuất và kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, song các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối luôn đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo, đến nay 26/32 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã thực hiện hỗ trợ gần 10.000 tỷ đồng, hỗ trợ cho 54/62 huyện nghèo của cả nước. Hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn cả nước, giai đoạn 2013-2017 các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đã hỗ trợ gần 20.000 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, trong đó tập trung vào phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, hỗ trợ hộ nghèo, đào tạo dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe cho người lao động; trong Khối không xảy ra tình trạng đình công, lãn công, tranh chấp lao động, khiếu kiện phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương nơi đơn vị có trụ sở làm việc.

Đổi mới phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác dân vận

Thực hiện mục tiêu, quan điểm của Nghị quyết 25, Đảng ủy Khối luôn tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác dân vận trong tình hình mới, củng cố vững chắc lòng tin của cán bộ, CNVC và người lao động đối với Đảng; tạo sự đồng thuận cao trong doanh nghiệp, đơn vị. Đảng ủy Khối đã đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận và thực hiện QCDC ở cơ sở; chỉ đạo, cụ thể hóa phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ" thành quy chế, quy định để các tổ chức chính trị- xã hội trong doanh nghiệp, đơn vị, cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện công tác dân vận như: Quy chế công tác Dân vận, Quy định về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng phát huy vai trò của người lao động trong đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các cấp ủy đảng trong Khối tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục, phát huy quyền làm chủ của người lao động; các cấp ủy đã quan tâm, chỉ đạo các doanh nghiệp, đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện có kết quả việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành chương trình, kế hoạch hoạt động của đơn vị. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trong Đảng bộ Khối đã có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tổ chức, cán bộ được coi trọng, gắn liền với công tác chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trong đánh giá cán bộ. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ; phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy đảng và đảng viên đã có đổi mới theo hướng khoa học, công khai, dân chủ, sát cơ sở hơn.

Sau 5 năm triển khai Nghị quyết 25, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội triển khai phong trào thi đua “Dân vận  khéo” gắn với phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy các phong trào phát triển mạnh mẽ; công tác dân vận của Đảng đã có nhiều đổi mới, phát huy quyền làm chủ của người lao động, kết hợp hài hòa các lợi ích, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động; các quy chế quy định của doanh nghiệp, đơn vị được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch hơn; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị, đề nghị chính đáng, hợp pháp của người lao động có những chuyển biến tích cực; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên theo hướng gần người lao động, tôn trọng lắng nghe ý kiến của người lao động, có trách nhiệm đấu tranh chống tiêu cực, quan liêu, gây khó khăn đến người lao động.

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 25, nhận thức về vị trí, vai trò công tác dân vận, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được nâng lên. Công tác dân vận của các đảng ủy trực thuộc có chuyển biến tích cực, việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở được mở rộng và chỉ đạo quyết liệt, phát huy quyền làm chủ của người lao động. Việc tổ chức đối thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động được triển khai thực hiện ở các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối. Lãnh đạo doanh nghiệp định kỳ hoặc khi cần thiết tổ chức đối thoại trực tiếp với CNVC và người lao động, nhiều đơn vị cấp cơ sở đã thực hiện được nhiều cuộc đối thoại tại đơn vị mỗi năm, thông qua đó đã giải quyết kịp thời, cơ bản những nguyện vọng chính đáng của người lao động, quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, nhất là điều kiện lao động, học tập, sáng tạo, nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, đảng viên và người lao động.

Qua kết quả việc triển khai Nghị quyết 25 cho thấy, các cấp ủy thuộc Đảng bộ  Khối đã thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động về vị trí, vai trò của công tác dân vận; xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối đối với công tác dân vận trong tình hình mới; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa cán bộ lãnh đạo với người lao động; duy trì và ổn định sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm, thu nhập và thực hiện tốt chính sách xã hội đối với người lao động. Trong Đảng bộ Khối không có hiện tượng đình công, lãn công.

Gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo Bác

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các tổ chức chính trị - xã hội trong Đảng bộ Khối tích cực hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua đạt một số kết quả nổi bật, đã xuất hiện các mô hình điển hình từ phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Điển hình là các phong trào: “năng suất, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và về đích sớm ”, “Bàn tay vàng”, “sáng tạo trẻ ”,“Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, thực hiện  Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tham gia công tác an sinh xã hội và hưởng ứng “Ngày vì người nghèo”,  Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”…Đã có 243 mô hình, 18.830 phong trào thi đua điển hình.

Từ các phong trào thi đua lao động sản xuất, sáng tạo đã có 50.359 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng, tiết kiệm 4.665 tỷ đồng và làm lợi 1.238 tỷ đồng cho đơn vị ; có 908 công trình an sinh xã hội được thực hiện trị giá 944,7 tỷ đồng, xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực, tạo ra phong trào thi đua lao động sáng tạo, khí thế thi đua sôi nổi, có sức lan tỏa, góp phần tích cực vào thúc đẩy và hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị. Trong toàn Khối đã có 10.422 tập thể và 139.454 cá nhân được tuyên dương, khen thưởng từ các phong trào. Từ phong trào thi đua ‘Lao động giỏi”, đã có 2.550 tập thể lao động xuất sắc, có 1.126 sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi gần 50 tỷ đồng tại Tập đoàn CN Cao su; Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt đã khen thưởng 14 tập thể, 12 cá nhân điển hình thực hiện tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân viên…

Lãnh đạo Đoàn thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương, chỉ đạo đoàn các cấp thường xuyên đổi mới, sáng tạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp có sức lan tỏa, hiệu ứng tốt trong tuổi trẻ, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tuổi trẻ cả nước như: tuổi trẻ sáng tạo, thi đua đảm nhận công trình thanh niên; diễn đàn hiến kế vì sự phát triển của doanh nghiệp; phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp. Đoàn thanh niên trong Khối đã đăng ký đảm nhận trên 8.500 công trình, phần việc thanh niên và trên 6.000 đề tài sáng kiến được áp dụng trong sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, các đảng ủy trực thuộc đã chú trọng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang làm tốt công tác phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh khi triển khai các dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; các công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường. Trong đó đặc biệt chú trọng đến các vùng trọng điểm, nhạy cảm như Biển Đông, Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Một số công trình, dự án phục vụ quốc phòng, an ninh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” đã được nghiên cứu, triển khai thực hiện, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội ở các địa phương và bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

P.V

.
.
.
.