.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021

XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VỮNG MẠNH LÀ GÓP PHẦN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

Thứ Tư, 10/11/2021|21:56

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam luôn xác định việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, góp phần phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và trách nhiệm của tổ chức công đoàn, của đoàn viên, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong tình hình mới.

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã thông qua tổ chức Công đoàn để giác ngộ giai cấp công nhân và nhân dân lao động vạch trần chế độ hà khắc của đế quốc, phong kiến. Tromg quá trình hoạt động cách mạng, Đảng đã cử nhiều cán bộ chủ chốt lãnh đạo phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn. Đến nay, trải qua 92 năm hình thành và phát triển, 35 năm đổi mới đất nước, Công đoàn Việt Nam đã trưởng thành về mọi mặt, có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Có thể nói, sự ra đời của Công đoàn Việt Nam có ý nghĩa to lớn, đánh dấu sự lớn mạnh của phong trào công nhân và sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam. Khẳng định luận điểm nổi tiếng của Lênin đó là “Giai cấp công nhân ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng chỉ phát triển và chỉ có thể phát triển bằng con đường Công đoàn, bằng sự tác động qua lại giữa Công đoàn và Đảng của giai cấp công nhân, chứ không thể bằng con đường nào khác”.

Nhìn lại chặng đường lịch sử của tổ chức Công đoàn Việt Nam, trải qua 12 lần Đại hội, nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng đã hoạt động trực tiếp trong phong trào công nhân và lãnh đạo tổ chức Công đoàn như Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Văn Cừ, Tôn Đức Thắng, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Đức Thuận… Công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh lên từng ngày, là tổ chức và vận động công nhân, viên chức, lao động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Từ lực lượng công nhân lao động hơn 220.000 người những ngày đầu thành lập, đến nay Công đoàn Việt Nam có gần 10 triệu người. Có thể thấy, vai trò của tổ chức Công đoàn cực kỳ quan trọng nhất là trong bối cảnh nước ta đang thực hiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần và hội nhập quốc tế. Lực lượng lao động và các thành phần kinh tế ngày càng đa dạng, phong phú, điều này đòi hỏi quan hệ của Đảng với giai cấp công nhân thông qua tổ chức Công đoàn luôn phải được coi trọng. Công đoàn vững mạnh, giai cấp công nhân vững mạnh thì khối đại đoàn kết toàn dân tộc và Đảng ta vững mạnh. Đó là mối quan hệ khăng khít giữa Đảng - giai cấp công nhân - tổ chức Công đoàn. Do đó, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong bảo vệ quyền, lợi ích của công nhân, viên chức, lao động ngày càng cần được chú trọng.

Năm 2018, tại Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra khẩu hiệu: “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn; tập trung đại diện, chăm lo bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Theo đó, tổ chức Công đoàn muốn tạo được sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận giữa người lao động và chủ sử dụng lao động cũng không hề đơn giản. Điều đó, đòi hỏi cán bộ Công đoàn vừa phải có kiến thức, kỹ năng và cả nghệ thuật. Đồng thời, việc tham gia quản lý nhà nước của công đoàn trong các cơ sở kinh tế, các cấp chính quyền càng cần phải được coi trọng. Công đoàn phải tích cực góp phần chống tham nhũng, quan liêu; tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII của Đảng.

Mới đây, ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Nghị quyết nhằm hướng đến mục tiêu tổng quát đó là: “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới" theo Nghị quyết số 02-NQ/TƯ ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị nhấn mạnh: “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước”.

Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam được thành lập ngày 14/9/1996, trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Công đoàn Tổng công ty có 25 công đoàn cơ sở với trên 7.200 đoàn viên công đoàn, tỷ lệ đoàn viên/CNVCLĐ đạt 96%.  Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Công Thương Việt Nam, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty đã thành lập, kiện toàn tổ chức và sắp xếp các công đoàn cơ sở cho phù hợp với mô hình tổ chức của chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức công đoàn chăm lo tốt hơn đời sống, việc làm, thu nhập cho CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn trong Tổng công ty.

Với mục tiêu đẩy mạnh xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh để góp phần tích cực tham gia xây dựng Đảng, các cấp Công đoàn trong Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp cùng chuyên môn phát động các phong trào thi đua như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn lao động”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Các phong trào thi đua luôn được đông đảo đoàn viên, người lao động hưởng ứng quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đề ra đảm bảo an toàn sản xuất, việc làm và thu nhập của Người lao động.

Công tác tổng kết thi đua khen thưởng luôn được chú trọng, kịp thời động viên được người lao động. Hàng năm Công đoàn Tổng công ty khen thưởng danh hiệu Công  nhân giỏi cho công nhân trực tiếp sản xuất tiêu biểu tại các đơn vị. Nhiều lao động giỏi đặc biệt xuất sắc vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh và Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Họ là những tấm gương tiêu biểu về phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Các phong trào thi đua thiết thực cùng với việc thực hiện việc khen thưởng kịp thời đã thực sự tạo không khí làm việc hăng say, thúc đẩy sự sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí trong sản xuất… tác động tích cực đến kết quả SXKD của đơn vị và Tổng công ty.

