.
.

Đảng bộ TCT Thép Việt Nam-CTCP:

Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Hai, 30/11/2020|16:04

Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức trực tuyến với 2 điểm cầu (Hà Nội và TP.HCM) cho toàn thể cán bộ chủ chốt.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Chuyên viên cao cấp Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thông tin nhanh đến các đại biểu về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được đặc biệt chú trọng. Bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, ý chí phấn đấu của tổ chức đảng, cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp từng bước được nâng lên. Công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới, tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong đảng bộ, đồng thuận trong doanh nghiệp. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, "lợi ích nhóm". Thực hiện đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Công tác dân vận tiếp tục được chú trọng, phát huy dân chủ trong doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị.

ồng chí Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP phát biểu tại Hội nghị.

Đổi mới toàn diện công tác tổ chức, cán bộ theo phương châm công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, tạo chuyển biến tích cực và ngày càng đi vào nền nếp. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được coi trọng, thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả hơn. Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục có nhiều đổi mới. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của doanh nghiệp theo Quy định 69-QĐ/TW được thực hiện với quyết tâm chính trị cao, bước đầu đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, giảm biên chế, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng, cấp ủy đảng.

Về mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đề ra mục tiêu tổng quát: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết và năng lực đổi mới sáng tạo; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện chủ trương cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vai trò nòng cốt và dẫn dắt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Theo đó, căn cứ các chỉ tiêu cụ thể, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đề ra 10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, 05 nhiệm vụ trọng tâm và 04 đột phá phát triển để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc triển khai thực hiện nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty đề nghị: trên cơ sở nội dụng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Tổng Công ty, cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc cần chọn một số nội dung cụ thể, liên quan đến đơn vị để xây dựng chương trình hành động của tập thể cấp ủy thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Đồng thời trên cơ sở Chương trình hành động của cấp ủy cấp mình, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các đơn vị trong Tổng công ty cần phải xây dựng kế hoạch, hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

Đồng thời, các đồng chí cán bộ chủ chốt đã tham gia Hội nghị học tập, quán triệt hôm nay đều phải viết bản thu hoạch cá nhân, liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cá nhân. Chú trọng đề xuất, kiến nghị về các giải pháp thực hiện ở đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội.

Trần Hoa

.
Các bài viết khác:
.
.
.