.
.

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Ba, 31/07/2018|11:38

Ngày 30/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 13 (mở rộng), đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đến dự có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư phụ trách các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối; các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Đảng bộ Khối do đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trình bày. Báo cáo nêu rõ, trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, bám sát sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018; đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6, 7 (Khóa XII). Tổ chức tổng kết các chỉ thị, nghị quyết theo sự chỉ đạo của Trung ương; triển khai sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6 (Khóa XII); rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ quản lý năm 2018; công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục duy trì có nền nếp, các sai phạm của các tập thể, cá nhân được xử lý kịp thời, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đảng bộ.

Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng duy trì sản xuất kinh doanh tăng trưởng ổn định, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính trong sản xuất kinh doanh của toàn Khối đạt kết quả tốt, tăng cao so với cùng kỳ năm 2017. Tiếp tục đẩy mạnh công tác sắp xếp, thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và các quy chế quản trị nội bộ sau khi sắp xếp; chú trọng đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Quan tâm chia sẻ trách nhiệm cộng đồng thông qua các hoạt động an sinh xã hội, thực hiện tốt Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Trong 6 tháng cuối năm, báo cáo đã nêu 4 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, 5 nhiệm vụ trọng tâm về lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác 6 tháng cuối năm và cả năm 2018.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; dự thảo Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) và nghe báo cáo kết quả kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên ở các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; quán triệt Kết luận số 32-KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Các ý kiến thảo luận đã đi sâu phân tích làm rõ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu trong các nghị quyết để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đổi mới công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội trong toàn Đảng bộ Khối.

Tại Hội nghị, theo quy chế, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo Ban Chấp hành về tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết Ban Chấp hành và các nhiệm vụ theo phân cấp quyền hạn, trách nhiệm trong thời gian giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành. Thực hiện quyền chất vấn và trả lời chất vấn theo các quy định hiện hành của Đảng.

Đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Đảng bộ Khối DNTW
Đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Đảng bộ Khối DNTW.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương biểu dương những kết quả trong 6 tháng đầu năm của Đảng bộ Khối và cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; việc học tập, quán triệt bằng hình thức trực tuyến của một số đơn vị trong Khối còn chưa thực hiện được do hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu.

Để kết quả 6 tháng cuối năm đạt được các chỉ tiêu đã đề ra, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2018; sớm kiện toàn lãnh đạo quản lý chủ chốt tại một số tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối, nhằm tránh ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Các tập thể, cá nhân được phân công, phụ trách tập trung thực hiện với chất lượng cao nhất các báo cáo chuyên đề sẽ được thảo luận và thông qua tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối họp vào tháng 10/2018, như: Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II Đảng bộ Khối DNTW, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Dự thảo văn bản của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về việc đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối trong thời kỳ mới; Báo cáo tổng kết 10 năm công tác nghiên cứu và phản ánh tư tưởng và dư luận xã hội của Đảng ủy Khối (2008 - 2018) và 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/ĐUK, ngày 14/11/2013 về tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm bắt, nghiên cứu, phản ánh tư tưởng và dư luận xã hội; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2018 của Đảng bộ Khối;…

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.
Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Đồng chí yêu cầu, các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu, cũng như hoàn thiện văn bản về các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác cổ phần hóa, thoái vốn, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước; các kiến nghị của tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối với Chính phủ, các bộ, ngành và gửi Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương để tổng hợp báo cáo, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

P.V

.
.
.
.