Công đoàn Tổng công ty đã làm tốt vai trò của tổ chức công đoàn cấp trên cơ sở trong việc chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở thực hiện các chức năng của tổ chức công đoàn, luôn đặt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ, chăm lo cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu. CNVCLĐ của các đơn vị trong những năm qua có việc làm ổn định, thu nhập tăng qua các năm; các chế độ, quyền lợi của người lao động được đảm bảo theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập  thể.

Công đoàn Tổng công ty quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động, người lao động được giao lưu với nhau, gắn bó với đơn vị, với mái nhà chung Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Bên cạnh đó, xác định rõ việc bồi dưỡng nguồn để giới thiệu, phát triển đảng viên là đoàn viên công đoàn, CNLĐ là nhiệm vụ quan trọng và là trách nhiệm thường xuyên của tổ chức công đoàn, trong thời gian qua, Công đoàn TCT đã thực hiện một số giải pháp cụ thể, thiết thực song song với phát triển đoàn viên công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở. Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, các công đoàn cơ sở đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội. CĐCS trực thuộc đã có nhiều giải pháp tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, công nhân viên chức, lao động rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. Nhiều đoàn viên, CNVCLĐ đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, tích cực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đa số CNVCLĐ có tuổi đời trẻ, bản lĩnh chính trị vững vàng, tiếp cận nhanh với khoa học, công nghệ.

Hiện nay, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều cán bộ CNVCLĐ trong Tổng công ty phải thực hiện “3 tại chỗ”: làm việc, ăn, ngủ, nghỉ tại đơn vị, nhiều lao động phải nghỉ luân phiên, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Công đoàn Tổng công ty, công đoàn cơ sở đã tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch, thăm hỏi, trợ cấp, hỗ trợ bữa ăn, đồng hành cùng người lao động vượt qua đại dịch.

Thời gian qua, Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tổng công ty, Công đoàn Công Thương Việt Nam, sự ủng hộ, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty, lãnh đạo các đơn vị để tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả. Đặc biệt là sự nhiệt tình tâm huyết của các đồng chí cán bộ Công đoàn và toàn thể cán bộ CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn đã tin tưởng và hưởng ứng nhiệt tình mọi hoạt động của tổ chức công đoàn. Nhờ đó, Công đoàn Tổng công ty đã gặt hái được một số thành tích đáng kể như đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba, Huân chương lao động Nhì, Huân chương lao động hạng Nhất và Bằng khen của Thủ tướng Chính cũng như và nhiều cờ, bằng khen của TLĐLĐVN, CĐCTVN.

Trong thời gian tới, để làm tốt hơn nữa công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, để Công đoàn luôn cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, nhà nước với GCCN, NLĐ, Công đoàn Tổng công ty, công đoàn cơ sở sẽ tiếp tục làm tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng của Công đoàn các cấp và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể đoàn viên Công đoàn.

2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn, gắn việc đổi mới nội dung với phương thức hoạt động. Hàng năm, đánh giá, xếp loại đoàn viên theo quy định. Phấn đấu 100% đoàn viên đạt lao động giỏi; trong đó không có đoàn viên vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm pháp luật.

3. Tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua tạo sự phối kết hợp, đồng bộ giữa các tổ chức đoàn thể và chuyên môn đơn vị; xem trọng công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động viên khích lệ các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Trong hoạt động phong trào cần sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và khen thưởng động viên cá nhân tích cực tham gia các hoạt động chung của Công đoàn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Cử đoàn viên Công đoàn tham gia các lớp tấp huấn nghiệp vụ do công đoàn cấp trên tổ chức. Đồng thời mỗi cá nhân cần nêu cao ý thức học tập và kinh nghiệm từ thực tiễn. Qua đó,  giúp cho mỗi đoàn viên Công đoàn nắm chắc về nghiệp vụ công tác Công đoàn.

5. Công đoàn phối hợp với cơ quan tham gia đóng góp nội quy quy chế của cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ và xây dựng các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên Công đoàn. Hàng năm, phối hợp chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức nhằm phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của đoàn viên Công đoàn.

6. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động Công đoàn. Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng đối với tổ chức và hoạt động Công đoàn, tạo điều kiện để Công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên; quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu công nhân, NLĐ đủ tiêu chuẩn vào Đảng.

7. Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm. Đặc biệt, phát huy trách nhiệm, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ để phát huy sức mạnh tập thể, năng lực làm chủ của đoàn viên góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Công đoàn Tổng công ty cùng toàn thể đoàn viên công đoàn và người lao động sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, chăm lo tốt hơn đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Động viên người lao động thi đua lao động sản xuất xây dựng đơn vị, Tổng công ty ngày càng phát triển bền vững. Công đoàn sẽ làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, nhà nước với công nhân, NLĐ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá VN

.
.
.
.