.
.

Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2024

Thứ Năm, 04/04/2024|11:21

Ngày 02/4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2024.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối; đồng chí Bùi Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Khối; đồng chí Đặng Đình Bảo, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối.

Đồng chí Phan Công Nam, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phan Công Nam, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy: Quý I/2024, UBKT các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao. UBKT các cấp đã tham mưu cấp ủy cùng cấp tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; ban hành và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của cấp ủy, đã triển khai thực hiện được một số cuộc kiểm tra, giám sát, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát đã được nâng lên; tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành chế độ báo cáo định kỳ về công tác PCTNTC theo chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương.

UBKT các cấp tập trung hướng dẫn, đôn đốc UBKT cấp dưới tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, trọng tâm là tham mưu và xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của cấp ủy, UBKT và các tổ chức đảng. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, quý I/2024, cấp ủy các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 04 đảng viên, UBKT các cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng cấp dưới và 03 đảng viên; chú trọng về chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề của cấp ủy và UBKT; sau kiểm tra, giám sát đã chỉ đạo tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm, vi phạm; xem xét, xử lý và giải quyết tố cáo đối với đảng viên đảm bảo đúng quy định, nguyên tắc, thẩm quyền.

Trong Quý I/2024, cấp ủy các cấp đã tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; ban hành Nghị quyết công tác năm 2024, trong đó có nội dung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; ban hành chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2024 phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tiễn đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Các cấp uỷ tiếp tục lãnh đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát; phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn thực hiện giám sát thường xuyên; chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp công tác, trong đó, có nội dung phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; định kỳ nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo hoạt động của UBKT cùng cấp; chuẩn y, kiện toàn UBKT các đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025, quy hoạch UBKT, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối đã tiến hành kiểm tra 59 tổ chức đảng (tăng 22 tổ chức đảng so với cùng kỳ), trong đó: cấp trên cơ sở kiểm tra 04 tổ chức đảng; cấp cơ sở kiểm tra 55 tổ chức đảng. Qua kiểm tra kết luận có 58 tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung kiểm tra; 01 tổ chức đảng có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải thi hành kỷ luật; tiến hành kiểm tra 520 đảng viên (tăng 01 đảng viên so với cùng kỳ), có 127 cấp ủy viên các cấp. Qua kiểm tra kết luận có 518 đảng viên thực hiện tốt nội dung kiểm tra; 02 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải thi hành kỷ luật, đã thi hành kỷ luật 01 đảng viên; tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 04 đảng viên (tăng 04 đảng viên so với cùng kỳ), trong đó: cấp cơ sở kiểm tra 02 đảng viên; chi bộ kiểm tra 02 đảng viên. Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp đã kết luận 04 đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, đã thi hành kỷ luật 04 đảng viên.

UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra tài chính Đảng đối với 17 tổ chức đảng và 53 đảng viên, trong đó: cấp trên cơ sở kiểm tra 01 tổ chức đảng; cấp cơ sở kiểm tra 16 tổ chức đảng và 25 đảng viên; chi bộ kiểm tra 28 đảng viên. Đã kiểm tra xong và kết luận các tổ chức đảng và đảng viên cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ theo nội dung kiểm tra; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng được phân công phụ trách, theo dõi; một số cấp ủy cơ sở đã điều chỉnh việc phân công cấp ủy viên khi biến động về nhân sự cấp ủy.

Quý I/2024, UBKT các cấp tiếp nhận, xử lý 10 đơn thư phản ánh, tố cáo đảng viên và 02 đơn đối với tổ chức đảng; trong đó UBKT Đảng ủy Khối tiếp nhận, xử lý 07 đơn đối với đảng viên, 02 đơn đối với tổ chức đảng; đảng ủy cấp trên cơ sở đã tiếp nhận và xử lý 03 đơn thư phản ánh, tố cáo đối với đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối đề nghị, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tiếp tục tham mưu triển khai và thực hiện kế hoạch các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; triển khai, thực hiện kế hoạch các đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của UBKT Đảng ủy Khối. Tham mưu Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2024; triển khai đến các đảng ủy trực thuộc việc sơ kết các chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo Công văn số 6459-CV/BNCTW, ngày 12/3/2024 của Ban Nội chính Trung ương. Tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2024; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm và các báo cáo chuyên đề về công tác PCTNTC báo cáo Ban Nội chính Trung ương; tiếp tục hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024. Tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tình hình tiếp nhận, xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại 6 tháng đầu năm 2024. Tham mưu kiện toàn UBKT các đảng uỷ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 và đôn đốc, hướng dẫn quy hoạch UBKT đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2024 của Cơ quan UBKT Đảng ủy Khối đã được phê duyệt; hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc xét và lập danh sách đề nghị UBKT Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” năm 2024 cho cán bộ đủ điều kiện.

Đồng chí yêu cầu, Ủy ban kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc chủ động tham mưu và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của cấp ủy và UBKT. Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền. Tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan liên quan tại đơn vị để thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành các văn bản, quy chế, quy định về công tác kiểm tra, giám sát theo các quy định, hướng dẫn mới của cấp trên; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan UBKT; kiện toàn, quy hoạch UBKT các đảng uỷ trực thuộc.

LH

.
.
.
.