.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 6/2018

Thứ Năm, 14/06/2018|10:38

Ngày 13/6, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ tháng 6/2018. Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; đại diện các Ban Đảng Trung ương. 

Đồng chí Phạm Viết Thanh
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã cho ý kiến đối với các dự thảo: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 - NQ/TW ngày 02/2/2008 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36 - CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Tờ trình về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 23 - CT/TW ngày 09/2/2018 của Ban Bí thư Khóa XII “về tiếp tục đôi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Các đại biểu dự Hội nghị cũng đã thảo luận, cho ý kiến một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và một số nội dung khác./.

P.V

 

.
.
.
.