.
.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 của Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Thứ Sáu, 29/12/2023|09:47

Ngày 28/12, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đến dự và phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Tiến, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Tổng công ty nhấn mạnh: Năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó khăn, thách thức nhiều hơn so với dự báo; thương mại và đầu tư toàn cầu sụt giảm; lạm phát giữ ở mức cao đã tác động bất lợi đến kinh tế - xã hội nước ta. Xu hướng dịch vụ viễn thông truyền thống ngày càng giảm mạnh; các chính sách, quy định nhằm siết chặt công tác quản lý thuê bao đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp viễn thông. Trong bối cảnh đó, bám sát các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối, các chính sách của Chính phủ và Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Đảng uỷ MobiFone đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hoàn thành cơ bản một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2023. Công tác xây dựng Đảng được duy trì nền nếp, tiếp tục phát huy và khẳng định vai trò, vị trí lãnh đạo toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp. Chủ động, kịp thời ban hành các Nghị quyết, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa công tác lãnh đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Hoàn thành các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng đã đề ra tại Nghị quyết công tác năm.

Triển khai có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, tạo sự lan toả, thống nhất trong nhận thức và hành động. Đảng uỷ MobiFone là đơn vị tiên phong trong Đảng uỷ Khối xây dựng và triển khai phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử. Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và nắm bắt dư luận xã hội tại đơn vị được triển khai thường xuyên, nghiêm túc.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức đảng được thực hiện thường xuyên. Đảng uỷ đã chỉ đạo, triển khai lấy phiếu tín nhiệm, rà soát, bổ sung quy hoạch, kiện toàn cấp uỷ theo đúng quy trình, quy định. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 60-QĐ/TW, Quy định số 87-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Thành lập và ban hành Quy chế làm việc của 04 cơ quan tham mưu giúp việc đảng uỷ. Kịp thời báo cáo Đảng ủy Khối phê duyệt điều chỉnh cơ cấu Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, Đảng ủy Khối. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, triển khai thực hiện nghiêm túc; kết nạp được 144 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu 142,5% so với kế hoạch đã đề ra.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, nền nếp, quy trình thủ tục bảo đảm, nội dung hiệu quả. Năm 2023, cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp đã tổ chức kiểm tra, giám sát đối với 115 lượt tổ chức đảng và 204 lượt đảng viên. Đảng uỷ đã lãnh đạo, quán triệt triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản quy định của Trung ương, Đảng uỷ Khối về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng. Triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, triển khai thực hiện với số tiền gần 3,4 tỷ đồng. Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 3.000 lao động trong Tổng Công ty.

Trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của Đảng uỷ, Hội đồng thành viên và Ban điều hành Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2023. Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ ước đạt hơn 1,6 nghìn tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng công ty được công nhận 2 nền tảng số trở thành nền tảng số quốc gia tiềm năng.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen của Đảng uỷ Khối DNTW cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận, biểu dương thành tích và kết quả đạt được của Đảng bộ Tổng công ty trong năm qua. Đồng chí cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và hoạt động Tổng công ty vẫn còn những tồn tại, hạn chế như đã chỉ ra trong báo cáo, như: chỉ tiêu doanh thu của công ty mẹ chưa đạt kế hoạch đã đề ra; một số mặt công tác chưa đạt như kỳ vọng, vẫn còn nội dung công việc chưa hoàn thành đúng tiến độ…

Năm 2024, dự báo có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng nền kinh tế nước ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đức Phong đề nghị Đảng uỷ Tổng công ty cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá toàn diện, phân tích rõ các nguyên nhân và xác định các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên. Đồng thời, tập trung triển khai một số nội dung quan trọng và nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối. Chỉ đạo xây dựng các nội dung tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 4 và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Quán triệt, triển khai các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp. Ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ 4 nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác phát triển đảng viên.

Đảng uỷ Tổng công ty Viễn thông MobiFone tặng Giấy khen cho các đảng viên và tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ.
Đảng uỷ Tổng công ty Viễn thông MobiFone tặng Giấy khen cho các tổ chức đảng đạt "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu" năm 2022.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ. Tập trung tổ chức thực hiện, hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp. Quán triệt và thực hiện đầy đủ các văn bản mới của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt công tác dân vận và quan tâm lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong Tổng công ty thực hiện tốt vai trò, chức năng trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. Tập trung lãnh đạo thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2024; phấn đấu về đích sớm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Tổ chức triển khai Chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Xây dựng các giải pháp cụ thể để triển khai các mục tiêu chiến lược đã đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số nhằm sớm hoàn thành chuyển đổi từ doanh nghiệp khai thác viễn thông truyền thống sang doanh nghiệp số.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Hồng Hiển, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty MobiFone đã được Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen đảng viên hoàn thành xuất sắc tiêu biểu 5 năm liền; 4 đảng viên nhận Bằng khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; 5 tổ chức đảng trực thuộc nhận Giấy khen của Đảng uỷ Tổng công ty đạt "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu" năm 2022.

P.V

.
.
.
.