.
.

Đảng ủy Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả kết nạp 17 đảng viên mới năm 2016

Chủ Nhật, 15/01/2017|11:14

Do làm tốt công tác phát triển Đảng, trong năm 2016, Đảng ủy Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả đã tổ chức kết nạp 17 quần chúng ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ hiện nay là 532 đảng viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ trực thuộc. 

Cũng trong năm 2016, Đảng ủy Công ty làm thủ tục công nhận 21 đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức. Đảng bộ có 4 đồng chí vinh dự được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ngoài ra, Đảng bộ Công ty đã làm tốt các hoạt động nghiệp vụ công tác đảng như: Tham gia góp ý kiến với đoàn khảo sát của Ban chấp hành Trung ương về việc lấy ý kiến bổ sung sửa đổi quy định, hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng và tham gia về chế độ, chính sách cho cán bộ chuyên trách đảng đoàn thể trong các doanh nghiệp Nhà nước theo yêu cầu của Đoàn khảo sát Trung ương; tổ chức đóng dấu kỹ thuật thẻ đảng viên; tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng và Quy định số 30 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành chương 7, chương 8 điều lệ về công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng (Khóa XII); tổ chức quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,  “tự chuyển hóa” trong nội bộ, qua đó khắc phục những khó khăn thách thức của năm 2016 để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

H.H

.
.
.
.