.
.

Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổng kết công tác năm 2023

Thứ Tư, 20/12/2023|22:53

Ngày 19/12/2023, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có đại diện lãnh đạo các cục, vụ, ban, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương; Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn VNPT.

Năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức; xu hướng dịch vụ viễn thông truyền thống ngày càng sụt giảm trong khi tốc độ tăng trưởng của dịch vụ công nghệ thông tin không như mong đợi, nhưng các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, tập thể người lao động đã khắc phục khó khăn, thách thức; chủ động nắm bắt thời cơ; bám sát các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối, các chính sách của Chính phủ và Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023.

Công tác xây dựng Đảng được duy trì nền nếp, tiếp tục phát huy và khẳng định vai trò, vị trí lãnh đạo toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp. Chủ động, kịp thời ban hành 23 nghị quyết, nhiều chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa công tác lãnh đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Hoàn thành 100% chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng đã đề ra tại Nghị quyết công tác năm. Đảng uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối tới các tổ chức đảng trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Triển khai có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên; đổi mới đa dạng về hình thức cách thức triển khai, chất lượng được nâng cao, tạo sự lan toả trong cán bộ, đảng viên, sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì thường xuyên, phát huy hiệu quả. Đẩy mạnh triển khai thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và nắm bắt dư luận xã hội tại đơn vị được triển khai thường xuyên, nghiêm túc và hiệu quả; tích cực tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng của Đảng uỷ Khối với 132 tác phẩm dự thi và Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 với 47 bài dự thi.

Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động
Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đảng uỷ Tập đoàn thực hiện nghiêm túc, toàn diện công tác tổ chức xây dựng đảng, trọng tâm là tổ chức thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW, Quy định số 87-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Đảng uỷ đã xây dựng, hoàn thiện Đề án và được Đảng uỷ Khối phê duyệt, quyết định thành lập Đảng bộ công ty mẹ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Đảng uỷ thành lập và ban hành Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, bộ máy tổ chức của 04 cơ quan tham mưu giúp việc của đảng. Kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, Đảng ủy Khối; triển khai thực hiện sổ tay đảng viên điện tử; giải pháp chuyển đổi số trong công tác đảng, cải cách hành chính trong Đảng. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức đảng được thực hiện thường xuyên. Thực hiện tốt công tác cán bộ, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo, triển khai lấy phiếu tín nhiệm, rà soát, bổ sung quy hoạch, kiện toàn cấp uỷ theo đúng quy định. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, chú trọng, triển khai thực hiện nghiêm túc; kết nạp được 176 đảng viên mới, vượt 76% kế hoạch đã đề ra.

Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, bảo đảm đúng quy định của Đảng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những sai phạm của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Năm 2023, cấp ủy và uỷ ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ đã tổ chức kiểm tra, giám sát đối với 108 tổ chức đảng và 1.150 đảng viên. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc. Công tác dân vận trong Đảng bộ tiếp tục có những chuyển biến tích cực, hiệu quả rõ nét hơn. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đảng uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng bộ. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với số tiền 2 tỷ đồng. Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 3 vạn lao động trong toàn Tập đoàn.

Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp vừa thúc đẩy sản xuất kinh doanh, duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận;… hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 54.856 tỷ đồng, đạt 98,2% kế hoạch được giao, vượt 2,14% so với năm 2022. Lợi nhuận toàn Tập đoàn: 4.468 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch, bằng 100,7% so với năm 2022. Nộp nhân sách nhà nước ước đạt 3.849 tỷ đồng, vượt 12,7% kế hoạch được giao.

VNPT tích cực, chủ động xây dựng, hoàn thiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2035, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển 5 năm, Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2021-2025, báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt
Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Sổ tay điện tử đảng viên.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực mà các cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người lao động Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đạt được trong năm 2023. Đồng chí cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Tập đoàn vẫn còn những khó khăn, tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong báo cáo và trong các ý kiến tham luận tại Hội nghị; còn có cấp ủy chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng dẫn đến việc rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cấp ủy và quy hoạch cán bộ quản lý chưa đạt tiến độ đề ra; còn lúng túng trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tốc độ tăng trưởng chỉ tiêu về doanh thu của Tập đoàn năm 2023 chưa đạt kỳ vọng; tổng doanh thu toàn Tập đoàn chưa hoàn thành kế hoạch được giao.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Đảng uỷ Tập đoàn cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá toàn diện, phân tích rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan và xác định các giải pháp đồng bộ nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên. Đồng thời, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối. Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, nhất là việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền, thông tin theo hướng đa dạng hóa, sinh động về hình thức, ngắn gọn, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng.

Chủ động, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quản lý, theo dõi, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, nhất là trên Internet, mạng xã hội. Tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”.

Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối DNTW và đồng chí Tô Dũng Thái, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV VNPT trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận
Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối DNTW và đồng chí Tô Dũng Thái, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV VNPT trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận của Đảng cho các đảng viên.

Hai là, tiếp tục sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Trung ương, của Đảng uỷ Khối và của Đảng bộ Tập đoàn về công tác tổ chức xây dựng Đảng; rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành các văn bản, quy chế, quy trình, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, của Đảng uỷ Khối, trong đó nhấn mạnh thực hiện Quy định 87-QĐ/TW của Ban Bí thư; khẳng định được vai trò của cấp uỷ “Đảng lãnh đạo, HĐTV quản lý, Tổng giám đốc điều hành”. Để chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, cần sớm kiện toàn cấp uỷ, quy hoạch công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những đoàn viên, quần chúng ưu tú trưởng thành trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học.

Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 03/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm phù hợp với đặc thù của đơn vị, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ xây dựng và đẩy mạnh thực hiện Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Quán triệt, triển khai Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Bốn là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn Đảng bộ; kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong Tập đoàn thực hiện tốt vai trò, chức năng, phát huy vai trò trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển, đổi mới của doanh nghiệp. Gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Lãnh đạo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Quyết định chuẩn y Ban thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025
Lãnh đạo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng uỷ Tập đoàn VNPT trao Quyết định chuẩn y Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm là, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ sở hữu giao; đầu tư theo chiến lược, kế hoạch, phù hợp với cơ chế thị trường, bảo đảm có hiệu quả, phát triển bền vững. Cụ thể hóa sự lãnh đạo của Đảng thông qua các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện những chủ trương lớn, quan trọng liên quan đến việc đổi mới về mô hình tổ chức, quản lý, phương thức tổ chức, điều hành kinh doanh, dịch vụ, chuyển đổi nền tảng kinh doanh trên cơ sở tiếp tục ứng dụng các thành tự khoa học công nghệ... Trong đó, tập trung nguồn lực tham gia phát triển và cung cấp các nền tảng Số dùng chung của Chính phủ, bộ, ngành cung cấp ở quy mô quốc gia. Phát triển hệ sinh thái các bộ giải pháp công nghệ thông tin phục vụ chính quyền điện tử và các chuyên ngành giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội, thuế... Triển khai công tác chuẩn bị để thương mại hóa dịch vụ 5G trong năm 2025. Tích cực, chủ động hỗ trợ các đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 07/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Khối về thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chủ động hoàn thiện phương án, kế hoạch triển khai thực hiện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt Chiến lược phát triển; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm và Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Cũng tại Hội nghị, các cá nhân trong Đảng bộ VNPT được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng; 8 tập thể và 2 nhóm tác giả đã được Đảng ủy Tập đoàn tặng Giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong tham gia Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022 và cuộc thi viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch lần thứ 3 năm 2023.

P.V

.
.
.
.